Đề luyện thi HSG tin học lớp 9 – Pascal – Đề số 8

Đề luyện thi HSG tin học lớp 9 – Pascal – Đề số 8

Bài 1: Tổng các số tự nhiên liên tiếp

Cho trước số tự nhiên n (n < 2 tỉ) . Lập thuật toán cho biết n có thể biểu diễn thành tổng của hai hoặc nhiều số tự nhiên liên tiếp hay không? Trong trường hợp có, hãy thể hiện tất cả các cách có thể có.

VD: n = 6         KQ: Bieu dien duoc:

1 + 2 + 3

n = 2                KQ: Khong bieu dien duoc

Bài 2: Chuẩn hóa xâu

Viết chương trình chuẩn hóa một xâu kí tự bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  • Xóa các khoảng trắng thừ trong câu (khoảng trắng thừa là những khoảng trắng ở đầu, cuối, 2 khoảng trắng liên tiếp thì 1 khoảng trắng là thừa)
  • Các dấu (, . ? ; : !) phải viết đúng quy tắc: “sát kí tự trước cách ký tự sau 1 khoảng trắng)
  • Chữ cái đầu câu phải viết hoa các chữ khác viết thường

Dữ liệu vào file: CH_XAU.INP gồm 1 dòng chứa một xâu không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: CH_XAU.OUT gồm 1 dòng chứa xâu đã chuẩn hóa.

 

CH_XAU.INP CH_XAU.OUT
Troi tOi , mua to . danh o nha vay ! Troi toi, mua to. Danh o nha vay!

Câu 3: SẮP XẾP

Viết chương trình sắp xếp mảng hai chiều (m hàng, n cột) theo nguyên tắc sau:

Dữ liệu vào file: SORT.INP dòng đầu chứa 2 số m và n, các dòng sau chứa mảng 2 chiều m hàng, n cột

Dữ liệu ra file: SORT.OUT chứa mảng hai chiều đã sắp xếp

VD:

SORT.INP SORT.OUT
3 4

1  3  5  11

2  4  6  10

8  7  9  12

1  4   7  10

2  5   8  11

3  6   9  12

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button