Đề thi tin học trẻ TX Buôn Hồ – Năm 2018 – THCS Lập trình Pascal

Đề thi tin học trẻ TX Buôn Hồ – Năm 2018 – THCS Lập trình Pascal

 Tổng quan bài thi

TT Tên bài Tên tệp kết quả Điểm
1 Đề bài số 1 ( Dãy số Fibonacci ) BAI1.PAS 5
2 Đề bài số 2 BAI2.PAS 5
3 Đề bài số 3 BAI3.PAS 5
4 Đề bài số 4 BAI4.PAS 5

 

Chú ý: Thí sinh tạo thư mục gốc ở ỗ đĩa D:\ SBD, với tên thư mục là số báo danh của mình và lưu các tệp bài làm vào đó. Ví dụ thí sinh có số báo danh TH_10 thì lưu bài vào thư mục D:\TH_10. Ngoài ra chú ý bài làm phải tuân thủ chính xác yêu cầu đọc và xuất dữ liệu của đề bài, không ghi ra các câu dẫn khi nhập/xuất dữ liệu kiểu như: ‘Ban hay nhap so N:’, ‘Ket qua la:’.,..

 Bài 1: (5 điểm) – (Lưu bài với tên: BAI1.PAS)

Dãy số Fibonacci là dãy số có hai số hạng đầu tiên bằng 1, các số hạng tiếp theo từ số hạng thứ 3 trở đi bằng tổng của hai số hạng đứng trước nó. Một số số hạng đầu tiên của dãy Fibonacci là:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …

Cho trước số nguyên dương N (1≤ N≤ 100)

Yêu cầu: Xác định N có phải là số Fibonacci hay không?

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím số nguyên dương N

Kết quả ra: Nếu N là số Fibonacci in ra chữ YES, nếu không phải in ra chữ NO.

Ví dụ 1:

Dữ liệu nhập vào Kết quả xuất ra
8 YES

Ví dụ 2:

Dữ liệu nhập vào Kết quả xuất ra
9 NO

 

Bài 2: (5 điểm) – (Lưu bài với tên BAI2.PAS)

Cho trước 2 số tự nhiên a, b(1a, b 5000).

Yêu cầu:        – Xác định bội chung nhỏ nhất của a và b.

– Tối giản phân số a chia cho b.

Dữ liệu vào: Đọc từ bàn phím 2 số tự nhiên a, b trên cùng một dòng.

Kết quả ra: Xuất ra màn hình

– Dòng thứ nhất in ra kết quả bội chung nhỏ nhất của a và b.

– Dòng thứ hai in trên một dòng hai số tự nhiên x, y, mỗi số cách nhau một khoảng trắng. Trong đó x là tử số và y là mẫu số của phân số tối giản tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào Kết quả ra
4 12

 

12

1 3

 

Bài 3: (5 điểm) – (Lưu bài với tên BAI3.PAS)

Viết chương trình nhập một dãy gồm N (0<N100) số nguyên a1, a2, a3,…,aN và một số nguyên K, mỗi số có giá trị nhỏ hơn 65000.

Yêu cầu:       

– Xếp lại dãy đó theo thứ tự giảm dần.

– Chèn số nguyên K vào dãy sao cho dãy vẫn giữ được thứ tự giảm dần (không được sắp xếp lại)

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím

– Dòng đầu đọc số nguyên N.

– Dòng thứ hai là các số của dãy cách nhau một khoảng trắng theo thứ tự a1, a2, a3,…,aN.

– Dòng thứ ba nhập số nguyên K

Kết quả ra: Xuất ra màn hình

– Dòng thứ nhất là dãy số được sắp xếp giảm dần.

– Dòng thứ hai là dãy số được sắp xếp giảm dần đã được chèn thêm số nguyên K

Ví dụ:

Dữ liệu vào Kết quả ra
6

6 11 8 2 9 34

12

34 11 9 8 6 2

34 12 11 9 8 6 2

 

Bài 4: (5 điểm) – (Lưu bài với tên BAI4.PAS)

Viết chương trình nhập một dãy gồm N (0<N200) số nguyên dương a1, a2, a3,…,aN. Mỗi số có giá trị nhỏ hơn 32000.

Yêu cầu:        a) In ra màn hình số có tổng các chữ số của nó là lớn nhất.

  1. b) In ra dãy gồm các số là số đảo ngược của dãy số đã nhập.

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím

– Dòng đầu đọc số nguyên N.

– Dòng tiếp theo là các số của dãy cách nhau một khoảng trắng theo thứ tự a1, a2, a3,…,aN.

Kết quả ra: Xuất ra màn hình

– Dòng thứ nhất in ra số có tổng các chữ số của nó là lớn nhất.

– Dòng thứ hai in ra dãy gồm các số là số đảo ngược của dãy số đã nhập.

 Ví dụ:

Dữ liệu vào Kết quả ra
5

28 54 7 112 9

10

82 45 7 211 9

 

Giải thích:     Số 28 có tổng các chữ số là 2+8=10 lớn nhất trong dãy đã nhập vào.

                        Số 28 có số đảo ngược là 82

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button