Đề luyện thi HSG tin học lớp 9 – Pascal – Đề số 5

Đề luyện thi HSG tin học lớp 9 – Pascal – Đề số 5

Câu1: ƯỚC CHUNG NGUYÊN TỐ

Viết chương trình tìm các ước chung nguyên tố của hai số m và n

Dữ liệu vào file: UCNT.INP chứa 2 số m và n (m, n <=1010)

Dữ liệu ra file: UCNT.OUT chứa các ước chung nguyên tố của m và n mỗi số cách nhau một khoảng trắng

Câu 2: SẮP XẾP

Viết chương trình sắp xếp mảng vuông hai chiều (n hàng, n cột) theo nguyên tắc sau:

Dữ liệu vào file: SORT.INP dòng đầu chứa n, cách dòng sau chứa mảng 2 chiều n hàng, n cột

Dữ liệu ra file: SORT.OUT dòng đầu chứa n, cách dòng sau chứa mảng 2 chiều n hàng, n cột đã sắp xếp

VD:

SORT.INP SORT.OUT
3

1  3  5

2  4  6

8  7  9

9  6   3

8  5   2

7  4   1

 

Câu 3: SỐ NHỊ PHÂN

Ví dụ : Chuyển số 30 sang hệ nhị phân Đầu tiên (ở dòng 1), chúng ta lấy 30 chia 2, kết quả được 15 và số dư là 0.

Kế tiếp (ở dòng 2), chúng ta lấy số 15 chia 2, kết quả được 7 và số dư là 1

Tiếp theo ở dòng 3, ta lấy số 7 chia 2, kết quả được 3 và dư 1

Ta tiếp tục lặp lại quá trình này cho đến khi kết quả chia 2 chúng ta được 0.

Số nhị phân chúng ta thu được chính là tập hợp các số dư của các phép chia (lấy từ dưới lên).

Số 30 trong hệ nhị phân sẽ là 11110

Viết chương trình chuyển một số trong hệ thập phân sang số trong hệ nhị phân

Dữ liệu vào file: THAPPHAN.INP chứa một số hệ thập phân

Dữ liệu ra file: NHIPHAN.OUT chứa dãy số hệ nhị phân

VD:

THAPPHAN.INP NHIPHAN.OUT
30 11110

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button