Đề thi tin học trẻ Tỉnh Lâm Đồng – Năm 2018 – Pascal và scratch

Hội thi tin học trẻ Tỉnh Lâm Đồng lần thứ XXIV năm 2018 – Bảng B – cấp THCS có sự khác biệt so với mọi năm đó là thí sinh được quyền chọn một trong hai phần thi, Phần thi lập trình (trên Pascal, C…) hoặc phần thi lập trình scratch.

Đề thi tin học trẻ phần lập trình pascal hay C

Đề thi tin học trẻ phần lập trình Scratch

7 Comments

 1. Câu 1:
  program so_dep;
  uses crt;
  var x,i,d,t,n,tam:integer;
  function luythua(a,b:longint):longint;
  var lt,k:longint;
  begin
  lt:=1;
  for k:=1 to b do
  lt:=lt*a;
  luythua:=lt;
  end;
  function tong(z:longint):longint;
  var s:longint;
  begin
  s:=0;
  while z0 do
  begin
  s:=s+luythua(z mod 10,2);
  z:=z div 10;
  end;
  tong:=s;
  end;
  function ktnguyento(x:longint):boolean;
  var k:longint;
  begin
  if x<2 then ktnguyento:=false
  else
  begin
  k:=2;
  while x mod k0 do inc(k);
  if x=k then ktnguyento:=true
  else ktnguyento:=false;
  end;
  end;
  begin
  clrscr;
  tam:=0;
  write(‘nhap so n: ‘); readln(n);
  d:=1;
  i:=11;
  while d<=n do
  begin
  if ktnguyento(tong(i))=true then
  begin
  inc(d);
  tam:=i;
  end;
  inc(i);
  end;
  write(tam);
  readln
  end.

 2. program so_dep;
  uses crt;
  var x,i,d,t,n,tam:integer;
  function luythua(a,b:longint):longint;
  var lt,k:longint;
  begin
  lt:=1;
  for k:=1 to b do
  lt:=lt*a;
  luythua:=lt;
  end;
  function tong(z:longint):longint;
  var s:longint;
  begin
  s:=0;
  while z0 do
  begin
  s:=s+luythua(z mod 10,2);
  z:=z div 10;
  end;
  tong:=s;
  end;
  function ktnguyento(x:longint):boolean;
  var k:longint;
  begin
  if x<2 then ktnguyento:=false
  else
  begin
  k:=2;
  while x mod k0 do inc(k);
  if x=k then ktnguyento:=true
  else ktnguyento:=false;
  end;
  end;
  begin
  clrscr;
  tam:=0;
  write(‘nhap so n: ‘); readln(n);
  d:=1;
  i:=11;
  while d<=n do
  begin
  if ktnguyento(tong(i))=true then
  begin
  inc(d);
  tam:=i;
  end;
  inc(i);
  end;
  write(tam);
  readln
  end.

 3. Bài 2 thang máy hỏi lấp lủng, có mấy chục đáp án liền, nếu nó hỏi chọn ng nhiều nhất và tổng cân nặng lớn nhất thì hãy hơn

 4. function tbp(n:integer):integer;
  var ss,s:integer;
  begin
  s:=0;
  while n0 do
  begin
  ss:=n mod 10;
  s:=s+ss*ss;
  n:=n div 10;
  end;
  tbp:=s;
  end;
  function ktnt(n:integer):boolean;
  var i,d:integer;
  begin
  d:=0;
  for i:=1 to n div 2 do
  if n mod i=0 then d:=d+1;
  if d=1 then ktnt:=true
  else ktnt:=false;
  end;
  VAR n,i,d:integer;
  begin
  write(‘n’);
  readln(n);
  for i:=1 to n do
  if ktnt(tbp(i)) then
  begin
  write(i,’ ‘);
  d:=d+1;
  end;
  write(‘co tat ca’,d);
  readln;
  end.

 5. function tbp(n:integer):integer;
  var ss,s:integer;
  begin
  s:=0;
  while n0 do
  begin
  ss:=n mod 10;
  s:=s+ss*ss;
  n:=n div 10;
  end;
  tbp:=s;
  end;
  function ktnt(n:integer):boolean;
  var i,d:integer;
  begin
  d:=0;
  for i:=1 to n div 2 do
  if n mod i=0 then d:=d+1;
  if d=1 then ktnt:=true
  else ktnt:=false;
  end;
  VAR n,i,d:integer;
  begin
  write(‘n’);
  readln(n);
  for i:=1 to n do
  if ktnt(tbp(i)) then
  begin
  write(i,’ ‘);
  d:=d+1;
  end;
  write(‘co tat ca’,d);
  readln;
  end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button