Đề thi

Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 2

Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 2

Tóm tắt bài viết:

  • 1. Đề thi thử
  • 2. Đáp án
  • 3. Lời giải chi tiết

  

Câu 5. Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông tại A , AB = a, AC = 2a, Â’ = 3A . Thể tích V của lăng trụ đó

A. V = a3

a3

B. V = 6a3

6a3

C. V = 3a3

3a3

D. V = 3a2

3a2

Câu 21. Tìm giá trị thực của m để phương trình log23xmlog3x+2m7=0

log32x−mlog3x+2m−7=0 có hai nghiệm thực x1,x2

x1,x2thỏa mãn x1x2=81

x1x2=81

A. m = -4

B. m = 44

C. m = 81

D. m = 4

Câu 25. Một người gửi 50 triệu vào ngân với lãi suất 6% năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 100 triệu đồng bao gồm cả gốc và lãi?

A. 11 năm.

B. 12 năm.

C. 13 năm.

D. 14 năm.

Câu 36. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp các số tự nhiên gồm bốn chữ số phân biệt được lấy từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9. Tính xác suất để chọn được số lớn hơn số 2019 và bé hơn số 9102.

A. 83120

83120

B. 119180

119180

C. 3145

3145

D. 119200

119200

Câu 50. Có bảo nhiêu số nguyên m thuộc khoảng (-10;10) để hàm số y=|2x32mx+3|

y=|2×3−2mx+3| đồng biến trên (1;+∞)

A. 12

B. 8

C. 11.

D. 7.

Chi tiết đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 2 như sau:

Đề thi thử

Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 2 trang 1
Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 2 trang 2
Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 2 trang 3
Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 2 trang 4
Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 2 trang 5

Đáp án đề phát triển theo đề minh họa số 2

1.A11.B21.D31.C41.C
2.D12.B22.C32.B42.D
3.C13.C23.D33.B43.C
4.A14.A24.A34.A44.B
5.C15.D25.B35.D45.B
6.B16.A26.A36.C46.A
7.B17.A27.C37.B47.C
8.A18.C28.B38.A48.D
9.B19.A29.C39.D49.D
10.D20.A30.D40.D50.A

Lời giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán số 2

giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 1
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 2
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 3
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 4
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 5
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 6
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 7
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 8
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 9
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 10
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 11
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 12
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 13
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 14
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 15
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 16
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 17
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 18
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 19
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 2 trang 20

Chúc các em thi tốt!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button