Đề luyện thi HSG tin học lớp 9 – Pascal – Đề số 4

Đề luyện thi HSG tin học lớp 9 – Pascal – Đề số 4

Câu 1: TÍNH TỔNG

Viết chương trình tính tổng sau: S = 12 + 22 + … + n2

Dữ liệu vào file: TONG.INP chứa số n (n <=108)

Dữ liệu ra file: TONG.OUT chứa kết quả

Bài làm của Minh

PROGRAM Tinh_tong;
VAR s,tong:STRING;
  n:LONGINT;
  f:TEXT;
  i:BYTE;
FUNCTION NHAN(s:STRING):STRING;
{multiply two large numbers}
VAR L,i,j,code,n1,n2:BYTE;
  c:ARRAY[1..1000] OF WORD;
  tg:STRING[2];
BEGIN
 L:=length(s);
 FOR i:=1 TO L+L DO c[i]:=0;
 FOR i:=1 TO L DO
  FOR j:=1 TO L DO
    BEGIN
     val(s[i],n1,code);
     val(s[j],n2,code); 
     c[i+j]:=c[i+j]+n1*n2; 
    END;          
 FOR i:=L+L DOWNTO 3 DO
  BEGIN
   c[i-1]:=c[i-1]+ c[i] DIV 10;
   c[i]:=c[i] MOD 10; 
  END;        
 NHAN:='';
 FOR i:=2 TO L+L DO
  BEGIN
   str(c[i],tg);
   NHAN:=NHAN+tg; 
  END;
END;
FUNCTION CONG(s1,s2:STRING):STRING;
{plus two large numbers}
VAR max,i,a,b,nho,code,tam:BYTE;
  tg:STRING[1];
BEGIN
 IF length(s1)>length(s2) THEN max:=length(s1)
 ELSE max:=length(s2);
 WHILE length(s1)<max DO s1:='0'+s1;
 WHILE length(s2)<max DO s2:='0'+s2;
 CONG:=''; nho:=0;
 FOR i:=max DOWNTO 1 DO
  BEGIN
   val(s1[i],a,code);
   val(s2[i],b,code);
   tam:=a+b+nho;
   IF tam>=10 THEN nho:=1 ELSE nho:=0;
   str(tam MOD 10, tg);
   CONG:=tg+CONG; 
  END;      
 IF nho=1 THEN CONG:='1'+CONG;
END;
BEGIN
 assign(f,'TONG_INP.txt');
 reset(f);
 read(f,n);
 close(f);
 assign(f,'TONG_OUT.txt');
 rewrite(f);
 {limit the maximum value of n}
 IF n>100000000 THEN
  BEGIN
   write(f,'n is too large');
   close(f);
   exit; 
  END;
 {limit the minimum value of n}
 IF n<1 THEN
  BEGIN
   write(f,'n should not be less than 1');
   close(f);
   exit; 
  END;
 s:=''; tong:='';
 FOR i:=1 TO n DO
  BEGIN
   str(i,s);
   tong:=CONG(NHAN(s),tong);
  END;
 write(f,tong);
 close(f); 
END.

Câu 2: TAM GIÁC PASCAL

Tam giác Pascal được tạo ra theo qui luật sau:

+ Mỗi dòng đều bắt đầu và kết thúc bởi số 1.

+ Phần tử thứ j ở dòng k nhận được bằng cách cộng 2 phần tử thứ j-1 và j ở dòng thứ k-1.

Viết chương trình in ra màn hình tam giác Pascal. Ví dụ, với n=4 sẽ in ra hình sau:

1

1          1

1          2          1

1          3          3          1

1          4          6          4          1

PROGRAM Tam_giac_pascal;
USES crt;
VAR tg:ARRAY[1..100,1..100] OF WORD;   
  n,i,j,so:BYTE;
BEGIN
 clrscr;
 write('Nhap so n = '); readln(n);
 so:=0;
 FOR i:=1 TO n DO
  BEGIN;  
   so:=so+1;
   FOR j:=1 TO n DO
    IF (j=1) OR (j=so) THEN tg[i,j]:=1
    ELSE tg[i,j]:=tg[i,j-1]+tg[i-1,j];
  END;                 
 so:=0;
 FOR i:=1 TO n DO
  BEGIN
   so:=so+1; 
   FOR j:=1 TO so DO write(tg[i,j]:5);
   writeln 
  END;      
 readln
END.

Câu 3: MÃ HÓA

Viết chương trình mã hóa Xâu VD mã hóa như sau: ‘AAAABBBCDDDDDDDEEF’ mã hóa thành ‘4A3BC7D2EF’

Dữ liệu vào file: MAHOA.INP chứa xâu cần mã hóa

Dữ liệu ra file: MAHOA.OUT chứa kết quả

PROGRAM ma_hoa;
VAR f:TEXT;
  s,st:STRING;
  i,j,n:BYTE; 
  ok:BOOLEAN;
  tg:STRING[3];
BEGIN
 assign(f,'MAHOA_INP.txt');
 reset(f);
 read(f,s);
 close(f);
 assign(f,'MAHOA_OUT.txt');
 rewrite(f);
 st:=''; ok:=TRUE; i:=1;
 WHILE ok DO
  BEGIN
   n:=1; j:=i+1;
   WHILE (s[j]=s[i]) DO
    BEGIN
     n:=n+1;
     j:=j+1; 
    END;
   IF n>1 THEN str(n,tg)
   ELSE tg:='';
   st:=st+tg+s[i];
   i:=n+i;
   IF i>length(s) THEN ok:=FALSE;
  END;         
 write(f,st);
 close(f); 
END.

Câu 4: CỘNG HAI SỐ

Viết chương trình cộng hai số tự nhiên a và b (a, b dài tối đa 250 kí tự)

Dữ liệu vào file: SUM.INP hai dòng mỗi dòng chứa một số

Dữ liệu ra file: SUM.OUT một dòng chứa kết quả

PROGRAM sum;
VAR s1,s2,s:STRING;
  i,max,n,n1,n2,nho,code:BYTE;
  tg:STRING[1];
  f:TEXT;
BEGIN
 assign(f,'SUM_INP.txt');
 reset(f);
 readln(f,s1);
 read(f,s2);
 close(f);
 assign(f,'SUM_OUT.txt');
 rewrite(f);
 IF length(s1)>length(s2) THEN max:=length(s1)
 ELSE max:=length(s2);
 WHILE length(s1)<max DO s1:='0'+s1;
 WHILE length(s2)<max DO s2:='0'+s2;
 s:=''; nho:=0;
 FOR i:=max DOWNTO 1 DO
  BEGIN
   val(s1[i],n1,code);
   val(s2[i],n2,code);
   n:=n1+n2+nho;
   IF n>=10 THEN nho:=1 ELSE nho:=0;
   str(n MOD 10, tg);
   s:=tg+s; 
  END;   
 IF nho=1 THEN s:='1'+s;
 write(f,s);
 close(f); 
END.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button