Đề thi tin học trẻ Tỉnh Quảng Ngãi – năm 2018 – Bảng B khối THCS

Đề thi tin học trẻ Tỉnh Quảng Ngãi – năm 2018 – Bảng B khối THCS

Bài I: (6 điểm)

Cho trước số nguyên đương n (0 < n < I0′).
Hãy viết chương trình tính và đưa ra màn hình tổng binh phương các chữ số của n.
Đữ liệu vào: Nhập từ bàn phim số nguyên dương n,
KẾ quả: Xuất ra màn hình tổng bình phương các chữ số của n.
Vĩ dụ:
Kết quả
15 26

Bài 2: (7 điểm)

Số nguyên dương n được gọi là số nguyên tổ an toàn nếu n là một số nguyễn tổ có
đạng 2p+l với p cũng là một số nguyên tố.
Cho trước số nguyên đương n (0 < n < 1000000). Hãy viết chương trình kiểm tra số
nguyên đương n có phải là số nguyên tổ an toàn hay không?
-Đữ liệu vào: Nhập từ bàn phím số nguyên đương n.
Âết quả: Xuất ra màn hình chữ “Yes” nếu n là số nguyên tổ an toàn hoặc chữ “No”
nếu n không là số nguyên tổ an toàn.
Ví dụ:
[Ban] Eham

Bài 3: ( điểm) :

Xâu P được gợi tà xuất hiện tại vị trí Í của xâu Q nếu P{1]=QIi], P(2J=Qfi+l!, -…
?tn=Qt+n-1 với n là độ đài của xâu P.
Cho hai xâu P và Q chỉ gồm các kí tự chữ cái thường. Hãy viết chương trình tìm tải cả
các vị trí mà P xuất hiện trong Ô.
Dữ liệu vào: Nhập từ bản phím:
– Dòng đầu nhập xâu P;
– Dong thứ hai nhập xâu Q.
Độ đãi hai xâu P và Q không quá 1000 kí tự.
Nết quả: Xuất ra màn hình các vị trí tìm được theo thứ tự tầng dẫn. Nếu P không xuất
hiện trong Q thì xuất ra màn hình số 0.
L7 dụ:
Dữ liệu vào | Kết quả
ab 37.
cbabbcab
cba 0
abcdcbe

Họ và tên thí sinh: …………………………….. Số báo danh:…………………….
Lưu ý:
– Thí sinh không sử dụng tài liệu; không ghi thông tỉn liên quan đến bản thân ở
bài làm.
– Cán bộ coi thỉ không giải thích gì thêm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button