Đề thi

Đề thi chọn HSG tin 9 Tỉnh Lâm Đồng – Năm 2010

Đề thi chọn HSG tin 9 Tỉnh Lâm Đồng – Năm 2010

Bài 1: (7 điểm) Đồng hồ

Trên mặt đồng hồ, kim ngắn đang chỉ vào số 1. Có hai thao tác trên đồng hồ gồm: Thao tác vặn kim đồng hồ qua chiều thuận n số được ký hiệu là:  +n và thao tác vặn kim theo chiều ngược lại n số được ký hiệu là:  –n.  Hãy tìm giá trị số mà kim ngắn chỉ định sau khi thực hiện một thao tác.

Ví dụ:     +3 nghĩa là vặn kim ngắn từ số 1 đến số 4 theo chiều thuận.

               –4 nghĩa là vặn kim ngắn từ số 1 đến số 9 theo chiều ngược.

Dữ liệu vào: Cho file DONGHO.INP với một dòng duy nhất ghi thao tác vặn.

Kết quả: Ghi ra file DONGHO.OUT một số nguyên là giá trị kim ngắn chỉ định.

 

DONGHO.INPDONGHO.OUT
+34

hoặc

DONGHO.INPDONGHO.OUT
-49

 

Ràng buộc dữ liệu:   n < 1000000.

Bài 2: (7 điểm) Tìm số

Cho một dãy n số nguyên a1, a2, …, an. Hãy tìm giá trị lớn nhì trong dãy.

Ví dụ:    Cho dãy số gồm 3 phần tử: 1, 2, -3

 Giá trị lớn nhì là: 1

Dữ liệu vào: Cho file TIMSO.INP gồm:

  • Dòng đầu tiên chứa số n là số lượng các phần tử của dãy a.
  • n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa một số nguyên ai.

Kết quả: Ghi ra file TIMSO.OUT một số nguyên là giá trị lớn nhì. Trong trường hợp không tìm thấy thì ghi ra file là: No solution

 

TIMSO.INPTIMSO.OUT
3

1

2

-3

1

 

Ràng buộc dữ liệu:   n < 10000;  -32000 < ai < 32000.

 

Bài 3: (6 điểm) Chia kẹo

Cho n túi kẹo, túi thứ i có ai viên. Hãy chia các túi này thành hai phần sao cho số viên kẹo chênh lệch giữa hai phần là nhỏ nhất.

Ví dụ:    Cho 7 túi có số viên kẹo trong từng túi lần lượt là: 30, 25, 40, 20, 26, 30, 20.

 Sau khi chia thành 2 phần để có số viên kẹo chênh lệch giữa 2 phần nhỏ nhất ta được kết quả: 

Phần thứ nhất: 30 + 25 + 40 = 95

Phần thứ hai:  20 + 26 + 30 + 20 = 96

Vậy số viên chênh lệch nhỏ nhất là: 96 – 95 = 1

Dữ liệu vào: Cho file CHIAKEO.INP gồm:

  • Dòng đầu tiên chứa số n là số lượng các túi kẹo.
  • n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa số viên của túi kẹo thứ i.

Kết quả: Ghi ra file CHIAKEO.OUT một số nguyên là số viên chênh lệch nhỏ nhất.

 

CHIAKEO.INPCHIAKEO.OUT
7

30

25

40

20

26

30

20

1

 

Ràng buộc dữ liệu:   n < 100000;  0 < ai < 50000.

 

_____________ HẾT _____________

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button