Đề luyện thi HSG tin học lớp 9 – Pascal – Đề số 6

Đề luyện thi HSG tin học lớp 9 – Pascal – Đề số 6

Câu 1: NGUYÊN TỐ CÙNG NHAU

Hai số nguyên tố cùng nhau là hai số chỉ có ước chung duy nhất là 1

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím hai số tự nhiên m và n. Kiểm tra m và n có phải là hai số nguyên tố cùng nhau hay không.

VD: với m = 3, n = 4             Kết quả: 3 và 4 la hai so nguyen to cung nhau

Với m = 12, n =2                   Kết quả: 12 va 2 khong phai la hai so nguyen to cung nhau

 

 Câu 2: ĐẾM KÍ TỰ

Viết chương trình đếm các chữ cái có trong xâu và số lượng của chúng (Không phân biệt chữ hoa hay chữ thường).

Dữ liệu vào file: XAU.INP chứa xâu kí tự

Dữ liệu ra file: XAU.OUT mỗi dòng chứa các kí tự và số lượng tương tương ứng.

VD:

SORT.INP SORT.OUT
Free PasCAL A so luong 2

C so luong 1

E so luong 2

F so luong 1

P so luong 1

L so luong 1

R so luong 1

S so luong 1

Câu 3: SỐ NHỊ PHÂN

Viết chương trình nhập vào một xâu hệ nhị phân và chuyển số đó sang số nguyên hệ thập phân.

VD: chuyển số 1000111 về số thập phân. Ta thấy số 1000111 có tổng cộng 7 kí tự, chúng ta sẽ đánh số 7 kí tự này từ phải sang trái và bắt đầu từ 0 như sau:

Số nhị phân 1 0 0 0 1 1 1
Thứ tự 6 5 4 3 2 1 0

Số thập phân kết quả sẽ là tổng các tích của kí tự nhị phân x 2 lũy thừa vị trí.

Tức là  1×26 + 0x25 + 0x24 + 0x23 + 1×22 + 1×21 + 1×20

= 64 + 0 + 0 + 0 + 4 + 2 + 1 = 71

Dữ liệu vào file: NHIPHAN.INP chứa một dãy số hệ nhị phân

Dữ liệu ra file: THAPPHAN.OUT chứa số hệ thập phân

VD:

NHIPHAN.INP THAPPHAN.OUT
1000111 71

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button