Đề thi học sinh giỏi tin THCS Lâm Đồng Năm học 1314

Cấu trúc đề thi:

STT Tên bài Tên file bài làm Tên file INPUT Tên file OUTPUT
1 SỐ NGUYÊN TỐ SNT.PAS SNT.INP SNT.OUT
2 TỔNG CÁC SỐ FIBONACI FIBO.PAS FIBO.INP FIBO.OUT
3 XẾP LỊCH LICH.PAS LICH.INP LICH.OUT

 

Bài 1: (6 điểm) SỐ NGUYÊN TỐ

            Em hãy viết chương trình tìm các số nguyên tố có N chữ số (0 < N <10) và số lượng các số tìm được.

      Dữ liệu vào: cho trong File SNT.INP chứa số N.

      Kết quả: ghi ra file SNT.OUT gồm các dòng:

            – Dòng 1: số lượng các số nguyên tố có N chữ số.

            – Dòng tiếp theo liệt kê các số nguyên tố tìm được.

Ví dụ :

 

SNT.INP SNT.OUT
3 14

233 239 293 311 313 317 373 379 593 599 719 733 739 797

Bài 2: (7 điểm) TỔNG CÁC SỐ FIBONACI

         Dãy Fibonaci là dãy gồm các số: 1, 1, 2, 3, 5, 8, …. được xác định bởi công thức sau:

                        F1=1, F2=1, Fi=Fi-1+Fi-2 với i>2.

         Em hãy biểu diễn một số tự nhiên N thành tổng của ít nhất các số Fibonaci khác nhau.

         Dữ liệu vào: cho file FIBO.INP chứa số N (N ≤ 1000000000)

         Dữ liệu ra: ghi ra file FIBO.OUT biểu diễn số N thành tổng của ít nhất các số Fibonaci khác nhau.

        

         Ví dụ:

FIBO.INP FIBO.OUT
129 129 = 89 + 34 + 5 + 1

 

                        Hoặc

FIBO.INP FIBO.OUT
8 8 = 8

 

Bài 3: (7 điểm) XẾP LỊCH

       Một học sinh cần làm N bài tập được đánh số từ 1 đến N (1 £ N £ 100). Mỗi một bài tập i làm trong khoảng thời gian là Ai (1 £ i £ N, 1 £ Ai £ 100). Thời gian tối đa của một buổi là L (1 £ L £ 150). Bài tập i phải được giải trước bài tập i + 1. Trong một buổi có thể bố trí giải một hay nhiều bài tập.

 Hãy xếp lịch giải hết các bài tập sao cho số buổi ít nhất .

       Dữ liệu vào: từ file LICH.INP gồm:

– Dòng đầu là số N

– Dòng tiếp theo là L

– Dòng cuối cùng là N số thể hiện A1. A2,…, An

       Kết quả: ghi ra file LICH.OUT chứa số buổi của lịch hoặc thông báo “Không xếp lịch được”.

Ví dụ :

LICH.INP LICH.OUT
10

120

60 60 5 30 10 10 20 30 80 60

4

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button