Lớp 10

Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Tiếng Anh 10 năm học 2021-2022

Nhằm mục đích có thêm tài liệu cung cấp giúp các em học sinh lớp 10 có tài liệu ôn tập ôn tập, tổng kết kiến thức cơ bản đã học chuẩn bị cho kì thi giữa HK1 sắp tới. HOC247 giới thiệu đến các em tài liệu Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Tiếng Anh 10 năm học 2021-2022 với phần nội dung từ vựng, ngữ pháp ôn tập và bài tập theo từng Unit có đáp án kèm theo. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em.

Chúc các em có kết quả học tập tốt!

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HK1 MÔN TIẾNG ANH 10 NĂM HỌC 2021-2022

1. Nội dung ôn tập

1.1. Ngữ pháp

1.1.1. Ngữ pháp Unit 1

– THE SIMPLE PRESENT TENSE (Hiện tại đơn)

Thì Hiện tại đơn được dùng diễn tả:

– Sự kiện lặp đi lặp lại (a repeated event) hay một thói quen (a habit); trong câu có những trạng từ tần xuất như: always, usually, often, frequently (thường xuyên), generally (nói chung). every…. once a week / month/ year,… every two/ five days….

e.g.: He usually has tea early in the morning.

Tạm dịch: Ông ấy thường thường uống trà sáng sớm.

That man frequently goes walking in the park.

Tạm dịch: Người đàn ông đó thường xuyên đi bộ trong công viên.

– một chân lý (the truth), mội sự kiện hiển nhiên (an evidence).

e.g: Man is error. (Con người thì sai lầm.)

Bears like honey. (Gấu thích mật ong.)

– định luật khoa học hay vật lý (a scientific or physical law).

e.g: Iron expands when it is heated.

Tạm dịch: Sắt giãn nở khi được đun nóng.

Ice melts in the sun.

Tạm dịch: Nước đá tan ngoài nắng.

– sự kiện giữ nguyên hiện trạng suốt một thời gian dài.

e.g: His son likes reading picture-books.

Tạm dịch: Con trai anh ấy thích đọc sách truyện tranh.

His father works in a rice mill.

Tạm dịch: Cha anh ấy làm việc ở một nhà máy xay lúa.

– sự kiện xảy ra ở tương lai theo thời khóa biểu.

e.g.: When do you have English classes?

Tạm dịch: Khi nào bạn có tiết học tiếng  Anh?

The meeting begins at 7:30 a.m. next Friday.

Tạm dịch: Cuộc họp bắt đầu lúc 7 giờ 30 sáng Thứ Sáu tới.

– mệnh đề chỉ thời gian trong tương lai.

e.g.: When you see John, lell him I’ll meet him tomorrow morning.

Tạm dịch: Khi bạn gặp John, nói anh ấy sáng mai tôi gặp anh ấy.

Wait here until I come back.

Tạm dịch: Chờ ở đây cho đến khi tôi trở lại.

– ở mệnh đề điều kiện có thể xảy ra (open Conditional clause.)

e.g.:If it rains, we’ll stay home

Tạm dịch: Nếu trời mưa. chúng tôi sẽ ở nhà.

I won’t come unless he calls me.

Tạm dịch:Tôi sẽ không đến trừ phi anh ấy điện cho tôi.

– ADVERBS OF FREQUENCY (Trạng từ tần xuất)

– Trạng từ tần xuất gồm có hai nhóm:

a. trạng từ ở trong câu (mid-position adverbs): (nearly) always, usually, (quite) often, sometimes, seldom (ít khi). rarely (it khi), hardly ever (it khi), never,…

b. trạng từ ở cuối câu (end-posilion adverbs): every…, once / twice a week/month/year….. every two days / weeks/…

–  Vị trí trạng từ ở trong câu:

a. luôn luôn đứng sau động từ BE.

e.g.: He’s always early for work.

Tạm dịch: Anh ấy luôn luôn đến chỗ làm sớm.

She’s often going to take better care of her children.

Tạm dịch: Cô ấy sẽ thường chăm sóc các con tốt hơn.

b. trước động từ thường (ordinary verbs).

e.g.: He sometimes plays sports with friends.

Tạm dịch: Anh ấy đôi khi chơi thể thao với các bạn.

c. sau trợ động từ: nếu có nhiều trợ động từ, trạng từ đứng sau trợ động từ thứ nhất.

e.g.: He will often go to the library.

Tạm dịch: Anh ấy sẽ thường đến thư viện.

He has a deep knowledge of cultures. He must quite often have been to many countries.

Tạm dịch: Ông ấy có kiến thức uyên thâm về các nền văn hóa. Chắc hẳn ông ấy thường đến nhiều quốc gia.

THE SIMPLE PAST TENSE (Quá khứ đơn)

Thì Quá khứ đơn được dùng diễn tả:

 Sự kiện đã xảy ra và chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ.

E.g.: He visited that ancient pagoda.

(Ông ấy đã thăm ngôi chùa cổ đó.)

 Sự kiện xảy ra tại một thời điểm cụ thể / xác định trong quá khứ: 

Trong câu có từ như: last, yesterday, ago, the other day (một ngàỵ nọ, vài ngày trước đây), once (trước đây), once upon a time (ngày xưa), just now (vừa rồi),…

E.g.: What did you do last summer?

(Mùa hè qua bạn làm gì?)

They built this school over one hundred years ago.

(Họ xây dựng trường này cách nay hơn 100 năm.)

 Sự kiện xảy ra suốt một khoảng thời gian trong quá khứ và đã chấm dứt.

E.g.: He worked in a restaurant for five months.

(Anh ấy đã làm việc ớ một nhà hàng 5 tháng.)

Where did he live from 2001 to 2003?

(Từ năm 2001 đến 2003 ông ấy sống ở đâu?)

– Một thói quen trong quá khứ và đã chấm dứt (a past habit).

E.g.: When he was young, he went swimming every afternoon.

(Khi anh ấy còn trẻ, anh ấy đi bơi mỗi buối trưa.)

– Sự kiện xảy ra đồng thời hay sau một hành động khác trong quá khứ.

E.g.: Lan studied English when she was in Australia.

(Lan học tiếng Anh khi cô ấy ở Úc.)

She opened the door and went out into the garden.

(Cô ấy mở cửa và đi ra vườn.)

 Ở mệnh đề theo sau “It’s (high /about) time …”

E.g.: It’s time we gave up the obsolete system of education.

(Đến lúc chúng ta bỏ hệ thống giáo dục lỗi thời.)

It’s high time they changed the way of working.

(Đến thời điểm họ tltay đổi cách làm việc.)

 ở mệnh đề theo sau “SINCE”, chỉ khởi điểm.

E.g.: Since he left school, he’s worked in a construction company

(Từ khi anh ấy tốt nghiệp, anh ấy làm việc ở một công ty xây dựng.)

She has been a vegetarian since she was a small child.

(Cô ấy là người ăn chay từ khi còn là một đứa bé.)

Nếu sự kiện vẫn còn liếp tục đến hiện tại, chúng ta có thế dùng Thì Hiện tại hoàn thành đơn hoặc tiếp diễn (present pcrfect simple or continuous).

E.g.: Since he’s lived/has been living here, he’s been working as a waiter in a restaurant

(Từ khi anh ấy sống ở đây, anh ấy làm bồi bàn ở một nhà hàng.)

1.1.2. Ngữ pháp Unit 2

INFINITIVES (Động từ nguyên mẫu)

– Verb + infinitive: đa số hai động từ thường đi với nhau, động từ theo sau ở dạng nguyên mẫu.

e.g.: He decided to study another foreign language.

(Anh ấy quyết định học một ngoại ngữ nữa.)

They learn to use a computer.

(Họ học sử dụng máy tính.)

– Verb + object + infinitive: một số động từ có thể có túc từ theo sau bởi động từ nguyên mẫu.

e.g.: They wanted their son to study engineering.

(Họ muốn con trai họ học ngành kỹ sư.)

He told us to help that boy.

(Ông ấy bảo chúng tôi giúp đứa con trai đó.)

– “It / s + he + adjective + infinitive + O…”

e.g.: I’m glad to meet you again.

(Tôi vui gặp lại bạn.)

It’s easy to say.

(Nói thì dễ.)

– Động từ nguyên mẫu đưực dùng diễn tả mục đích.

e.g.: He’s studying hard to pass the coming exams.

(Anh ất học chăm để thi đậu những kỳ thi sắp tới.)

He works hard to earn enough money for the family.

(Ông ấy làm việc cần cù để kiếm đủ tiền cho gia đình.)

– TOO/ ENOUGH + Adjective / Adverb + infinitive.

e.g.: He’s old enough to ride a motorbike.

(Anh ấy đủ lớn để lái xe gắn máy.)

You are never too old to learn.

(Học không bao giờ muộn.)

“Too/ Enough + adj / adv ” có thể có FOR + danh từ / đại từ (noun / pronoun). Ở trường hợp này. danh từ hay đại từ là chủ từ cùa infinitive,

e.g.: The tea is too hot for me to drink.

(Trà quá nóng tôi không uống được.)

The test was easy enough for pupils to do.

(Bài kiếm tra đủ dễ cho học sinh làm.)

– Question-word + Infinitive (Từ hòi + động từ nguyên mẫu): Who, What, When, Where. How, …

e.g.: I don’t know what to say to you.

(Tôi không biết nói gì với bạn.)

They asked us how to get to the post office. (Họ hỏi chúng tôi làm thế nào để đến bưu điện.)

GERUNDS and INFINITIVES (Danh động từ và Động từ nguyên mẫu)

– GERUNDS (Danh động từ): là động từ tận cùng bằng -ING và có chức năng của một danh từ: chủ từ (subject), túc từ (object), thuộc từ ‘complement), đồng cách từ (apposilive)….

a. Forms (dạng)

– Simple gerund (danh động từ đơn giản):

* (active: tác động): V + ing: going, shopping….

* (passive: bị động): being + p.p.: being bought. being built                                            

– Perfect gerund (danh động từ hoàn thành)

(active): having + p.p.: having gone, having studied…

(passive): having + been +P.P.: having been educated.

b. Functions (Chức năng)

Subject (Chủ từ).

e.g.: Smoking is had fur Our health.

(Hút thuốc có hại cho sức khỏe của chúng ta.)

Walking in early morning is good exercise.

(Đi bộ vào sáng sớm là môn thể dục tốt.)

Danh động từ thường được dùng làm chủ từ khỉ diễn tả ý tưởng phổ quát.                        

– Object (túc từ)

– Object of a verb (Túc từ của động từ): một số động từ có một danh động từ theo sau như: enjoy, finish, mind, practise, avoid, admit (nhận) advise, consider (xem xét), quit (bỏ), recommend giới thiệu, appreciate (cảm kích), delay (hoãn), miss, recall (nhắc lại), suggest, postpone (hoãn), can’t help (không thể không), can’t bear (không thể chịu được…), can’t stand (không thể chịu được…), can’t face (không thể chịu được).-.

e.g.: He enjoys watching cartoons.

(Anh ấy thích xem phim hoạt hình)

They consider changing the schedule of the classes.

(Họ xem xét sửa đổi thời khóa biểu các lớp học.

– Object of a preposỉtion(Túc từ cùa một giới từ)

preposition + gerund

V + preposition + gerund

Động từ theo sau một giới từ luôn ở dạng danh động từ.

e.g.: His child thinks about changing his job.

(Con trai anh ấy nghĩ về việc đổi nghề.)

Danh động từ được dùng sau những động từ kép (verbal phrases) như: give up, keep on (tiếp tục), leave out (ngưng làm, bỏ), look forward to (mong), put off (hoãn), see about (lo liệu), care for (thích, săn sóc). pay attention to (chú ý), be interested in (thích, quan tâm),…

e.g: People pay less attention to teaching moral principles in schools.

(Người ta ít chú ý đến việc dạy nguyên tắc đạo đức ở học đường.)

Those people keep on doing wrong doings.

(Những người đó tiếp tục làm điều sai trái.)

Danh động từ được dùng sau những thành ngữ như: it’s no use / good, it’s (not) worth, …

e.g.: It’s not use helping lazy people. (Giúp đỡ những kẻ lười biếng vô ích thôi.)

– Complenent (Thuộc từ).

e.g.: His hobby is collecting stamps. (Sở thích của anh ấy là sưu tập tem.)

– Đồng cách từ (Appositive)

e.g.: In the office she has to do her daily tasks, milking tea and cleaning the fillers. (Ở cơ quan, cô ấy phải làm các nhiệm vụ hằng ngày, pha trà và lau chùi sàn nhà.)

Chú ý : Danh động từ có thể có túc từ theo sau.

– Một số động từ có thể được theo sau bởi danh động từ (gerund) hoặc động từ nguyên mẫu (Infinilive), nhưng nghĩa không  khác nhau: BEGIN, START, CONTINUE. CEASE (chấm dứt)…

e.g.: They begin to build/building a swimming pool.

(Họ bắt đầu xây một hồ bơi.)

He starts to study /studying French.

(Anh ấy bắt đầu học tiếng Pháp.)

Tuy nhiên khi những động từ này ở Thì Tiếp diễn, động từ theo sau phải ở dạng nguyên mẫu.

e.g.: They are beginning 10 repaint the school.

(Họ bắt đầu sơn lại trường học.)

– Một số động từ được theo sau bởi danh động từ hoặc động từ nguyên mẫu với nghĩa khác nhau: STOP. REMEMBER, FORGET. TRY, REGRET. GO ON.

a. STOP

STOP + GERUND: ngưng làm điều gì.

e.g.: His brother stopped smoking.

(Anh của anh ấy đã ngưng hút thuốc.) (bỏ hút thuốc )

STOP + INFINITIVE: ngưng /dừng lại để làm điều gì khác

e.g.: The carpenter stops to have a cup of tea.

(Bác thợ mộc dừng lại để uống tách trà.)

b. REMEMBER

REMEMBER + GERUND: nhớ điều gì đã làm.

e.g.: I remember meeting that man once.

(Tôi nhớ đã gặp người đàn ông đó một lần.)

REMEMBER + INFINITIVE: nhớ làm điều gì (như một  bổn phận, nhiệm vụ,…).

e.g.: Remember to post the letter.

(Hãy nhớ gửi lá thơ.)

c. FORGET

FORGET + GERUND: quen đã làm điều gì.

e.g.: My grandmother often forgets locking the gate. (Bà tôi thường quên đã khóa cổng.)

(She locked the gate but she forgets it.)

FORGET + INFINITIVE: quên làm điều gì.

e.g.: Don’t forget to do your homework. (Đừng quên làm bài tập ở nhà của bạn.)

d. REGRET

REGRET + GERUND: tiếc đã làm điều gì.

e.g.: He regrets giving some money to that lazy boy. (Anh ấy đã hối tiếc đã cho đứa con trai lười một số tiền.)

REGRET + INFINITIVE: được dùng để thông báo / nói với ai điều không may.

e.g.: We regret to inform you (that) we cannot accept your proposal. (Chúng tôi lấy làm tiếc thông báo với bạn chúng tôi không thể nhận đề nghị của bạn.)

e. TRY

TRY + GERUND: thử làm điều gì (có tính cách thử nghiệm)

e.g.: She tries making a cake. (Cô ấy thử làm một cái bánh.)

TRY + INFINITIVE: cố gắng làm điều gì (để đạt kết quả).

e.g.: He tries to speak. English.(Anh ấy cố gắng nói tiếng Anh.)

f.GO ON

GO ON + GERUND: tiếp lục làm điều gì.

e.g.: The workers go on working despite the had weather. (Các công nhân tiếp tục làm việc dù thời tiết xấu.)

GO ON + INFINITIVE: do something next (làm điều gì tiếp theo).

e.g.: After his course, he goes on to work in a bank. (Sau khóa học, anh ấy làm việc ở một ngân hàng.)

LOVE. LIKE, HATE, PREFER

Nghĩa của những động từ này khác đôi chút tùy theo động từ theo sau ở dạng: danh động từ hay dạng nguyên mẫu.

LIKE / LOVE / HATE/ PREFER + GERUND: bao hàm nghĩa phổ quát, (có tính phi thời gian)

C.: He likes listening classical music. (Anh ấy thích (thú) với nhạc cổ điển.)

LIKE / LOVE / HATE/ PREFER + INFINITIVE: diễn tả sự kiện ở một tình huống cụ thể.

e.g.: He likes to drink tea in the morning. (Ông ấy thích uống trà vào buổi sáng)

Tuy nhiên WOULD LIKE / LOVE / PREFER luôn luôn đi với INFINITIVE

e.g.: I’d like lo take a bath in the morning. (Tôi muốn tắm vào buổi sáng.)

1.1.3. Ngữ pháp Unit 3

THE SIMPLE PAST PERFECT (Thì Quá khứ hoàn thành đơn)

– Form (Dạng): Thì Quá khứ hoàn thành đơn được cấu tạo bởi Quá khứ của trợ động từ have -HAD- và quá khứ phân từ của động từ chính (past participle).

had + past participle (P.P.)

– Use (Cách dùng): Thì Quá khứ hoàn thành đơn được dùng diễn tả                                     

a. sự kiện xảy ra trước một thời điểm cụ thể hay một sự kiện khác trong quá khứ.

e.g.: Before 1975, he had been a chemical engineer.

(Trước năm 1975, ông ấy là kỹ sư hóa.)

Before she came to Paris, she had received a general education in Warsaw.

(Trước khi đến Pa-ri, bà đã có trình độ phổ thông ở Wa-Sô.)                                              

By the time he got to the office, everyone had begun the meeting.

(Trước lúc anh ấy đến văn phòng, mọi người đã bắt đầu cuộc họp rồi.)

b. sự kiện xảy ra suốt một khoảng thời gian đến một thời điểm cụ thể  hay một sự kiện khác trong quá khứ.

e.g.: In 1975, he had lived in Saigon City for ten years.

(Năm 1975, Ông ấy đã sống ở thành phố Sài Gòn được 10 năm.)

When he left lor Japan, he had studied Japanese for four years.

(Khi ông ấy đi Nhật, Ông ấy đã học tiếng Nhật hai năm.)

Chú ý: Được nhấn mạnh sự liên tục của sự kiện, chúng ta dùng Thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn:

HAD + Been + Present participle (V-ing).

e.g.: In 1975, he had been teaching at Petrus Ky secondary  school for ten years.

(Năm 1975, ông ấy đã dạy tại trường Trung học Petrus Ký 10 năm.)

When the fire brigade arrived, people had been fighting with the mart fire for hair an hour.

(Khi đội cứu hỏa đến, dân chúng đã chiến đấu với ngọn lửa nửa giờ rồi.)

CONTRASTS: The Simple Past and The Simple Past Perfeel (Tương phản giữa Thì Quá khứ đơn và Thì Quá khứ hòan thành đơn)

Simple Past 

Simple Past Perfect

1. Sự kiện xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ

Two days ago, he was in Hue.

2. Sự kiện xảy ra suối một khoảng thời gian trong quá khứ và đã chấm dứtt

He lived in Hue for a year. 

3. e.g: When he arrived, they began the discussion.

(Hai sự kiện liên tiếp nối nhau)

1. Trước mội thời điểm cụ thể thể trong quá khứ

Before 2001, he had been in Hue.

2. Suốt một khoảng thời gian đến một thời điểm cụ thể hay sự kiện khác trong quá khứ. 

In 1985, he had lived in Hue for five years

3. e.g.: When he arrived, they had begun the discussion 

(Sự kiện đã xảy ra trước một sự kiện khác)

1.2. Từ vựng

UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF………. (Một ngày trong cuộc sống của….)

– daily routine /ˈdeɪli ruːˈtiːn/ (n): thói quen hằng ngày, công việc hằng ngày

– bank /bæηk/ (n): bờ

– boil /bɔil/ (v): luộc, đun sôi(nước)

– plough /plau/ (v): cày( ruộng)

– harrow /’hærou/ (v): bừa(ruộng)

– plot of land (exp): thửa ruộng

– fellow peasant /ˈfeləʊ ˈpeznt/ (exp): bạn nông dân

– lead /led/ (v): dẫn, dắt(trâu)

– buffalo /’bʌfəlou/ (n): con trâu

– field /fi:ld/ (n):đồng ruộng, cánh đồng

– pump /pʌmp/ (v): bơm(nước)

– chat /t∫æt/ (v) = talk in a friendly way: nói chuyện phím, tán gẫu

– crop /krɔp/ (n): vụ, mùa

– do the transplanting  /træns’plɑ:ntin/ (exp): cấy( lúa)

– be contented with /kən’tentid/ (exp)= be satisfied with /’sætisfaid/ (exp): hài lòng

– go off =ring (v): reo leo, reng lên (chuông)

– get ready /get ‘redi/= prepare /pri’peə/ (v): chuẩn bị

– be disappointed with /disə’pɔint/ (exp): thất vọng

– be interested in /’intristid/ (exp): thích thú, quan tâm

– local tobacco /’loukəl tə’bækou/ (n): thuốc lào

– cue /kju:/ (n): sự gợi ý, lời ám chỉ

– alarm /ə’lɑ:m/ (n) = alarm clock: đồng hồ báo thức

– break /breik/ (n): sự nghỉ

– take an hour’s rest: nghỉ ngơi 1 tiếng

– take a short rest (exp): nghỉ ngơi ngắn

– neighbor /’neibə/ (n): người láng giềng

– option /’ɔp∫n/ (n):sự chọn lựa, quyền lựa chọn

– go and see (exp) = visit /’vizit/ (v): viếng thăm

– occupation /,ɒkjʊ’pei∫n/ (n) = job /dʒɔb/ (n): nghề nghiệp, công việc

UNIT 2: SCHOOL TALKS (Những buổi nói chuyện ở trường)

– international /ˌɪntəˈnæʃnəl/ (a): thuộc về quốc tế

– semester /sɪˈmestə(r)/ (n): học kỳ

– flat /flæt/ (n): căn hộ

– narrow /ˈnærəʊ/ (a): chật chội

– occasion /əˈkeɪʒn/ (n): dịp

– corner shop /ˈkɔːnə ʃɒp/ (n.phr): cửa hàng ở góc phố

– marital status /ˌmærɪtl ˈsteɪtəs/ (n.phr): tình trạng hôn nhân

– stuck /stʌk/ (a): bị tắt, bị kẹt

– occupation /ˌɒkjuˈpeɪʃn/ (n): nghề nghiệp

– attitude /ˈætɪtjuːd/ (n): thái độ

– applicable /əˈplɪkəbl/ (a): có thể áp dụng

– opinion /əˈpɪnjən/ (n): ý kiến

– profession /prəˈfeʃn/ (n): nghề nghiệp

– marvellous /ˈmɑːvələs/ (a): kỳ lạ, kỳ diệu

– nervous /ˈnɜːvəs/ (a): lo lắng

– awful /ˈɔːfl/ (a): dễ sợ, khủng khiếp

– improve /ɪmˈpruːv/ (v): cải thiện, cải tiến

– headache /ˈhedeɪk/ (n): đau đầu

– consider /kənˈsɪdə(r)/ (v): xem xét

– backache /ˈbækeɪk/ (n): đau lưng

– threaten /ˈθretn/ (v): sợ hãi

– toothache /ˈtuːθeɪk/ (n): đau răng

– situation /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/ (n) : tình huống, hoàn cảnh

UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND (Lí lịch con người)

– training /’treiniη/ (n): đào tạo

– general education /’dʒenərəl ,edju:’kei∫n/ (n): giáo dục phổ thông

– strong-willed/’strɔη’wild/ (a): ý chí mạnh mẽ

– ambitious /æm’bi∫əs/ (a): khát vọng lớn

– intelligent /in’telidʒənt/ (a): thông minh

– brilliant /’briljənt/ (a): sáng láng

– humane /hju:’mein/ (a): nhân đạo

– mature /mə’tjuə/ (a): chín chắn, trưởng thành

– harbour /’hɑ:bə/ (v): nuôi dưỡng (trong tâm trí)

– background /’bækgraund/ (n): bối cảnh

– career /kə’riə/ (n): sự nghiệp

– abroad /ə’brɔ:d/ (adv): nước ngoài

– appearance /ə’piərəns/ (n): vẻ bên ngoài

– private tutor /’praivit ‘tju:tə/ (n): gia sư

– interrupt /,intə’rʌpt/ (v): gián đọan

– primary school (n): trường tiểu học (từ lớp 1 – 5)

– realise /’riəlaiz/ (v): nhận ra

– secondary school (n): trường trung học (từ lớp 6 – 12)

– schoolwork /ˈskuːlwɜːk/ (n): công việc ở trường

– a degree /di’gri/ in Physics: bằng cử nhân ngành vật Lý

– favorite /’feivərit/ (a): ưa thích

– with flying /’flaiiη/ colours: xuất sắc, hạng ưu

– foreign /’fɔrin/ language (n): ngoại ngữ

– architecture /’ɑ:kitekt∫ə/ (n): kiến trúc

– from then on: từ đó trở đi

– a PhD /,pi: eit∫ ‘di:/ (n): bằng tiến sĩ

– tragic /’trædʒik/ (a): bi thảm

– take up /teik/ (v): tiếp nhận

– office worker /’ɔfis ‘wə:k/ (n): nhân viên văn phòng

– obtain /əb’tein/ (v): giành được, nhận

– professor /prə’fesə/ (n): giáo sư

– education /,edju:’kei∫n/ (n): sự giáo dục

– to be awarded /ə,wɔ:’did/: được trao giải

– determine /di’tə:min/ (v): xác định

– experience /iks’piəriəns/ (n): điều đã trải qua

– ease /i:z/ (v): giảm nhẹ, vơi bớt

– founding /’faundliη/ (n): sự thành lập

– humanitarian /hju:,mæni’teəriən/ (a): nhân đạo

– C.V (n): bản sơ yếu lí lịch

– attend /ə’tend/ (v): tham dự, có mặt

– previous /’pri:viəs/ (a): trước đây

– tourist guide /ˈtʊərɪst ɡaɪd/ (n): hướng dẫn viên du lịch

– telephonist /ti’lefənist/ (n): người trực điện thoại

– cue /kju:/ (n): gợi ý

– travel agency /’trævl’eidʒənsi/ (n): văn phòng du lịch

– unemployed /,ʌnim’plɔid/ (a): thất nghiệp

2. Bài tập ôn tập

BÀI TẬP UNIT 1

I. MULTIPLE CHOICE

1. The receptionist……the way to the boardroom.

A. led             B. grasped       C. received          D. seized

2. This discovery has opened up a whole new……of research.

A. level        B. road            C. field           D. way

3. She……off a ladder and broke her arm.

A. felt          B. felled          C. fell           D. fallen

4. The building was in……of repair.

A. need         B. requirement    C. suggestion               D. condition

5. The club provides a wide variety of……including tennis, swimming and squash.

A. acts       B. actions            C. actors       D. activities

6. The company has just……its £27 million purchase of Park Hotel.

A. said            B. let                C. leaked         D. announced

7. The rain continued……all afternoon.

A. falling        B. dropping         C. coming      D. running

8. The male and female birds……turns in sitting on the eggs.

A. take           B. make         C. switch      D. play

9. Owing to the fog, there were no……from the airport yesterday.

A. land         B. takes-off            C. flying             D. takes-down

10…….the lamb with new potatoes and green beans.

A. Spread          B. Do        C. Serve          D. Dip

11. The sky was overcast; it……

A. looked liked rain       B. looked like raining

C. looked likes rain D. looked like rain

12. “What was the matter?” ~  “Something strange……to me while I……..home last night.”

A. was happened/was walking 

B. was happening/walked

C. happened/was walking 

D. was happening/was walking

13. Peter and Alice decided to get married…….

A. as to plan         B. according to planned

 C. as plan                               D. as planned

14. He was not……battle openly with his rival.

A. fool enough to                 B. fool enough at

C. foolish enough to                         D. foolish enough at

15. The headmaster……several announcements.

A. did      B. spoke            C. made                                  D. said

16. Studying late at night is one of those things that……me tired.

A. make          B. are making          C. makes                                D. making

17. She is one of those who……money.

A. enjoys to spend                B. enjoys spending

C. enjoy to spend                  D. enjoy spending

18. “……do you see your parents?”  ~  “Once a month.”

A. How                                  B. How long

C. How often                                    D. How many months

19. He wants to go there and she…….

A. wants too        B. wants also     C. does either     D. does too

20…….solve this problem?

A. How to     B. How I can        C. How do you    D. How you can

21. My dog as well as my cats……twice a day.

A. eat       B. has eaten         C. eats                  D. have eaten

22. My brother always goes to bed early, but he……gets up early.

A. not        B. ever     C. never                                 D. always

23. Each of them……answers very well.

A. know his  B. know their        C. knows his            D. knows their

24. You’ll find cold drinks there whenever you feel……

A. thirsty       B. thirst       C. thirstiness        D. thirstily

25…….these mangoes taste……?

A. Do – sweetly    B. Do – sweet      

C. Have – sweetly                 D. Are – sweet

26. I’d rather you……anything about it for the time being.

A. c’o     B. didn’t do     C. don’t                D. didn’t

27. Upon returning from class,…….

A. he found a letter in the mailbox         B. a letter was in the mailbox

C. a letter was found in the mailbox     D. the mailbox had a letter in it

28. He found his trousers but……clean.

A. it wasn’t    B. they wasn’t          C. they weren’t         D. it weren’t

29. No one knows exactly how the planets……into being.

A. come            B. came             C. have come        D. had come

30…….he left for England to further his studies.

A. Twenty years old,                                B. He was twenty years old,

C. Having been twenty years old,          D. When he was twenty years old,

II. Fill each gap with a word from the list below.

continued      stable              repair              fields                                    purchased

break                          immediately  timetable        neighbourhood      exhibition

1. She led the horse back into the……..

2. 1 enjoy meeting people in other……of business.

3. The dog bit me but didn’t……the skin.

4. The hotel is currently under……

5. Houses in the……of Paris are extremely expensive.

6. I have a busy……this week

7. They……the land for $1 million.

8. The……continues until 25 July.

9. The rain……to fall all afternoon.

10. Who is……above a colonel in rank?

III. Find a suitable word for the sentences below. One example has been done for you.

0. A. Are you interested in geography lessons?

B. She’s got a degree in geography.

C. Kim knew the geography of the building and strode along the corridor.

1. A…….plenty of salted water, then add the spaghetti.

B. I’ll……the kettle and make some tea.

C. She put some potatoes on to…….

2. A. I tried to……..the discussion back to the main issue.

B. If you……, I’ll follow.

C. Eating too much sugar can……to health problems.

3. A. We camped in a……near the village.

B. All of them are experts in their chosen…….

C. My parents were working in a…….

4. A. All the windows……with the force of the blast;

B. The bag…… under the weight of the bottles inside it.

C. She dropped the plate and it……into pieces.

5. A. The human body has an amazing capacity to……itself.

B. It was too late to……the damage done to their relationship.

C. The home team did well to……a bad start.

6. A. Surgeons have successfully……a liver into a four-year-old boy.

B. Patients often reject……organs.

C. Japanese production methods have been……(moved) into some British factories.

7. A. We’ve had a lot of support from all our friends and…….

B. Our next-door……are very noisy.

C. Britain’s nearest……is France.

8. A. My kids spend hours……on the phone to their friends.

B. Within minutes of being introduced they were……away like old friends.

C. What were you……about?

9. A. They take advantage of recent advances in medical…….to cure diseases.

B. Why don’t we make use of this modern……?

C. The company has invested in the latest………

10 A. If you are not satisfied with your……….we will give you a full refund.

B. She tried to get a……on the slippery rock.

C. Please ensure that you……your ticket in advance.

IV. There is at least one mistake in each sentence. Correct all the mistakes you can find.

1. What lead you to this conclusion?         ………………………..

2. I think I’ve broken the wash machine.     ………………………..

3. The bridge will remain closed until essentially repair work has been carrying out.    ………………………..

4. We grew up in the same neighbour.                ………………………..

5. The equipment can be sold from your local supplier.           ………………………..

6. The number of car accidental deaths are continuing to decline.   ………………………..

7. Counseling is being given to those most immediate affected by the tragedy.      ………………………..

8. We take it on turns to do the housework.         ………………………..

9. He fastened up his coat and hurry out.         ………………………..

10. The situation was more complication than they had at first realize.          ………………………..

V. Complete the sentences, using the correct present tense of the verb in brackets.

1. His story……to be true.                          (appear)

2. I think he……lemonade to orange juice.              (prefer)

3. You still……me a lot of money!               (owe)

4. My father……he will recover soon.          (believe)

5. Who……this book……to?           (do/ belong)

6. There……to be something wrong with their relationship,                                           (seem)

7. This food………delicious. Try it!              (taste)

8. Oh, now I……what you……          (understand/ mean)

9. Don’t drink that milk. It……bad.              (smell)

10. Peter……having dinner too late.      (dislike)

VI. Fill each gap with a suitable word from the list below.

A. like   B. As a result  C. beneficial     D. circulate    E. create

F. dose  G. extent        H. fortunately   I. harmful     J. include

K. like   L. prescribe    M. relief           N. sensation

  All drugs can affect the body in both helpful and (1)……..ways. For example, a particular drug may produce a stronger heartbeat, (2)………from pain, or some other desired effect. But that drug, (3)……..any other drug, can also cause undesired effects – especially if the (4)……..is too large. Such effects might (5)…….fever, high blood pressure, or constipation.

  Most drugs produce changes throughout the body because the drugs (6)…….through the blood stream. (7)……..most drugs used to affect one part of the body also, affect other parts. For example, physicians sometimes (8)……..morphine to relieve pain. Morphine depresses the activities of cells in the brain and thus reducea the (9)………of pain. But morphine also alters the function of cells elsewhere in the body. It may decrease the rate of breathing, produce constipation, and (10)…….other undesired effects.

VII. Complete the sentences with an appropriate word.

1. You can see that the sun always……in the east.

2. She usually……the truth if she can.

3. The shops……at 5.30 p.m. every day.

4. Ellen……from Belgium, I think.

5. My brother always……mistakes in his homework.

6. Mr. Brown……English to beginners.

7. My teacher……a Mercedes.

8. When I am away, I often……home.

9. I sometimes……my little brother with his homework.

10. You……a lot of tea, don’t you?

VIII. Put the verb in the correct form.

0. He (go) goes to work every morning.

1. My father (not listen)…………to music at night.

2. How many languages…………(you/ speak)?

3. What time…………(shopsclose) in your country?

4. I have a motorbike but I…………(not use) it very often.

5. How many cigarettes………….(your fathersmoke) a day?

6. What………….(you/ do)?  ~  I’m a doctor.

7. What…………(that word/ mean)?

8. Where………..(your grandmalive)?

9. My students…………(not like) Math but they……..(enjoy) learning Literature.

10. Birds……(sing), don’t they?

IX. Put the verbs in brackets in suitable tenses. One example has been done for you.

0. Every, day Ba goes (go) to school at 6 am. Yesterday he went (go) to school at 6: 30 am. He was (be) late.

1. Last year we……..(live) in Nha Trang with our grandparents, but now we……..(live) in Hue with our parents.

2. Do you like swimming, Ba? I……..(do) when I was a child but not now.

3. Last week I……..(send) my friend Daisy a letter but she……..(not reply). I……..(be) very sad now.

4. My father……..(not like) drinking beer but yesterday he……..(have) two big glasses of beer. He…….(be) happy to receive my mother’s news.

5. What……..you ……..(do) yesterday? I……..(phone) you but you……..( not be) in.

6. Last month, my brother……..(send) me his photographs. He……..(send) his photographs every year.

7. I…..(think) you….. (not like) chocolate but I was wrong.

8. Nam is a careful driver but yesterday he…..(drive) carelessly.

9 What time…..you…..(go) to the market yesterday? ~ I …..(not remember), I am sorry.

10. I………(not know) how to dance when I…..(be) six years old.

X. Fill in each gap with a suitable word. One example has been done for you.

0. Every day he…goes…to school at 6 a.m.

1. Today I…….a letter from my friend.

2. What does your friend look…….?

3. He…….tall and handsome with a smiling face.

4. Is he handsome…….to be a film star?

5. Oh, no. He isn’t handsome enough to be…….actor.

6. I have a friend. He’s an actor. I spend my time…….him when we have free time.

7. Does your friend like…….jokes?

8. What do you know…….the sun?

9. The earth moves…….the sun.

10.The two friends are…..the same class at school.

XI. Some sentences are correct but some are wrong. Tick (√) the correct; sentences and correct the wrong ones.

1. sometimes is keen on tennis but sometimes he doesn’t like the sports.

2. How often do you go to the beach?  ~  Two times a year.

3. My mother sometimes complains about housework because nobody helps her with it.

4. How often does your father come home?  ~  One a week.

5. Every day they have bread for breakfast.

6. Often am I afraid of eating snails.

7. Never my mother lets me do such dangerous things.

8. Usually, the teacher gives us homework.

9. She comes here sometimes.

10. My brother is rarely obedient.

XII. Make sentences bap,ed on the given words.

1. the children/ always/ fond/ sweets/ such/ chocolate/cakes.

2. our teacher/ sometimes/ get/ angry/ us/ because/ we/ not do/ homework.

3. never/ they/ go/ class/ on time.

4. the workers/ go/ work/ 6 a.m./ every day.

5. seldom/ it/ rain/ summer/ here.

6. sometimes/ he/ misunderstand/ me/ but/ it/ not matter.

7. he/ go/ market/ twice a week.

8. she/ usually/ afraid/ dogs/ but/she/ like/ cats.

9. how often/ you/ go/ dancing/ club/ summer?

10. I/ often/ go/ there/ three times/ week/ summer.

XIII. Rewrite the following sentences, using the words given in brackets.

1. ‘You’ve broken my radio, Frank!’ said Jane.     (accused)

Jane…………………..her radio.

2. My car really needs to be repaired soon.            (must)

I really………………..repaired soon.

3. Susan regrets not buying that house.           (wishes)

Susan…………………..that house.

4. I could never have succeeded without your help.            (you)

I could never have succeeded………….me.

5. I thought I might run out of cash, so I took my cheque-book with me.   (case)

I took my cheque-book with me…………………..out of cash.

6. Linda’s plans for a picnic have been spoilt by the weather.                            (fallen)

Linda’s plans for a picnic…………………..because of the weather.

7. The bread was too stale to eat.  (fresh)

The bread……………………to eat.

8. Perhaps Brian went home early.     (may)

Brian…………………..home early.

9. I can’t possibly work in all this noise.    (impossible)

It…………………..work in all this noise.

10. The thief suddenly realized that the police were watching him.  (watched)

The thief suddenly realized that he………………….by the police.

XIV. Rewrite the following sentences, beginning as shown.

1. “Why don’t you complain to the company, Peter?” said William.

William suggested……………………………………………………………

2. He started to play the guitar five years ago.

He has…………………………………………………………………………..

3. I am fond of my nephew although he behaves terribly.

I am fond of my nephew in ………………………………………………..

4. I won’t swim in the sea because it is too cold.

The sea is not……………………………………………………………………

5. “I was not there at the time,” he said.

He denied………………………………………………………………………

6. “Who does that suitcase belong to?” The policeman asked us.

The policeman asked us whose ……………………………………………

7. She hasn’t ridden a horse before.

It’s……………………………………………………………………………….

8. We couldn’t answer those two difficult questions.

Those two……………………………………………………………………….

9. Haven’t you got any cheaper televisions?

Are these………………………………………………………………………?

10. I would prefer you not to smoke in here.

I’d rather………………………………………………………………………

XV. Arrange the words to make complete sentences.

1. I kitchen get up and go water down the to some for my morning boil tea.

2. I some cups quick of drink tea, have lead a breakfast and then the buffalo to the field.

3. I the house a quarter exactly leave field past five and arrive at in the at 5.30.

4. harrow I take at plough and my plot of and a quarter to eight I a short rest land.

5. During my I often drink with my fellow local break peasants and smoke tea tobacco.

6. I quarter continue to a past eight work till 10.30 from .

7. Then I have home, take a short family go rest and lunch, with my at 11.30.

8. After hour lunch I take an rest usually.

9. My pumps into it husband while I do plot the transplanting water in another of land.

10. Although long it’s a day contented for us, feel we we are with what we do.

BÀI TẬP UNIT 2

I. Pick out the word that has the italicized letter pronounced /ʌ/ or /a:/.

marvelous

far

kind

love

cousin

maths

hard

subject

games

worry

much

headmaster

communicate

study

talk

director

company

charge

complain

package

father

July

discuss

language

during

money

wrote

travel

party

shop

/ʌ/ …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

/a:/ ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

II. Complete the sentences with the correct form of the words in the box.

Entertain maths nation relax safe

Profession enjoy employ attend crowd

1. The police gave him protection for his own ………………

2. How many times do I have to ask you to pay ……………….?

3. The company made hundreds of ……………… redundant.

4. The store was ……………… with shoppers.

5. The show brought ……………… to millions of viewers.

6. She listens to classical music for ………………

7. Cinema is a medium of mass ………………

8. He can calculate very quickly. He has an amazing ability to solve ……………… problems.

9. In 1963 he was appointed ……………… of history.

10. Dang Thai Son is a Vietnamese pianist with an ……………… reputation.

III. Put a circle round the letter of the correct word(s) to use in each blank.

1. …………do you want? – A box of chocolates.

a. What

b. Which

c. Who

d. How

2. …………is this building? – It’s about two hundred years old.

a. How long

b. How far

c. How old

d. How

3. …………money do you earn? – About £250 a week.

a. How much

b. What

c. How many

d. Which

4. …………bag are you carrying? – Judy’s.

a. Which

b. What

c. Who’s

d. Whose

5. …………first stepped on the moon? – Neil Aimstrong, wasn’t it?

a. Whose

b. Who

c. Where

d. When

6. …………is your new school? – It’s very big and friendly.

a. What

b. How

c. Where

d. Which

7. …………is it to the post office? – About two hundred meters.

a. How far

b. How long

c. How often

d. How much

8. …………is your national flag? – Red and yellow.

a. What

b. Which of color

c. What color

d. Which

9. …………do you take a holiday? – Once a year.

a. When

b. How long

c. What time

d. How often

10. …………is Greg like? – He’s tall and thin with brown hair.

a. What

b. How

c. Who

d. Whom

11. …………did the Second World War end? – In 1945.

a. Where

b. When

c. What time

d. How long

12. …………is a half of football? – Forty-five minutes.

a. What time

b. How often

c. How long

d. When

13. …………of holiday are you interested in? – A package holiday.

a. Which

b. What

c. Which kind

d. What kind

14. …………hand do you write with? – My right hand.

a. Which

b. What

c. Whose

d. What sort of

15. …………did the package come from? – London.

a. When

b. Where

c. Which

d. Who

IV. What would you say? Put a circle round the letter of the best reply to each question.

1. Where’s the nearest post office?

a. Turn left and then right.

b. It’s about two kilometers.

c. It opens at nine o’clock.

2. What’s your new address?

a. It’s the old one.

b. Go straight on.

c. Flat 42B, 225 Nathan Road, Kowloon.

3. How do we get there?

a. Flat 42B Nathan Road.

b. Yes, you do.

c. Turn right just after the Bank of China.

4. How far is it from here?

a. Two kilometers, at least.

b. No, it isn’t.

c. Yes, it’s rather far.

5. I think I’ll go by bus. Where’s the nearest bus stop?

a. Cross the road and turn left.

b. Five hundred metres, I suppose.

c. It’s five minutes by bus.

6. What time is there a bus?

a. Twice a day.

b. An hour and a half.

c. Seven thirty.

7. How often do the buses run?

a. Twice or three times.

b. Every hour.

c. From that bus stop over there.

8. Can you tell me the way to Milus College from your flat?

a. Yes, I can

b. It’s round the corner

c. I know it

9. How long does it take to get to Dave’s place from your flat?

a. It’s a long way.

b. About one kilometer

c. Thirty five minutes

10. Do you know where there’s a public telephone?

a. There’s one at the bottom of the street

b. I know there is

c. Not very far from here.

V. Write sentences about yourself. Say whether you like or don’t like these activities. Choose one of these verbs for each sentence: (don’t) like, love, enjoy, hate, don’t mind, be fond of, be interested in, detest, can’t stand/ can’t bear, prefer.

1. (fly) …………………I like flying.………………..

2. (play football) ………………………………………………..

3. (lie on the beach) ………………………………………………..

4. (go to the museum) ………………………………………………..

5. (wait for buses in the rain) ………………………………………………..

6. (work on Saturdays) ………………………………………………..

7. (do the washing-up) ………………………………………………..

8. (do parachute jumps) ………………………………………………..

9. (be alone) ………………………………………………..

10. (be shouted at) …………………………………………………

VI. Complete the conversations. Put in a to-infinitive or an ing-form.

1. A: I always want to visit San Francisco.

B: Me too. I’d love….to visit….it some time.

2. A: Tom seems to enjoy watching football matches.

B: Yes, he loves………………Manchester United play.

3. A: Do you think they’ll approve the plan?

B: Yes, I’m quite sure they’ll decide………………it.

4. A: Do you want to come with me or wait here?

B: I’d prefer………………with you if that’s OK.

5. A: You wear a uniform at school, don’t you?

B: Yes, I have to, although I dislike………………it.

6. A: I’m glad I don’t work as late as Sarah does.

B: Me too. I wouldn’t like………………such long hours.

7. A: Have ICM bought the company?

B: Well, they’ve offered………………it.

8. A: How long have you been working here?

B: For about three years. But now I need a new job. I can’t stand……………. here any more.

9. A: What time will you be back?

B: Oh. I expect………………back some time around nine.

10. A: I’m sorry you had to wait all that time.

B: Oh, it’s all right. I don’t mind………………

VII. Complete this text with the correct form of the verb.

Being a student involves (1)………………(take) responsibility for (2) ………………(organize) your own time. Therefore, you need (3)……………… (learn) about planning your time and workload effectively. You can learn (4) ………………(do) this through practice and through stopping (5)…………… (think) about what works or doesn’t work for you.

Try (6)………………(set) yourself goals and targets, and give yourself small rewards. Don’t try (7)………………(do) too much at once have regular breaks. If you fail (8)………………(finish) a piece of work as quickly as you expected, don’t feel bad, just be more realistic in your planning next time. If you find that you avoid even (9)………………(start) work, stop (10)………….. (make) excuses and start today! You will feel much better once you do.

VIII. Choose the correct answer.

1. Ann is interested in……………young children.

a. teach

b. teaches

c. to teach

d. teaching

2. I finished……………the book and went to bed.

a. reading

b. to read

c. read

d. to be read

3. The police questioned me at some length and I didn’t enjoy……………

a. to question

b. questioning

c. to be questioned

d. being questioned

4. Dad allowed Dora……………to the party.

a. going

b. to go

c. go

d. gone

5. My teacher always expected me……………well in exams.

a. do

b. doing

c. to do

d. to have done

6. Will you please stop……………TV channels?

a. to change

b. change

c. be changed

d. changing

7. My glasses are in my book bag, but I don’t remember……………them there.

a. putting

b. to put

c. I put

d. put

8. I’d like……………somewhere different for a change.

a. to go

b. going

c. go

d. to have gone

9. He agreed……………the job as soon as possible.

a. start

b. starting

c. to start

d. to be started

10. The searchers found the boy……………in the barn.

a. to shelter

b. shelter

c. sheltering

d. being sheltered

11. Look at those windows! They really need……………

a. to clean

b. cleaning

c. to be cleaned

d. b and c are correct

12. I’m tired. I’d rather……………out this evening, if you don’t mind.

a. not going

b. not to go

c. don’t go

d. not go

13. My bank manager advised……………a loan.

a. to take me out

b. me taking out

c. me to take out

d. me take out

14. I must go now. I promised……………late.

a. not being

b. not to be

c. to not be

d. I wouldn’t be

15. The children are looking forward……………their grandma again.

a. seeing

b. to see

c. to seeing

d. to be seen

16. Our teacher made me……………all the questions.

a. answer

b. to answer

c. answering

d. answered

17. I don’t mind……………home but I’d rather……………a taxi.

a. to walk/ to get

b. walking/ to get

c. walking/ get

d. to walk/ getting

18. It isn’t safe for children……………on ladders.

a. playing

b. to play

c. play

d. played

19. I want……………volleyball. I hope……………for the team.

a. to play/ to be chosen

b. to play/ to choose

c. playing/ being chosen

d. to play/ choosing

20. Famous people get tired of……………everywhere they go.

a. recognizing

b. to recognize

c. recognize

d. being recognized

IX. Choose the correct option a,b,c or d to complete to complete each space.

Kevin teaches (1)…………at a high school. He enjoys his teaching very much, and he always feels very (2)…………and proud when he is standing on the teaching (3)…………Some of his ex-classmates have just offered him a chance (4)…………them in a new company (5)…………computer software for businesses. Everyone thinks that it (6)…………very well. Kevin will (7)…………earn more money than he (8)…………at the high school.

The new company is (9)…………and the money may be very good in deed (10)………… Kevin can hardly quit his teaching job! He loves it.

1. a. mathematic

b. mathematics

c. mathematical

d. mathematician

2. a. shy

b. embarrassed

c. self-confident

d. unhappy

3. a. class

b. career

c. profession

d. platform

4. a. to join

b. join

c. joining

d. joins

5. a. to get

b. to produce

c. to prepare

d. to work

6. a. was done

b. does

c. will do

d. did

7. a. actually

b. ready

c. immediately

d. probably

8. a. do

b. does

c. did

d. doing

9. a. excited

b. excitedly

c. excitement

d. exciting

10. a. Therefore

b. Furthermore

c. Consequently

d. However

X. Write the second sentence so that it has a similar meaning to the first.

1. My father said I could use his car.

My father allowed………………………………………………………………

2. Don’t stop him doing what he wants.

Let……………………………………………………………………………………

3. You can try to get Jim to lend you his car, but you won’t succeed.

There’s no point…………………………………………………………………

4. Why don’t you put your luggage under the seat?

He suggested……………………………………………………………………..

5. The driver said it was true that he didn’t have a licence.

The driver admitted…………………………………………………………….

6. I’ll finish the work tonight if you like.

Would you like…………………………………………………………………..

7. The teacher didn’t allow the class to leave before 4:30

The teacher made……………………………………………………………….

8. I hate to get up in the dark.

I can’t……………………………………………………………………………….

9. Seeing Nelson Mandela will always in my memory.

I’ll never……………………………………………………………………………

10. My lawyer said I shouldn’t say anything to the police.

My lawyer advised……………………………………………………………..

XI. Fill the gap in each sentence with the correct form of the provided word:

1/ You can’t work (continue) _______ for six hours without a break!

2/ Have you got anything (break) _______ in your bag?

3/ What do you call a young person who is about to leave or has just left secondary school? – A (school) _______.

4/ (Immediate) _______ she’d gone, the boys started to mess about.

5/ The company had to make (repair) _______ to those who suffered ill health as a result of chemical pollution.

6/ She was a (study) _______ child, happiest when reading.

7/ There were lots of kids in my (neighbor) _______ when I was growing up.

8/ We haven’t been able to find a (purchase) _______ for our house yet.

9/ The photographs will be on (exhibit) _______ until the end of the month.

10/ Thank you for a most (enjoy) _______ evening.

BÀI TẬP UNIT 3

I. Complete each blank with a right word.

1. A: What is your date of……………. .

B: I was born on the first of August 1996.

2. Martin practises swimming every day to become an Olympic………………

3. We should travel to work by bus instead of driving there to…………money.

4. She hasn’t got a job yet. She lives mainly………. . the money her parents send to her every month. .

5. You are fat. You should do more exercise to lose……………….

II. Give the correct form of the word in brackets

6. The (found) —————of the Institute of Radium in 1914 made her humanitarian wish come true.

7. After the tragic (die)———————- of Pierre Curie, she became the first woman in France to be a university professor.

8. Elizaberth Blackwell was an (ambition) —————–girl. She was determined to be a doctor at any cost.

9. They were late. The plane (take) —————-off 15 minutes before.

10. If Helen is concerned about her (appear)—————————, she will look pretty.

III. Pick out the word that has the underlined letter pronounced /æ/ or/ e/.

prefer, marry, man, woman, extreme, exactly, complete, education, together, have, tragic,

General, death, professor , village

/æ/

/e/

IV. Tick (v) the correct column according to the stress pattern of the word. The first one has been done as an example:

Word

Stress pattern

 

1

2

3

  

V. Give the correct simple past tense or past perfect tense.

1. I arrived home and (find) …………. that a thief (break)…………… in.

2. We had just gone to bed when we (hear) ………… a knock at the door.

3. They told me that they (never/ meet)…………. . me.

4. My friends didn’t want to come to the cinema with me because they (already/ see)………. . …. the film.

5. Tom was very angry and (say) …………. that he (eat) ………… two flies in his salad.

6. What did you think as soon as you (read) ………. the passage?

7. She (not/ ride) …………………… a horse before that day.

8. “Was Tom there when you arrived?”- “No, he (go)………. . home”.

9. Where you (work)………. . before you (come) ……. here last month?

10. By the time you (get) …………. . her letter, she (arrive)…………. . in London.

VI. Sentence transformation

1. Just when he arrived at the station, the train started to move.

Hardly______________________________.

2. She watched TV, then she prepared her lessons.

After _____________________________.

3. Before he returned his home town. He had spent his childhood in Oslo for ten years,

Having _____________________________.

4. . John worked very hard for the exam, then he passed it.

Before_____________________________.

5. ‘If I were you, I’d read the exam questions very carefully. ‘ said the teacher to us

The teacher advised_____________________________.

6. “Remember to wash your feet before going to bed”

The mother reminded _____________________________.

7. He spent 20 minutes walking to the cinema.

It took _____________________________.

8. When were you born?

What is _____________________________?

9. My father is a doctor

My father works_____________________________.

10. I’ll try my best to look for that book for you ” . Jim said to me

Jim promised_____________________________.

VII. Choose the best options to complete each of the following sentences

1. Phuket beach was the most beautiful beach that………………

a. We has ever visited

b. We had ever visited

c. We will ever have visited

d. We should ever visit

2. …………Lan had turned off the light.

a. As soon as went to the bed

b. When she was gone to the bed

c. Before she went to the bed

d. After she had gone to the bed

3. If he had studied harder, …………….

a. He hadn’t failed the exam

b. He wouldn’t fail the exam

c. He will not have failed the exam

d. He wouldn’t have failed the exam

4. Kim said that………….

a. She hadn’t good at English the last semester.

b. She hadn’t good at English the previous semester.

c. She wasn’t good at English last semester.

d. She wasn’t good at English the semester before.

5. She had to work as a private tutor to get money for study

a. So as to get money for study, she had to work as a private tutor

b. She had to work as a private tutor in order that she could get money for study

c. She had to work as a private tutor in order to get money for study

d. To work as a private tutor, she had to get money for study

6. She likes sports. She likes reading

a. She likes sports but never likes reading

b. She likes sports as well as reading

c. Not only does she like sports but she also likes reading

d. She not only likes sports but likes reading as well.

7. She met Pierre in 1894 and in the following year they were married

a. She hadn’t met Pierre until 1894

b. She didn’t meet Pierre in 1893

c. She got married to Pierre in 1893

d. She married Pierre in 1895

8. We drove to Paris and then flew to Rome

a. We drove to Paris after we had been flown to Rome

b. After we had driven to Paris, we flew to Rome

c. Before flying to Rome , we had driven to Paris

d. After driving to Paris, we flew to Rome

3. Đáp án

ĐÁP ÁN BÀI TẬP UNIT 1

I. MULTIPLE CHOICE

1. A (led) 2. C (field) 3. C (fell) 4. A (need) 5. D (activities) 6. D (announced) 7. A (falling) 8. A (take)

9. B (takes-off) 10. C (serve)  

11. D 12. C 13. D 14. C 15. C 16.C 17. D 18. C 19. D 20. C

21. C 22.C 23. C 24. A 25. B 26. B 27. A 28. C 29.C 30. D

II. GAP-FILL

1. stable 2. fields 3. break 4. repair 5. neighbourhood

6. timetable 7. purchased 8. exhibition 9. continued 10. immediately

III. FINDING A WORD

1. boil 2. lead 3. field  4. broke 5. repair 6. transplanted  7. neighbours 8. chatting 9. technology 10. purchase

IV. MISTAKE CORRECTION

1. What led you to this conclusion?

2. I think I’ve broken the washing machine.

3. The bridge will remain closed until essential repair work has been carried out.

4. We grew up in the same neighbourhood.

5. The equipment can be purchased from your local supplier.

6. The number of car accident deaths is continuing to decline.

7. Counseling is being given to those most immediately affected by the tragedy.

8. We take it in turns to do the housework.

9. He fastened up his coat and hurried out.

10. The situation was more complicated than they had at first realized.

V. SENTENCE COMPLETION

1. appears  2. prefers 3. owe 4. believes 5. does….belong 

6. seems 7. tastes 8. understand/ mean 9. smells  10. dislikes

VI. GAP-FILL

1. I  2. M  3. K 4. F 5. J 6. D 7. B  8. L  9. N  10. E

VII. SENTENCE COMPLETION

1. rises  2. tells  3. close 4. comes 5. makes 6. teaches 7. drives 8. phone 9. help 10. drink

VIII. TENSE

1. doesn’t listen 2. do you speak 3. do shops close 4. don’t use 5. does your father smoke 6. do you do

7. does that word mean 8. does your grandma live 9. don’t like/ enjoy 10. sing

IX. TENSES

1. lived/live 2. did 3. sent/did not (didn’t) reply/am  4. doesn’t like/ had/ was

5. did you do/ phoned/ were not (weren’t) 6. sent/ sends 7. thought/ did not ( didn’t) like  8. drove

9. did you go/ do not ( don’t) remember 10. did not (didn’t) know/ was

X. GAP-FILL

1. received  2. like 3. is  4. enough  5. an 6. with  7. telling 8. about 9. around 10. in

XL MISTAKE CORRECTION

1. He is sometimes keen on.tennis but sometimes he doesn’t like the sports.

2. How often do you go to the beach? ~ Twice a year.

3. √

4. How often does your father come home? ~ Once a week.

5. √

6. I am often afraid of eating snails.

7. Never does my mother let me do such dangerous things.

8. The teacher usually gives us homework.

9. √

10. √

XII. MAKING SENTENCES

1. The children are always fond of sweets such as chocolate and cakes.

2. Our teacher sometimes gets angry with us because we don’t do our homework.

3. Never do they go to class on time.

4. The workers go to work at 6 a.m. every day.

5. Seldom does it rain in summer here.

6. Sometimes he misunderstands me but it doesn’t matter.

7. He goes to the market twice a week.

8. She is usually afraid of dogs but she likes cats.

9. How often do you go to the dancing club in the summer?

10. I often go there three times a week in the summer.

XIII. REWRITING SENTENCES

1. accused Frank of breaking/ having broken      2. must have/get my car

3. wishes she had bought                                        4. if you hadn’t helped or but for/ without you/your helping

5. in case I ran                                                           6. have fallen through

7. wasn’t fresh enough                                             8. may have gone

9. is impossible for me to                                        10. was being watched

XIV. REWRITING SENTENCES

1. William suggested that Peter should complain to the company.

2. He has been playing the guitar for five years.

3. I am fond of my nephew in spiie of his terrible behaviour.

4. The sea is not warm/hot enough for me to swim in.

5. He denied being there/(that) he had been there at the/that time.

6. The policeman asked us whose suitcase it was.

7. It’s the first time she has ridden a horse.

8. Those two questions were too difficult for us to answer.

9. Are these the cheapest televisions (that) you have got?

10. I’d rather you didn’t smoke in here.

XV. SENTENCE ARRANGEMENT

1.I get up and go down the kitchen to boil some water for my morning tea.

2.I drink some cups of tea, have a quick breakfast and then lead the buffalo to the field.

3. I leave the house at a quarter past five and arrive in the field at exactly 5.30.

4. I plough and harrow my plot of land and at a quarter to eight I take a short rest.

5. During my break I often drink tea with my fellow peasants and smoke local tobacco.

6. I continue to work from a quarter past eight till 10.30.

7. Then I go home, take a short rest and have lunch, with my family at 11.30.

8. After lunch I usually take an hour rest.

9. My husband pumps water into it while I do the transplanting in another plot of land.

10. Although it’s a long day for us, we feel we are contented with what we do.

ĐÁP ÁN BÀI TẬP UNIT 2

I.

/ʌ/: love, cousin, subject, worry, much, study, company, discuss, money

/a:/: far, hard, headmaster, marvelous, charge. Father, party

II.

1. safety 5. enjoyment 9. professor

2. attention 6. relaxation 10. international

3. employees 7. entertainment

4. crowded 8. mathematical

III.

1. a

2. c

3. a

4. d

5. b

6. b

7. a

8. c

9. d

10. a

11. b

12. c

13. d

14. a

15. b

     

IV.

1. a 2. c 3. c 4. a 5. a 6. b 7. b 8. b 9. c 10. a

V. Đáp án gợi ý

2. I enjoy playing football. 7. I hate doing the washing-up

3. I love lying on the beach. 8. I am interested in doing parachute jumps.

4. I don’t like going to the museum. 9. I hate being alone.

5. I don’t mind waiting for buses in the rain 10. I can’t bear being shouted at.

6. I can’t stand working on Saturdays

VI.

1. to visit

3. to approve

5. wearing

7. to buy

9. to be

2. watching

4. to come

6. to work

8. working

10. waiting

VII.

1. taking

3. to learn

5. thinking

7. to do

9. starting

2. organizing

4. to do

6. setting

8. to finish

10. making

VIII.

1. d

2. a

3. d

4. b

5. c

6. d

7. a

8. a

9. c

10. c

11. d

12. d

13. c

14. b

15. c

16. a

17. c

18. b

19. a

20. d

  

IX.

1. b 2. c 3. d 4. a 5. b 6. c 7. d 8. b 9. d 10. d

X.

1. My father allowed me to use his car.

2. Let him do what he wants.

3. There’s no point in trying to get Jim to lend you his car.

4. He suggested putting my luggage under the seat.

5. The driver admitted not having a licence.

6. Would you like me to finish the work tonight?

7. The teacher made the class stay until 4:30.

8. I can’t stand getting up in the dark.

9. I’ll never forget seeing Nelson Mandela.

10. My lawyer advised me not to say anything to the police.

XI. Fill the gap in each sentence with the correct form of the provided word:

1/ You can’t work (continue) __continuously_____ for six hours without a break!

2/ Have you got anything (break) __breakable_____ in your bag?

3/ What do you call a young person who is about to leave or has just left secondary school? – A (school) __school leaver_____.

4/ (Immediate) ___ Immediately____ she’d gone, the boys started to mess about.

5/ The company had to make (repair) ___reparation____ to those who suffered ill health as a result of chemical pollution.

6/ She was a (study) ___studious____ child, happiest when reading.

7/ There were lots of kids in my (neighbor) ___neighborhood____ when I was growing up.

8/ We haven’t been able to find a (purchase) ____purchaser___ for our house yet.

9/ The photographs will be on (exhibit) ___exhibition____ until the end of the month.

10/ Thank you for a most (enjoy) __enjoyable_____ evening.

ĐÁP ÁN BÀI TẬP UNIT 3

I. Complete each blank with a right word.

1 – birth; 2 – athlete; 3 – save; 4 – weight;

II. Give the correct form of the word in brackets

6 – founded; 7 – had died; 8 – ambitious; 9 – had taken; 10 – appearance;

III. Pick out the word that has the underlined letter pronounced /æ/ or/ e/.

/æ/: marry; man; exactly; tragic;

/e/: education; together; General; death; professor

IV. Tick (v) the correct column according to the stress pattern of the word. The first one has been done as an example:

Word

Stress pattern

another

2

brilliant

1

extremely

2

interrupt

3

scientific

3

difficult

1

V. Give the correct simple past tense or past perfect tense.

1 – found – had broken;

2 – heard;

3 – had never met;

4 – had already seen;

5 – said – had eaten;

6 – read;

7 – had not ridden;

8 – had gone;

9 – had you worked – came;

10 – got – had arrived;

VI. Sentence transformation

1 – Hardly when he arrived at the station was the train starting to move.

2 – After she had watched TV, she prepared her lessons.

3 – Having spent his childhood in Oslo for ten years, he returned his home town.

4 – Before John passed the exam, he had worked very hard for it.

5 – The teacher advised us to read the exam questions very carefully.

6 – The mother reminded me of washing my feet before going to bed.

7 – It took him 20 minutes to walk to the cinema.

8 – What is the date of birth?

9 – My father works as a doctor.

10 – Jim promised to try his best to look for that book for me.

VII. Choose the best options to complete each of the following sentences

1 – b; 2 – c; 3 – d; 4 – b; 5 – d; 6 – a; 7 – c; 8 – c; 9 – a;

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Tiếng Anh 10 năm học 2021-2022. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Mời các em tham khảo các tài liệu có liên quan

  • Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 10 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Nguyễn Thị Diệu
  • Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 10 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  • Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 10 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Kim Đồng
  • Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 10 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Hùng Vương

Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button