Đề thi tin học trẻ 2019 – Scratch

Đề thi tin học trẻ 2019 – Scratch

Thi sinh tạo trên ô đĩa D: thư mục có tên là số báo đanh của mình và lưu tất cả
bài lắm bên dưới vào thư mục vừa tạo (Ví du: Thí súnh cô số báo đạnh là 001 thì tạo
trên ô đĩa Ð: thư mực tên 001).

Lưu 03 bài làm bên dưới tên là Bail, Bai2, Bai3 với phần HỞ rộng mặc định
của ngôn ngữ lập trình (không lưu thành file văn bản NVord), T

1. PHẦN TỰ CHỌN: 7 điểm
Thí sinh lựa chọn một trong hai ngôn ngữ lập trình MSWH,ogo hoặc Serateh để
làm Bài ! và Bài Ð
Bài E: (4 điểm)
Em hãy lập trình một cách tổng quát nhất đẻ vẽ n hình chữ nhật (Đối v
MSWIogo thì n là tham số truyền vào khi gọi chương trình chính. Đổi với Scratch
thì ra là trả lời khi nhấp chuột vào Lá cở) như ví dụ minh họa bên: Với n=4 thì ta v
được Hình 1; nếu n=? thì được Hình 2…

Biết rằng, chiều rộng của hình chữ nhật là 50 và chiều dải gấp đôi chiều rộng: đ
đây bút vẽ là 3 và màu của bút vẽ thay đổi tương ứng với mỗi hình chữ nhật một các
ngẫu nhiên nhưng không được sử dụng màu trắng (ức là mỗi hình chữ nhật sẽ e
màu ngẫu nhiên nào đó khác màu trắng).

Bài 2: (3 điểm)

Cho đãy số dài vô tận: 2, 3, 5, 8, 12…

Em hãy lập trình để hiển thị trên màn hình số các số chia 5 dư 2 trong n phần
đầu tiên của dãy số trên (Đối với MSWLogo thì n là tham số truyền vào khi g
Chương trình chính. Đối với Scratch thì n là trả lời khi nhấp chuột vào Lá cờ).

Gợi ý một ví dụ minh họa với n=§:

– Đối với MSWLogo, khi gọi chương trình chỉnh Bai2 5 > Enter kết quả hiển t

1. Bố trí sân khấu:
Phông nền: Chọn phông nên trên bờ biển boardwalk như hình từ thư viện;
Đối tượng: Chọn từ thư viện đối tượng Mèo và Chim cánh cụt như hình,
– Biển Thời gian (giây) nằm ở góc trái trên sân khấu.
2. Lập trình hoạt hình: Khi nhấp vào là cơ thể:
– Biển Thôi gian (giây) là 0 và cứ mỗi giây trôi qua thì tăng I giá trị
– Chim và lệch vẻ bên phải sân khấu (như Hình 1) và nghĩ
– Mèo tử trải. bên ngoài sân khấu đi vào. mỗi lần đi 10 bước kết hợp thay đổi
hình dạng cho đến gần giữa sản khẩu (như Hình 1) thì dừng lại và nói “Xm chào
Cánh cụt” trong khoảng thời gian 03 giấy.
~- Sau khi Mèo nói xong, Chim cánh cụt mới xoay lại, tiến đến gần Mèo, mỗi lần
10 bước, khi đến vị trí gần Mèo (như Hình 2) thì dừng lại và nói “Xn chào Mèo  Bạn
tìm mình có gì không?” trong khoảng thời gian 03 giây.

– Sau khi Chim cánh cụt nói xong thì Mèo nói tiếp “Minh định mời bạn đến nhà
mình học bài?” trong khoảng thời gian 03 giây.

– Sau khi Mèo nói xong thì Chim cánh cụt nói tiếp “Rất sẵn sàng, chúng ta cùng
đi nhé!” trong khoảng thời gian 03 giây. Sau đó, Mèo xoay lưng lại và cùng Chim cánh cụt đi về bên trái sân khấu đến hết biên trái thì biến mất. Sau 02 giây Mèo xuất hiện ở giữa sân khấu và nói “CẢM ƠN BẠN ĐÃ XEM!”.

– Chú ý: Khi Mèo nói thì chơi âm thanh (gợi ÿ meow), Chim cánh cụt nói thì
chơi âm thanh (gợi ý bird). Khi Phím khoảng cách được nhân thì ngừng hoại hình.

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button