Môn Tin Học

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học 8 năm 2019 – 2020

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học 8 năm 2019 – 2020, có đáp án và biểu điểm kèm theo.
I/ TRẮC NGHIỆM (5 đ) Khoanh tròn vào chữ cái của mỗi câu mà em chọn là đúng.
1. Cấu trúc chung của một chương trình gồm:
A. Phần khai báo và phần thân    
B. Phần mở bài, thân bài, kết luận
C. Phần khai báo, phần thân, phần kết thúc    
D. Phần thân và phần kết thúc.
2. Trong Pascal câu lệnh Writeln hoặc Write được dùng để:
A. Khai báo hằng        
B. Khai báo biến
C. In dữ liệu ra màn hình    
D.  Đọc dữ liệu vào từ bàn phím
3. Để nhập dữ liệu ta dùng lệnh
A. Write(dulieu);            
B. Readln(x);     
C. X:= ‘dulieu’;     
D. Write(‘Nhap du lieu’);         
4. Biểu thức toán học được biểu diễn trong Pascal là?
A. (18-4)/6+1-4     
B. (18-4)/(6+1-4)     
C. (18 – 4)/(6+1)-4     
D. 18-4/6+1-4
5. Từ khóa dùng để khai báo hằng trong ngôn ngữ lập trình Pascal là:
A. End    
B. Var    
C. Real    
D. Const
6 Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng
A. Const x=5;    
B. Var R=30;    
C. Var Tbc : integer;        
D.Var a:= Integer;
7. Quá trình giải một bài toán trên máy tính gồm
A. Xây dựng thuật toán; viết chương trình.
B. Xác định bài toán; viết chương trình.
C. Xác định bài toán; xây dựng thuật toán và viết chương trình.
D. Xác định bài toán; viết chương trình; xây dựng thuật toán
8. Các câu lệnh Pascal sau đây được viết đúng
A. if x:= 5 then a = b;        
B. if x > 4 then a:=b; m:=n; 
C. if x >  4 then a:=b; else m:=n;     
D. if x > 4 then a = b;
9. Hãy cho biết giá trị của biến a, biến b bằng bao nhiêu sau khi thực hiện đoạn lệnh sau: 
a:=5; b:=10;
if  (a>b )  then a:=a+5 else b:=b-2; 
A. a=5,b=8    
B. a=10,b=10    
C. a=10,b=8    
D. a=5,b=10
10. Ta có 2 lệnh sau :    
x:= 10; 
if  x<5 then x := x +2; Giá trị của x là bao nhiêu:
A. 7    
B. 10  
C. 12    
D. 15

II. Tự luận: (5 điểm)

Câu 11: Em hãy viết các biểu thức toán học sau đây dưới dạng biểu thức trong Pascal: (2.5 điểm)
A.  –                                       
B. (15 x 4) – (30+12)
Câu 12: (2.5 điểm)
Cho hai số thực a và b. Em hãy mô tả thuật toán cho biết kết quả so sánh hai số đó dưới dạng “a lớn hơn b”, “a nhỏ hơn b”, hoặc “a bằng b”.       
——————– HẾT ———————
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Môn: Tin học 8 -Thời gian: 45 phút

I/ TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Mỗi câu trả lời đúng đạt  0,5 điểm
Câu 1: A
Câu 2: C
Câu 3: B
Câu 4: C
Câu 5: D
Câu 6: A
Câu 7: C
Câu 8: B
Câu 9: A
Câu 10: B

II. TỰ LUẬN
Câu 11:
A. (10 + 5) / (3 + 1) – 18 / (5 + 1)    (1.5 điểm)
B. (15 * 4) – (30 + 12)                       (1 điểm)                                                                       
Câu 12:
INPUT: Hai số thực a và b.                                                                   (0.5 điểm)
OUTPUT: Kết quả so sánh.                                                                   (0.5 điểm)
Bước 1. Nếu a > b, kết quả là “a lớn hơn b” và chuyển đến bước 3.     (0.5 điểm)
Bước 2. Nếu a < b, kết quả là “a nhỏ hơn b”; Ngược lại, kết quả là “a bằng b”.        (0.5 điểm)
Bước 3. Kết thúc thuật toán.                                                                                        (0.5 điểm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button