Đề thi tin học trẻ Huyện Phù Cát – 2019 – Bảng A – Tiểu học

Đề thi tin học trẻ Huyện Phù Cát – 2019 – Bảng A – Tiểu học

HỘI THỊ TIN HỌC TRẺ HUYỆN PHÙ CÁT ĐÈ THỊ BÁNG A – TIỂU HỌC
LÀN THỨ VIII – NĂM 2019 Agày thí: 10/3/2019 Ộ
Thời gian: 120 phút (không kẻ thời gian phái để)
ĐÈ THỊ CHÍNH THỨC
Quy định chung: Thư mục lưu kết quả các bài làm của thí sinh DATHT2019_SBD ( SBD là số báo danh của thí
sinh. Ví dụ: THT2019_01)
zznNn

Câu 1: (4 điểm): Hình vẽ 4 V2

‘ ¬ MÀ
Việt thủ tục trong chương trình MSWLogo đề vẻ hình bên (Mình 1) ksx? `
Em hãy lưu kết quả trong tệp văn bản tên là Cawf.docx gồm: @<
– Hình mà em đã vẽ. NV
~ Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ, x<Z

Câu 2 (3 điểm): Diện tích Hình ‡

Hinh bên (/finh 2) là một hình tam giác vuông (chiều cao 80 cm, độ
đài đáy 120cm), bên trong nó là một hình chữ nhật được tô đen (chiều rộng
20cm, chiều dải 90cm). so
Em hãy viết thủ tục với các câu lệnh của MSWLogo đẻ vẽ hình bên
vả tính điện tịch phản màu trắng. Lưu kết quả trong tệp văn bản tên là

Cau2. docx góm: ⁄⁄| 30

~ Hinh mà em đã vẻ được ( Diện tích tính được in bén dưới hình). l30
– Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự để ra kết quả. Hình 2

Câu 3 (6 điểm): Dãy số

__ Cho đây số có quy luật sau: 3. 6, 9, 12,…N. Dùng các câu lệnh trong MSWogo đẻ viết các thú tục kiểm
tra số N nhập từ bản phím. Nếu N thuộc dãy số thì tính tổng của đãy số và in ra kết quả trên mản hình. Nếu N
không thuộc đãy số thì in ra màn hình thông báo “Số được nhập không thuộc đây số”.
Em hãy lưu kết quả trong tệp văn bán tên là Caw3.docx gồm:
~ Kết quả khi em nhập 1 số thuộc dãy và 1 số không thuộc dãy.
– Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự để ra kết quá.

Câu 4 (5 điểm): Băng giấy

Cho bảng giây gồm 9 ö với số ở ô thứ hai là 90 và số ở ô thử thứ bảy là 150.
_—_ [| I5Ị TT T T5 T-] Biết rắng tông của ba số ở ba ô liên tiếp luôn bằng 360. Em hãy đùng phân mềm MSW Logo viết thủ tục
tìm các số còn lại trên băng giấy đó và in màn hình các số của bằng giấy và tìm số thứ 8 trên băng giấy.
Lưu kết quả trong tệp văn bản tên là Cau4.đocx gồm:
~ Kết quả tìm được.
– Các câu lệnh theo trình tự đẻ ra kết quá.
Củn bộ coi thì không giải thích gì thêm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button