Đề thi tin học trẻ Huyện Hòa Vang – Năm 2019 – Bảng A – Tiểu học

Đề thi tin học trẻ Huyện Hòa Vang – Năm 2019 – Bảng A – Tiểu học

Bạn cũng nên xem:

“THỊ TÌN HỌC TRẾ CÁP HUYỆN
BING ĐEN HÓA VANG nọ TH ẪM HỌC 2018-1019
. c6 ` VÀ BẢO TẠO “an
PHÒNG GIÁO ĐỤC VÀ ĐẤC BẰNG A – KHÔI TIỂU HỌC
„ SCRATCH
ĐỀ THỊ THỰC HÀNH SCRATC
Thec gaun: 100 phối (không kế thôi An gAođỒ ỐC
c- vo~n c== ====
Tủng quan bài tủ – [mm] HT an Meipkbs82— TT Tụ |
——H.ưhn vướng B [—_—» _Ì
-+- [Anphwyha [xu ——_———
4€ hM V— Phấ 4 nh vuốt tạo mọi he mịAc là xổ háo chanh chat mình đề tu bài làm)
HẢT Lu322/G |: 9 knk “T
Hinh bến đứnh 1ì gầm 3 hình lục giác đều động tắm võ các Ta
vhonny chéo vớt thấu tại tầm như hịnh về. Biết bình lục giác đếu <⁄Z `
Bên nhất cà vành bằng T00 em vì, hình lục giác đều nhỏ nhẢ! cổ [É < |
cạnh bằng ** đơn sĩ Í mà hãy sử dụng các cầu lệnh trong chương \ | „KT
trình Neratth đệ tà hịnh 1 .NN
ft: làm được lưu trong tếp chạy chương trình có tên la =y⁄”
svWA.xÁ2 trong th mục cạn vừa tạo,
– (Hinh L}
HAI 3: (10 đuận) Mời  vuông
Hình bên (hình 23 được tạo bởi vác bình vuông nhỏ cạnh 410
h0 vụ, đượ% về trúng một cạnh và liên kể với nhau lo nên mỘt
hy lô vuông, thông đó có mỘt sà hình vuông được tò màu (nh
hính về) Em bây sử dụng cúc cáu lệnh trong chương trình
Neruich để:
#®) Về hình 2
bị Trả lời vậu hỏi: lồng diện tích tất cá các hình vuông
kháng tô máu bằng bào nhiều? – (Hình 2)
Bài lắm được lưu trong tệp chạy chương trình có tên lá
søvwwong.zÉ7 trong thư mục cm vừa tạo,
Bài3: (đê điển) Afö phóng bê có
Hình bên (hình 3) biểu thị sân khẩu là một bể cá trong
đô có nhiều chỗ cú, sớa. sao biển đăng bơi lội, đặc biệt chủ «.
cá mập rếi bung dữ Và có bọng bóng nước đang nỗi dân lên “+ °
mật nước. Emt hữy Sử dụng các cảu lệnh trong chương trình 48
`… .*o
VN nở ko 2a 0D VU CÁ VI 0Ý 5 up –
.#) 10g Blab 6i 3Ä khẩu 1(Ônh ch. Š
` ng &-2NEI I§Ể|]UIBlblS4:gdb (có nhiều hình dạng IẾP – 4 ÿ :
1281455511 ALCXG(TAUIÂn hình -d ụ
kiA¿ nhớ GREEGI naïSN LEO nDiS0 hình đng khác nhau), $ JÂV,
›#@@ MR(6tli\Wfbipelioi ki Slim)ia biển (có nhiều II N
(lệnh V00eU@o di 0u on) Tbone>0o.(có nhiên hình ~ > CẢ”.
0 tư … CỐ
_……- _Ắ… (nh?)
21106110750 l(dnpieceauaboitouriaapi.cno
110L L1. ((dngsetvoaeabeoaecvitoeitea
(681. Tleönecereneaeatoeiiéiẻ
¬- 42 ceectbiriccnrauo.

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button