Đề thi tin học trẻ Tây Sơn – 2019 Logo

Đề thi tin học trẻ Tây Sơn – 2019 Logo

Em hãy sử đ kg
PB), .m hãy sử dụng phần mềm 1 logo để viết cả

Yêu cầu: Em hãy lưu bài Hình J
bản (tạo bằng vây lưu bài vào thư mục em đi tạo gồm: Các hì – —
ở phần m S d lạo gồm: Các hình em đã vẽ và file v.
dùng để vẽ. lêm MS Word) có tên Bai! đọc gồm các thủ tục và câu lạnh mú en dã
Bài 2 (10.0 điể: ): : .
nhất với hình mẫu. iễm): Hãy viết chương trình về các hình sau, chọn màu sắc tương dòng
@ ù
kình 24 hình 2b
Bài 3 (3.0 điểm): Cho dãy số: 1, 1,2, 3. %, 8… Hãy tìm ra qui tuật của đây và viết thủ
tục trong MSWLogo để tính số hạng thứ 19 của dây số đó.
Lưu kết quả trong tệp văn bản có tên là 6a¿3. đọc. gòm: kết quả cm tính được và cắt cầu
lệnh MSWLogo theo trình tự để ra kết quả- ”
Bài 4 G.0 điểm): Để đánh số các trang sách của một quyển sách cần tất cả 1392 chữ số
(số trang được đánh theo thứ tự từ trAnE 1, 2,….). Em hãy lập tình trên MSW1.ogo tính Xem
quyển sách đó có bao nhiêu trang? T SỐ
Lưu kết quá tronE tập văn bản có tên là bai4.đóc. gồm: kết quả cm tính được và các câu
â › theo trình tự để ra kết quả:
tệnh MSWI-089 e MỆT
—_— ””=——
=8 Sv

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button