Đề thi tin học trẻ Đăk Nông- Năm 2017 – Bảng A Tiểu Học

Đề thi tin học trẻ Đăk Nông- Năm 2017 – Bảng A Tiểu Học

ĐOÀN TNCS HỖ CHÍ MINH HỘI THỊ TÌN HỌC TRẺ TÍNH ĐÁK NÓNG
BCH ĐOÀN TÍNH ĐẮK NÔNG – LÀN THỨ N- NĂM 2017
MÔN THỊ: THỰC HÀNH BĂNG A (KHÔI TIEU HỌC)
Thời gian: 90 phút (Không kê tới giản gi cấy
Câu 1 (20 điểm): Khung chữ số
Em viết các câu lệnh trong chương
trình MSW Logo đề vẽ một chậu hoa theo
Hình 1. __—
Biết rằng: Chiều cao của khung *: đ độ nền cua
chứa số là 200; chiêu dải là 400. Emtự [“’ l l
cân đôi chiêu rộng và chiêu dài và độ dây |”.
của chữ số để vẽ hình. __N
Với màu nền là màu Xanh lơ | LỆ NA i
(Cyan); màu số lả màu Xanh trời (Blue). ¬- ‘
Em nộp file khungehuso.doc gồm: –
– Hình em đã vẽ. Hình 1. Khung Chữ số
– Các câu lệnh của MSW Logo
theo trình tự đã vẽ.
Câu 2 (10 điểm): Cánh bướm
Em viết các câu lệnh trong chương $ Ạ
trình MSW Logo để vẽ cánh bướm theo .
Hinh 2. Vị b
Biết rằng bán kính và mâu sắc của ¬— mm
các hình tròn lần lượt là: 100 với máu là N)G – = H
Xanh trời (Blue); 60 với màu là Hồng ¬.Ắ.¬
(Pink); 20 với mâu là Xanh lơ (Cyan); 10 ì Zy Xã : sư =
với màu là Xanh trời (Blue). l ” “”
Em nộp file canhbuom.doe gồm:
~ Hình em đã vẽ.
– Các câu lệnh của MSW Logo theo Hình 2. Cảnh bướm
trình tự đã vẽ.

Câu 3 (10 điểm): Tính toán

Tìm số thóc hai kho biết hai chứa tất cả 12 tân 360 kg. Nếu thêm vào kho A
500 “ và bớt ở kho B đi 140 kg thì số thóc còn lại của hai kho lúc này bằng nhĩc,
Tìm số thóc hai kho ban đầu

Kết quả được lưu vào tệp /imliftoan.đoc gồm:

– Lời giải bài toán.

– Các câu lệnh của MSWLogo để tính toán.

Câu 4 (40 điểm): Nước sạch và vệ sinh môi trường

Nước có vai trò quyết định sự sống. Nước là nguồn tải nguyên thiên nhiên có
tái tạo nhờ vòng tuân hoàn của nước. Tuy nhiên, nước cũng gây tại họa và tử vong
cho con người khi nhiễm. bản, bão lụt, hạn hán. Cách sử dụng nước hiện nay trong
cộng đồng còn lãng phí rất lớn. Nhiêu nơi người dân vẫn còn xem nước là nguồn tỉ
nguyên vô tận và chưa thấy hết giá trị của việc thiệu hụt nguồn nước trong tỉnh hình
mỗi trường đang bị biển đôi, các nguồn nước đang ngày bị ô nhiễm và cạn kiệt,

Em hãy sử dụng chương trình Äficroso/† PowerPoiu để tạo một bài trình diều
tối thiểu Ø5 (rang đề đề xuất các ý tưởng, biện pháp và các hành động cụ thẻ cua cơ:
để góp phần quản lý nguồn tải nguyên nước và vệ sinh môi trường trong bôi cánh
thay đôi khí hậu và hình thành các thói quen trong sinh hoạt hàng ngây của em vả củi
cộng đồng.

Em nộp file ,øoesach.ppr lưu kết quả bài trình diễn gồm:

– Các ý tưởng. biện pháp và hành động cụ thể.

~ Các hình tự vẽ để mỉnh họa.

– Sử dụng các hiệu ứng của PowerPoint.

-Hết—

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button