HomeHọc sinh giỏi môn tin

Đề thi học sinh giỏi tin THCS Lâm Đồng Năm học 1314

Like Tweet Pin it Share Share Email
Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Cấu trúc đề thi:

STT Tên bài Tên file bài làm Tên file INPUT Tên file OUTPUT
1 SỐ NGUYÊN TỐ SNT.PAS SNT.INP SNT.OUT
2 TỔNG CÁC SỐ FIBONACI FIBO.PAS FIBO.INP FIBO.OUT
3 XẾP LỊCH LICH.PAS LICH.INP LICH.OUT

 

Bài 1: (6 điểm) SỐ NGUYÊN TỐ

            Em hãy viết chương trình tìm các số nguyên tố có N chữ số (0 < N <10) và số lượng các số tìm được.

      Dữ liệu vào: cho trong File SNT.INP chứa số N.

      Kết quả: ghi ra file SNT.OUT gồm các dòng:

            – Dòng 1: số lượng các số nguyên tố có N chữ số.

            – Dòng tiếp theo liệt kê các số nguyên tố tìm được.

Ví dụ :

 

SNT.INP SNT.OUT
3 14

233 239 293 311 313 317 373 379 593 599 719 733 739 797

Bài 2: (7 điểm) TỔNG CÁC SỐ FIBONACI

         Dãy Fibonaci là dãy gồm các số: 1, 1, 2, 3, 5, 8, …. được xác định bởi công thức sau:

                        F1=1, F2=1, Fi=Fi-1+Fi-2 với i>2.

         Em hãy biểu diễn một số tự nhiên N thành tổng của ít nhất các số Fibonaci khác nhau.

         Dữ liệu vào: cho file FIBO.INP chứa số N (N ≤ 1000000000)

         Dữ liệu ra: ghi ra file FIBO.OUT biểu diễn số N thành tổng của ít nhất các số Fibonaci khác nhau.

        

         Ví dụ:

FIBO.INP FIBO.OUT
129 129 = 89 + 34 + 5 + 1

 

                        Hoặc

FIBO.INP FIBO.OUT
8 8 = 8

 

Bài 3: (7 điểm) XẾP LỊCH

       Một học sinh cần làm N bài tập được đánh số từ 1 đến N (1 £ N £ 100). Mỗi một bài tập i làm trong khoảng thời gian là Ai (1 £ i £ N, 1 £ Ai £ 100). Thời gian tối đa của một buổi là L (1 £ L £ 150). Bài tập i phải được giải trước bài tập i + 1. Trong một buổi có thể bố trí giải một hay nhiều bài tập.

 Hãy xếp lịch giải hết các bài tập sao cho số buổi ít nhất .

       Dữ liệu vào: từ file LICH.INP gồm:

– Dòng đầu là số N

– Dòng tiếp theo là L

– Dòng cuối cùng là N số thể hiện A1. A2,…, An

       Kết quả: ghi ra file LICH.OUT chứa số buổi của lịch hoặc thông báo “Không xếp lịch được”.

Ví dụ :

LICH.INP LICH.OUT
10

120

60 60 5 30 10 10 20 30 80 60

4

 

 

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *