Đề thi tin học trẻ TP Đà Lạt – Lâm Đồng năm 2019

Xin giới thiệu đến các bạn Đề thi tin học trẻ TP Đà Lạt – Lâm Đồng năm 2019. Theo như mình được biết thì trong tỉnh Lâm Đồng chỉ có TP Đà Lạt tổ chức thi tin học trẻ (cấp huyện – TP)

Cấu trúc của đề thi tin học trẻ Đà Lạt bao gồm hai phần:

Phần 1: Lập trình Pascal hoặc C++

  • Câu 1: Tổng các chữ số: Đây là bài đơn giản có lẽ học sinh nào cũng thực hiện được
  • Câu 2: Nấu bánh chưng: Đây là một bài toán thực tế cũng khá hay

Phần 2: Lập trình Scratch

  • Một bài tập tổng hợp kết hợp nhiều dạng game, hoạt hình và thuật toán, học sinh phải nắm vững các kỹ thuật vẽ hình, chuyển động, điều khiển nhân vật qua các phím mới có thể thực hiện được.
Đề thi tin học trẻ TP Đà Lạt – Lâm Đồng năm 2019 – Trang 1
Đề thi tin học trẻ TP Đà Lạt – Lâm Đồng năm 2019 – Trang 2

Cũng nhân tiện có một số học sinh chia sẻ code pascal hai bài đầu tiên nên mình đăng lên đây để các bạn tham khảo luôn.

Bài 1: (Code của em Lê Đăng Sơn)

program tongcs;
var f:text;
n,tam,tcs,i:longint;
begin
assign(f,’tong.inp’); reset(f);
read(f,n);
close(f);
assign(f,’tong.out’); rewrite(f);
tcs := 0;
for i:=1 to n do
begin
write(f,i); {Xuất ngay số i vào file .out}
tam := i;
repeat {Cộng tổng chữ số ngay trong vòng lặp của i}
tcs := tcs+tam mod 10;
tam := tam div 10;
until tam=0;
end;
writeln(f); write(f,tcs);
close(f);
end.

Bài 2: (Code của em Lê Đăng Sơn)

program banhchung;
var f:text;
v,n,i,j,tam,kllonnhat:longint;
a:array[1..5000] of integer;
begin
assign(f,’bc.inp’); reset(f);
readln(f,v,n);
for i := 1 to n do readln(f,a[i]);
close(f);
for i:=1 to n-1 do
for j:=i+1 to n do
if a[i]<a[j] then
begin {Sắp xếp các bánh chưng theo thứ tự giảm dần về kích thước}
tam := a[i]; a[i]:=a[j]; a[j]:=tam;
end;
kllonnhat := 0;
for i:=1 to n do
begin
tam := 0;
for j:=i to n do
begin {Cộng tổng tất cả các trường hợp}
tam := tam+a[j];
if tam>v then tam:=tam-a[j]; {Nếu tổng vượt quá kích thước nồi => Bỏ qua và tiếp tục}
end;
if kllonnhat<tam then kllonnhat:=tam;
end;
assign(f,’bc.out’); rewrite(f);
write(f,kllonnhat);
close(f);
end.

Xin cảm ơn em Lê Đăng Sơn đã chia sẻ code và chúc em sẽ thành công hơn nữa.

Còn câu 3 “Trò chơi mèo giải cứu Pico” nếu bạn nào có thắc mắc hãy comment phía dưới khi nào rảnh mình giải chơi vui, hoặc bạn nào code được rồi vui lòng chia sẻ để các bạn học hỏi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button