Đề thi HSG tin THPT – Lâm Đồng Năm học 2014 – 2015

Đề thi HSG tin THPT – Lâm Đồng Năm học 2014 – 2015

TỔNG QUAN BÀI THI

  Tên bài File chương trình File dữ liệu vào File kết quả
Bài 1 TÍNH TỔNG SUM.PAS SUM.INP SUM.OUT
Bài 2 DÃY CON LIÊN TIẾP DAYCON.PAS DAYCON.INP DAYCON.OUT
Bài 3 SỐ SIÊU MAY MẮN SMM.PAS    SMM.INP SMM.OUT

Hãy lập trình để giải các bài toán sau:

BÀI 1 :  (6 ĐIỂM). TÍNH TỔNG     TÊN FILE CHƯƠNG TRÌNH   SUM.PAS

Trên một màn hình lớn, người ta lần lượt cho hiện ra các số của một dãy gồm N số nguyên không âm a1, a2, …, aN và cứ lặp đi lặp lại như thế. Mỗi người theo dõi màn hình được đề nghị tính tổng của K số nguyên liên tiếp xuất hiện trên màn hình bắt đầu từ số nguyên thứ B.

Viết chương trình giúp cho những người theo dõi màn hình tính được tổng như đề nghị.

Dữ liệu vào: chứa trong tệp văn bản SUM.INP gồm hai dòng

+ Dòng đầu tiên ghi ba số nguyên N, K và B, 1 £ N £100, 1 £ K £100, 1 £ B £ 109.

+ Dòng thứ hai chứa dãy số nguyên không âm a1, a2, …, aN.

Dữ liệu ra: ghi vào tệp văn bản SUM.OUT gồm một dòng chứa tổng cần tính.

Ví dụ:

SUM.INP SUM.OUT
5  7  154

1  2  3  4  5

24

 

BÀI 2 :  (7 ĐIỂM). DÃY CON LIÊN TIẾP     TÊN FILE CHƯƠNG TRÌNH   DAYCON.PAS

Cho dãy số nguyên dương gồm N phần tử A1, A2,…, An.

Yêu cầu: Hãy liệt kê tất cả các dãy con gồm các phần tử đứng liên tiếp của dãy trên sao cho tổng giá trị các phần tử của dãy con đó bằng M.

Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản DAYCON.INP, có cấu trúc như sau:

– Dòng 1: Ghi 2 số nguyên dương N và M. Hai số được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách. (1  N  1000;  1  M  32000)

– Dòng 2: Ghi N số nguyên dương Ai. Các số được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách. (1 Ai 10000 )

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản DAYCON.OUT, gồm nhiều dòng. Mỗi dòng ghi một dãy con tìm được. Các dãy con được ghi theo thứ tự xuất hiện của nó trên dãy ban đầu. Các số trên cùng một dòng được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Nếu không tìm được dãy con thỏa mãn điều kiện thì ghi ra file một số: 0.

Ví dụ: 

DAYCON.INP DAYCON.OUT
11   6

1   4   3   1   2   1   6   5   1   4   1

3   1   2

6

5   1

1   4   1

5   6

1   2   5   2   1

0

 

BÀI 3 :  (7 ĐIỂM).   SỐ SIÊU MAY MẮN     TÊN FILE CHƯƠNG TRÌNH  SMM.PAS   

Một số được gọi là may mắn nếu trong biểu diễn trong hệ cơ số 10 chỉ gồm các chữ số 4 và 7. Chẳng hạn, các số 47, 744, 4 là may mắn, các số 5, 17, 467 không là các số may mắn.

Một số được gọi là siêu may mắn nếu là số may mắn và có cùng số chữ số 7 và 4. Chẳng hạn 47, 7744, 474477 là các số siêu may mắn và 4, 744, 467 không là các số siêu may mắn.

Yêu cầu: Cho trước số nguyên dương n, tìm số siêu may mắn nhỏ nhất không nhỏ hơn n.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản SMM.INP gồm duy nhất số nguyên dương n (1 ≤ n ≤ 109).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản SMM.OUT số siêu may mắn nhỏ nhất không nhỏ hơn n.

Ví dụ

SMM.INP SMM.OUT SMM.INP SMM.OUT
47 47 4500 4747

 

—————-HẾT—————-

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button