Đề thi HSG tin học lớp 10 – TP Đà Nẵng – Năm học 2006 – 2007

Đề thi HSG tin học lớp 10 – TP Đà Nẵng – Năm học 2006 – 2007

Bài 1:  Chuyển vị

Lập chương trình để chuyển đổi vị trí từ dòng thành cột của một bảng số nguyên có 4 hàng 4 cột.

Đưa kết quả ra màn hình bảng số ban đầu và bảng số đã chuyển đổi vị trí.

Bài 2:  Ghép số nguyên tố

Dãy A là dãy tăng dần các số nguyên tố: 2, 3, 5,7, 11, 13,. . ., lập dãy B bằng cách ghép từng cặp số liền kề của dãy A với nhau, cụ thể: 23, 57, 1113, . . ., dãy C nhận được từ dãy B bằng cách loại đi các số không là số nguyên tố.

Yêu cầu:  Lập chương trình tìm j số hạng đầu tiên của dãy C.

Dữ liệu vào:  Nhập  j  (j <= 50) từ bàn phím.

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp Sntghep.out, mỗi dòng một số hạng của dãy C.

Bài 3:Khoảng cách xâu

        Với một xâu ký tự, ta có thể tiến hành các phép biến đổi sau:

  1. Thay một ký tự bất kỳ bởi một ký tự khác, chẳng hạn: test thành text.
  2. Xóa một ký tự bất kỳ, chẳng hạn: text thành ext hoặc text thành txt.
  3. Thêm một ký tự bất kỳ vào một vị trí bất kỳ, chẳng hạn SP thành SP2.

Với hai xâu S1 và S2, ta nói khoảng cách từ xâu S1 đến xâu S2 bằng số lượng ít nhất các phép biến đổi thuộc 3 cách trên mà khi áp dụng liên tiếp vào S1, ta sẽ nhận được xâu S2.

Dữ liệu vào: Đọc từ file văn bản Kcxau.inp gồm 2 dòng, dòng 1 là xâu S1, dòng 2 là xâu S2 (các xâu S1, S2 có độ dài không quá 100 ký tự)

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản Kcxau.out như sau:

– Dòng đầu tiên ghi số N là khoảng cách từ S1 đến S2.

– Các dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một phép biến đổi theo thứ tự để từ xâu S1, có được xâu S2.

 Ví dụ: 

 

Kcxau.inp Kcxau.out
1A3BC

13Ab

3

1A3BC – Thay C/5/b => 1A3Bb

1A3Bb  – Thay B/4/A => 1A3Ab

1A3Ab  –  Xoa A/2     => 13Ab

 

 ————————————————-Hết————————————————-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button