Đề thi tin học trẻ Yên Phong 2019

Đề thi tin học trẻ Yên Phong 2019

SỐ – W CV CC H00 SẠN/ 05616 1 HÀ VÀ \
Câu 1. (3,5 điểm) xã chứng _
Em hãy sử dụng chương trình MSWIogo để vẽ hình bên với xẰwy..
yêu cầu sau; `r†] NI
. – Chọn màu vẽ là màu đỏ, nét vẽ có độ dày là 3 » sk ` ‹| \
h ~ Lưu kết quả trong tệp văn bản có tên caul.docx gồm: ¬ ~ w . j
ˆ ` + Các câu lệnh của MSWLogo để vẽ hình trên | À | s.t
…..„ +… *KKẾt quả hình vẽ mà em vạ, XS
l JCầu 2. @,5 điểm) Em hãy dùng phần mềm MSWLogo để viết thủ tục nhập vào một
lộ +. nguyên n bất kì và in ra màn hình ” so vua nhap la so chan” hoặc “so vua nhấp la
XX #1”. Với n được nhập vào khỉ Bọi tên thủ tục.
“% b Em hãy lưu kết quả vào tệp cau2.đoex gồm các câu lệnh trong MSWI .ogo để
Di là tuần tren,
_ KiôYšo kñ) Em hãy sử dụng chương trình Scratch để thiết kế trỏ chơi luyện tập
Tu lÉy “chuột được mô tả như sau:
: T màn hỉnh có người dẫn chương ~.
TT Ba ‘hỏng, thời gian cho mỗi cuộc chơi
sung Tây: Trên tmân hình biến thời gian sẽ đếm
“—..:‹›
b đi Tinh Ât¡: chương trình quả bóng sẽ
ve ằeê +
s l _ _ F PHg li chai là hy hhội,
TT ườà la anẳ
“…`……. Đường trình thông bảo ” Game Over”
`… “_.« quả bóng. Bài làm đượo lưu /

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button