Đề thi tin học trẻ TP Vinh – Năm 2019 – Có lập trình Scratch

Đề thi tin học trẻ TP Vinh – Năm 2019 – Có lập trình Scratch

Phần I: PHÀN TỰ CHỌN: Học sinh chọn 1 trong 2 nội dung để làm bài thị

Nội dung 1: Em hãy sử dựng ngôn ngữ. Pascal (Free Pescal hoặc C, C+t) để giải
các bài toán sau:

Bài 1: (30 điểm): Ma trận thưa

Một ma trận gọi là thưa nếu số phần tử 0 chiếm quá một rửa tổng số phần tử.
Em hãy nhập vào ma trận và kiểm tra tính chất thưa của ma trên đó.
LDW liệu nhập: cho trong file k?.im gồm: `…
Dòng I: Số nguyên n là số dòng và m là số 896EOITDANO ›’
Các dòng còn lại là giá trị trùng nhau Ga. «-

ban em
cao tot
Dữ liệu xuất: File KQ.out sẽ chứa đoạn văn bản sau:
chao cac em
chuc cac em dat ket qua tot trong ky thi

Bài 3: (20 điểm): Tìm nghiệm

Xét một phương trình có dạng như sau: x+y+zZm. Trong đó m là một số nguyên
dương. Phương trình này có thể vô số nghiệm. Tuy nhiên, ở đy người ta chỉ quan tâm
đến các nghiệm ( xưa) mà trong đó các Số X, Y, Z đều là các số nguyên tổ.
Bài toán: Với số m cho trước ( m<5000), hãy tìm tắt cả các bộ số nguyên tổ x„
y. #( x<=y<=z) là nghiệm của phương trình trên hoặc cho biết không có nghiệm thỏa
mãn yêu câu bài tóan.
Dữ liệu vào: Cho trong file tìmnghiem.int trong đó có chứa đuy nhất số K
Dữ liệu xuất: Ghỉ ra file timnghiem.out chứa œ+1 dòng ( n là số nghiệm từm được),
trong đó: . ”
– Dòng thứ ¡ trong n dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên cho biết bộ nghiệm thứ ¡
tìm được
-_ Dòng n+1 chứa 3 số 0 cho biết điểm kết thúc file ơutput
Ví dụ I:
Timnghiem.int 19
Timnghiem.out

Em hãy sư dụng ngôn ngữ lập ưình Scratch, tìm số gầy An và Bách dựợe
: Sàn nhất Biát ga, b là số nguyên được nhập vào từ bạn cho TỤC Vực

nhật cũng nhau gân nhất, Biết ä, P là 005”. 9P vào từ bản phím,

Em hãy lưu két qua trong tếp có tòn truCHitdfVul sb2
Bài 3: (20 điểm): Xâu đôi xứng

Khi học lập trình Nam rất thích xử Hi trên xâu kỷ tự, nhưng cuộc thi Tin học trẻ
năm này có bài toán khá hóc búa với yếu cầu sau: Cho trước một xâu ký tự bao gôm
các chữ cái in thường có độ dài không quả +55, hãy đưa ra xâu con đối xứng dài nhất.
Nếu có nhiều xâu con thoả mãn yêu cầu thì đưa ra tất cả các xâu con đỏ. (Vdu con là
xảu chứa liên tiến các ký tự trong xảu đã cho; xâu đối xưng là xâu đọc từ trái sang
hay tứ phái sang đều nhục nhau. ED: abcba). Em hãy sử dụng ngôn ngữ lập trình
Seratch giún Nam giải quyết bài toán trên.

Dữ liệu vào: Nhập xâu vào danh sách từ file xaunhap.txt hoặc nhập trực tiếp

Đữ liệu ra: Màn hình hiển thị danh sách các xâu đối xứng.
Em hãn’ lưu Ằết guả trong tếp có tên xaudoixung.sB2

Phản B: PHÁN BÁT BUỘC

Bài 4: (30 điểm): Hái nắm

Có 3 nhân vật: Jaime, Nắm đỏ và Nắm xanh , –

_ Jaime được Mẹ đưa vào rừng đề hái nắm, trên đường đi đồime gặp rất nhiễu nắm
gôm nắm đó và nắm xanh. Nếu Jaime hái được nấm xanh lỗi sẽ được từng 10 điểm
còn lỡ tay hải vào nắm đỏ sẽ bị trừ đi 5 điểm. Nắm sẽ xuất Tiện liên-tục trên đường đi
của Jaime, ban đầu Jaime được mẹ thưởng trước cho 20 điểm.

Em hãy sử dụng chương trình Scratch lập trình giúp Jaime hái nấm nhé.
Bài làm được lưu vào tệp có tên là hainam.sb2
“Cảy4 “ @® | s—n [S==
„…-
: l h =. _ ung.
” _ K-r te
¬ —“….,
“. 1s
— x0 — l
a.axe «4 ——
ms.x=:1ä =..
| .
Họ và đên thí siRk…………… cuc …. mmee= SỐ bố: dàn „ ESO TPe 7, DIPTPSEE)
Cán bộoaL HT _ _ Nộn vã Mã f

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button