Đề thi học sinh giỏi tin Pascal Lâm Đồng

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOLÂM ĐỒNG ĐỀ THI CHÍNH THỨC(Đề thi có 02 trang, gồm 3 bài) KÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNHNĂM HỌC ………………        Môn : TIN HỌC – THCSThời gian : 150 phút (không kể thời gian giao đề)        Ngày thi :   ……………..

 

Cấu trúc đề thi:

STT Tên bài Tên file bài làm Tên file INPUT Tên file OUTPUT
1 BỘI CHUNG NHỎ NHẤT BCNN.PAS BCNN.INP BCNN.OUT
2 TÌM SỐ TS.PAS TS.INP TS.OUT
3 SÂN GOFL SG.PAS SG.INP SG.OUT

 

Bài 1: (6 điểm) BỘI CHUNG NHỎ NHẤT

– Em hãy viết chương trình tìm bội chung nhỏ nhất của 2 số.

         Dữ liệu vào: cho file BCNN.INP gồm:

– Chứa hai số N, M.

Dữ liệu ra: ghi ra file BCNN.OUT là bội chung nhỏ nhất của N và M.

Ví dụ:

BCNN.INP BCNN.OUT
6 12 12

 

Bài 2: (7 điểm) TÌM SỐ

Cho một dãy n số nguyên A1, A2, …, An. Hãy tìm giá trị lớn nhì trong dãy.

Ví dụ:    Cho dãy số gồm 4 phần tử: 4 , 7, 5, 8

 Giá trị lớn nhì là: 7

Dữ liệu vào: Cho file TIMSO.INP gồm:

  • Dòng đầu tiên chứa số n là số lượng các phần tử của dãy A.
  • Dòng tiếp theo chứa các số nguyên A1, A2, …, An.

Kết quả: Ghi ra file TIMSO.OUT một số nguyên là giá trị lớn nhì. Trong trường hợp không tìm thấy thì ghi ra file là: No

 

TIMSO.INP TIMSO.OUT
34 7 5 8 7

 

Ràng buộc dữ liệu:   n < 10000;  -32000 < Ai < 32000.

 

Bài 3: (7 điểm) Sân Golf

 

Sau nhiều lần tham gia kỳ thi Icamp và giành được nhiều giải thưởng, KBS quyết định đầu tư số tiền này để xây dựng một sân golf mang tên mình.

Sân golf mà KBS định xây nằm trong khuôn viên một khu đất hình chữ nhật kích thước M x N đã được chia thành lưới M hàng và N cột, các hàng được đánh số từ 1 đến M từ trên xuống dưới, các cột được đánh số từ 1 đến N từ trái sang phải. Ô đất tại hàng i, cột j có độ cao là Hij.

KBS sẽ chọn một hình chữ nhật con gồm các ô đất thuộc lưới để xây sân golf sao cho với hình chữ nhật con này thì các số trên 1 hàng bất kỳ tính từ trái sang phải, các số trên 1 cột bất kỳ tính từ trên xuống dưới đều có độ cao không giảm. Sau đó, KBS sẽ đặt lỗ golf tại góc trái trên và vị trí bắt đầu đánh tại góc phải dưới của hình chữ nhật để khi đánh, quả bóng luôn lăn xuống lỗ.

Bạn hãy giúp KBS chọn được sân golf có diện tích lớn nhất thỏa mãn yêu cầu trên.

Dữ liệu vào: cho file SG.INP gồm các dòng:

– Dòng đầu tiên ghi 2 số nguyên dương M và N là số hàng và số cột của khu đất.

– Dòng thứ i trong số M dòng tiếp theo ghi N số nguyên Hi1, Hi2, .., HiN mà Hij là độ cao ô đất tại hàng i, cột j.

Dữ liệu ra: ghi ra file SG.OUT sau:

– Ghi ra 1 số nguyên duy nhất là diện tích lớn nhất của khu đất chọn được

Giới hạn

  • 1 ≤ M, N ≤ 1000
  • |Hij| ≤ 109

Ví dụ:

SG.INP SG.OUT
3 49 2 4 83 5 7 86 8 1 3 6

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button