Đề luyện thi HSG tin học lớp 9 – Pascal – Đề số 7

Đề luyện thi HSG tin học lớp 9 – Pascal – Đề số 7

Bài 1: SỐ AMSTRONG

 Số tự nhiên n gọi là Amstrong nếu nó bằng tổng lập phương các chữ số của mình. Ví dụ 153 = 13 + 53 + 33. Viết chương trình tìm tất cả các số Amstrong có 4 chữ số (xuất kết quả ra màn hình)

Bài 2: SỐ SIÊU NGUYÊN TỐ

Số siêu nguyên tố là số nguyên tố mà khi bỏ một số tuỳ ý các chữ số bên phải của nó thì phần còn lại vẫn tạo thành một số nguyên tố.

Ví dụ : 7331 là một số siêu nguyên tố có 4 chữ số vì 733, 73, 7 cũng là các số nguyên tố.

Em hãy viết chương trình tìm các số siêu nguyên tố có N chữ số (0 < N <10) và số lượng các số tìm được.

Dữ liệu vào: cho trong File SIEUNT.INP chứa số N.

Kết quả: ghi ra file SIEUNT.OUT gồm các dòng:

– Dòng 1: số lượng các số siêu nguyên tố có N chữ số.

– Dòng tiếp theo liệt kê các số siêu nguyên tố tìm được.

Ví dụ :

 

SIEUNT.INP SIEUNT.OUT
4 16

2333   2339   2393   2399   2939   3119   3137   3733   3739   3793   3797   5939   7193   7331   7333 7393

 Bài 3: CHIA KẸO 

Có N gói kẹo, gói thứ i có Ai cái kẹo. Không được bóc bất kỳ một gói kẹo nào, cần chia N gói kẹo thành hai phần sao cho độ chênh lệch số kẹo giữa hai gói là ít nhất.

Dữ liệu vào trong file “chiakeo.inp” có dạng :

– Dòng đầu tiên là số N(N<=100);

– Dòng thứ hai là N số Ai(i=1, 2,.., N; Ai <=100).

Kết quả ra file “chiakeo.out” có dạng:

– Dòng đầu là độ chênh lệch nhỏ nhất giữa hai phần có thể được.

– Dòng hai là một dãy các số trong phần thứ nhất ( các số cách nhau 1 khoảng trắng)

– Dòng ba là một dãy các số trong phần thứ hai ( các số cách nhau 1 khoảng trắng)

VD:

chiakeo.inp chiakeo.out
7

20 12 34 14 25 24 27

0

20 34 24

12 14 25 27

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button