Đề thi tin học trẻ – Bà Rịa – Vũng Tàu 2018 -Bảng A khối tiểu học

Xin chia sẻ với các bạn Đề thi tin học trẻ – Bà Rịa – Vũng Tàu 2018 – Bảng A khối tiểu học

Kết quả dùng phần mềm lấy văn bản trong hình trên đây

HỘI THỊ TIN HỌC TRẺ ĐÈ THỊ BẰNG A – KHÓI TIỂU HỌ
TĨNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU J gian làm bài T20 P Câu 11, Chờ tam giác ABC (hình về) trẻ
« ‘ các điểm vừa chia é ịnh vì tên cạnh AC người ta c la ? à š
Lần thử .. Năm 2018 \ TƯ N sồm 2 trang) -áe điểm vừa cha trên cạnh AC. Có bao nhiệu hình th giác tang hình rẽợ đoạn thẳng bằng nhau, nối định A với
TNANg
Mã đề 623
Hướng dẫn làm bài: Âu cả các 8c bãi BA Ã: An AC
+ ẳ th trên đĩa cứng có tên “SBD — Ho ten”, vị dụ °001- Le Van Ba”, Tất cả các file bài – ,
HT vo thự mục này. Không được ghỉ SBD, Họ tên hay các dâu hiệu đạc VU khác vào bái CRu (2. Tính ng cặc số nho hơn 900 cha cho 5 d1?
lâm ngoài nội dung cần phải trả lời, nếu vi phạm bài làm của thí sinh sẽ bị hủy. Lưu ý là phải ghỉ mã để Co 13, Cho các hình như
vào bài lâm cho tất cả các file bài làm và định dạng theo yêu cẦu. , n sau Chọn kinh của Hé
1L PHẦN LÝ THUYÊT (30 điểm) b ‹ ‹S n thiếu (2) trong các hình sau đây
Dùng MS Word soạn thảo theo mẫu sau đây để trả lời các câu hỏi, đột tên filc cho phần này là ^^ LL] LB
“Lythuyet.doc”. + KỈ | A B ⁄
Mã đề 623 ST Ẹ. Đ
Trả lời
?
(Chọn A, > HH ° -_Ð l -+-
Câu | B,C,D Ghi cách giải hoặc giải thích tại sao chọn phương án đó Cân 14. Cho bại số E F g H
âu 14. Cho hai lên, tổng của chúng bà : ,
hoc đập di T dai Đ hô Hơn họng 2 cộng của chúng bằng 2018 và biểt giữa chúng có tẤt cả 5
h“—}————————_— đi và án quọ lắp ghép bởi các hình nhỏ (1, 2, 3,4), Sau khí —“
, cá _ „2, 3, 4), Sau khi hoán sử `
H+———E———————————_—— — =>
H——T—————————————— B, PHẢN THỰC HÀNH: ?0 (điểm) “- La E:
1. Vẽ hình 1 ..Ằ.
% độ ni ch sốt nhẾ .. Vẽ đã giác cạnh, có đỉnh nÂm trên đườn © ấm” ra
Câu ]. A vừa nhận được thư của B, để chuyển nội đụng này cho €, cách tốt nhất là b. . ” đường tròn bán kính 100 (Hình 1) _ =5
A. Dùng chức năng Forward B, Dùng chức năng Send To ch vàn gác nà : “ư tròn bản kinh S0 nằm bên trong tam giác tiếp xúc với 3 — cư si — Ả
C. Tạo một thư mới và gửi cho C với nội dung của B Ð. Dùng chức năng Reply
Câu 2. À vừa nhận được thư của B, để trả lời thư cho B, cách tốt nhất là
A. Tạo một thư mới vả gửi cho B B. Dùng chức nẵng Answer
C. Dùng chức năng Reply D. Dùng chức năng Replay
Câu 3. Thiết bị nào sau đây khác với các thiết bị còn lại
A,. Printer B. Monitor C. Keyboard ÐD. Projccter h
Cñu 4. Đơn vị xử lý trung tâm của máy tính là
A. Monitor B. CPU C. Keyboad D. HDD
Câu 5, Thiết bị nào sau đầy khác với các thiết bị côn lại
A.CD/DVD B. HDD C. RAM „ Ð.USB Flash đisk Hình
Câu 6. Đơn vị để đo tốc độ đường truyền Internet là bps, được viết tất của Gà Ị Hình 2
“_ BitPerSae B.BylePerSecond C.BitPerSeeond D.BytePerSave T v&
2§u 7. Trình duyệt Web là một chương trình _ lỗi hình linh vẽ viết một chương trinh con, tên chương trình con lẫn lượt là
Ạ.. Kiểm đuyệt nội dung các trang Web Ð, Tạo ra các trang Web tưng bình tương trình con được lưu chung 1 file, đặt tên Rịe là sÀ áo dạnh cha di nh,
gẾ Ty cập cáo tang Nb Ð. Loại bỏ các nội đung độc hại của các trang, Web À te) SE Ể bê: nà, Ộ
-Cấu 8, WWW là viết tất của các từ sau lệ He ¬wAJ.pERẺ “ii chê tách Zn) lại th 4 và B địng gảủ mắc nước từ một hỗ bên cạnh độ để vào thủng
¡ _ ,A-WeldWdeWeb B.WordWideWeb C. Web World Wide Ð. Word Web Wide c1 BC Tại Linh phu có bẻ tít là 120 be Ð đừng gản có hệ th là 70 áư. Hội mỗi bạ phấi mảo báo
(ấu 9. Chọn cầu sai trong các cầu sau :iMuên MăháEcft6l kioi EBÌI thu g96S,rotø hỗ lŠ:King hen chế, bạn đâu lhùng không có nước. SẼ lượng
– A, Trong thột folde có nhiều đle B. Trong một folder có nhiều file và folder cơn ‘ESREk’Blng Do 3 Ácztưêm TÔ YP nu ÂU Ôn chớ ta bà dải cà củ, 3iất no ă
_ 4€ tong trột folder có nhiều folder con Ð. Trong một file có nhiễu folder 1 2`. _. Bi bon rên, Hệ kô tắtcả các Xắt quả của bãi\oáo mmànhình, — –
(Gft:ƒ9 Cặp bộ pho quan trọng nhất của máy tính là ]=.. HÀ
Lởc P TH si rSf toi di “` =m “. +
LG:GP DƯROKNN TED, [D0100 0050 00 0 Á00 NO Do cụ, acc U 092/11án thi 1<:
G GEULROM. TP. XS k0 e5) DpEC A2 20H 29M)
lề it Niaellor.Tteyboad, Moles : Hi šL=-
” : SỐ LG S025 Ì
+

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button