Notice: Trying to get property 'permalink' of non-object in /home/dfatfsyhhosting/public_html/onthihsg.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 297

Đề thi Violympic lớp 5 vòng 3 Năm 2016 2017 có đáp án

VÒNG 3 LỚP 5
(Ngày 26/09/2016)

ĐẬP DẾ

Câu 1: Một miếng bìa hình thoi có độ dài các đường chéo là 10cm và 84cm. Người ta cắt miếng bìa này thành hai hình tam giác giống hệt nhau. Vậy diện tích mỗi hình tam giác là …
A. 420cm2                     B. 210dm2                     C. 4200cm2                   D. 210cm2

Câu 2: Chu vi của một hình vuông là 36cm. Tính diện tích hình vuông đó.
Trả lời: Diện tích hình vuông là …
A. 36cm2                       B. 81cm2                       C. Đáp số khác             D. 24cm2

Câu 3: Tìm phân số bé nhất trong các phân số sau:
Trả lời: Phân số bé nhất là …
A.                             B.                              C.                             D.

Câu 4: Diện tích một hình chữ nhật bằng 45m2, chiều rộng bằng 15dm. Tính chiều dài hình chữ nhật đó.
Trả lời: Chiều dài hình chữ nhật đó là …
A. 300cm                      B. 3dm                          C. 30dm                        D. 300dm

Câu 5: Tính:
A.                             B.                             C.                             D.

Câu 6: Tìm y thỏa mãn:
Trả lời: Giá trị của y là …
A.                             B.                             C.                             D.

Câu 7: Một đơn vị chuyển hàng lên vùng cao. Nếu huy động xe chở 5 tấn một chuyến thì cần 40 xe. Hỏi nếu huy động loại xe chở 8 tấn một chuyến thì cần bao nhiêu xe để chở hết số hàng đó?
A. 25                             B. 15                             C. 8                               D. 5

Câu 8: Hiệu hai số bằng 164. Nếu bớt ở mỗi số 15 đơn vị thì số thứ hai sẽ gấp 5 lần số thứ nhất. Tìm số thứ nhất.
Trả lời: Số thứ nhất là …
A. 41                             B. 205                           C. 220                           D. 56

Câu 9: An mua 9 quyển vở hết 72000 đồng. Hỏi bạn Cường mua 11 quyển vở cùng loại sẽ phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?
Trả lời: Bạn Cường phải trả nhiều hơn … đồng.
A. 6000                         B. 88000                       C. 16000                       D. 80000

Câu 10: Khi nhân một số tự nhiên với 207, một học sinh sơ suất đã bỏ quên chữ số 0 của thừa số thứ hai nên tích tìm được kém tích đúng là 24120. Tìm số tự nhiên đó.
A. 893                           B. 116                           C. 143                           D. 134

Câu 11: Trung bình cộng của hai phân số bằng . Nếu tăng phân số thứ nhất lên gấp 3 lần thì trung bình cộng của chúng bằng . Tìm phân số thứ hai.
A.                               B.                               C.                               D.

Câu 12: Một miếng bìa hình thoi có độ dài đường chéo là 30cm và 40cm, có chu vi bằng chu vi hình vuông có cạnh 25cm. Hãy tính chiều cao miếng bìa hình thoi đó.
Trả lời: Chiều cao miếng bìa hình thoi đó là …
A. 6cm                          B. 24cm                         C. 12cm                         D. 48cm

Câu 13: Có bao nhiêu phân số có tổng của tử số và mẫu số bằng 10?
Trả lời: Số phân số có tổng của tử số và mẫu số bằng 10 là …
A. 10                             B. 7                               C. 9                               D. 5

Câu 14: Một đơn vị vận tải được giao chuyển một khối lượng hàng. Nếu huy động 24 xe thì mỗi xe chở 12 chuyến sẽ hết hàng. Hỏi nếu huy động 18 xe cùng loại thì mỗi xe phải chở tăng thêm bao nhiêu chuyến?
A. 16                             B. 9                               C. 4                               D. 18

Câu 15: Tổng hai số bằng 275, trong đó số bé bằng số lớn. Tìm hiệu hai số.
Trả lời: Hiệu hai số là …
A. 150                           B. 175                           C. 75                             D. 100

Câu 16: Tính:
A.                         B.                         C.                         D. 1

Câu 17: Số các số có 5 chữ số khác nhau chia hết cho cả 2 và 5 là …
A. 3042                         B. 2304                         C. 3024                         D. 2034

Câu 18: Xây 16m2 tường nhà hết 1000 viên gạch. Hỏi xây 224m2 tường nhà thì cần bao nhiêu viên gạch cùng loại?
Trả lời: Xây 224m2 tường nhà cần … viên gạch.
A. 71                             B. 14000                       C. 1400                         D. 3584

Câu 19: Hai năm nữa, con 9 tuổi, kém mẹ 32 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm tuổi con bằng tuổi mẹ?
Trả lời: Tuổi con bằng tuổi mẹ cách đây … năm.
A. 2                               B. 3                               C. 5                               D. 4

Câu 20: Một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 70 người ăn trong 30 ngày. Sau khi ăn được 6 ngày thì 10 người chuyển đi nơi khác. Hỏi số gạo còn lại đó đơn vị ăn thêm được bao nhiêu ngày nữa so với dự kiến ban đầu?
(Mức ăn của mỗi người trong mỗi ngày là như nhau)
A. 5                               B. 35                             C. 4                               D. 28

Câu 21: Một phần năm của số có năm chữ số cần tìm gấp ba lần số 1034. Tìm số đó.
Trả lời: Số cần tìm là …
A. 15510                       B. 5170                         C. 3102                         D. 25850

Câu 22: Người ta viết liền nhau các số tự nhiên chẵn liên tiếp 2468101214 … Hỏi chữ số thứ 2016 của dãy trên là chữ số nào?
Trả lời: Chữ số thứ 2016 của dãy trên là …
A. 8                               B. 6                               C. 2                               D. 4

Câu 23: Tìm một số biết số đó chia 4 và 9 đều dư 2 và hai thương hơn kém nhau 340 đơn vị.
Trả lời: Số cần tìm là …
A 1090                          B. 5510                         C. 2448                         D. 2450

Câu 24: Tính:
A.                            B.                            C. Giá trị khác               D.

Câu 25: May 20 cái áo như nhau hết 30m vải. Hỏi có 600m vải cùng loại thì may được bao nhiêu cái áo như thế?
Trả lời: 600m vải may được … cái áo.
A. 200                           B. 40                             C. 300                           D. 400

Câu 26: Một năm trước, mẹ 40 tuổi và hơn con 35 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ hơn 5 lần tuổi con là 3 tuổi?
Trả lời: Tuổi mẹ hơn 5 lần tuổi con là 3 tuổi sau … năm.
A. 2                               B. 1                               C. 8                               D. 3

Câu 27: Cho số 592346182. Hãy xóa đi ba chữ số sao cho số tạo bởi các chữ số còn lại là số nhỏ nhất.
Trả lời: Xóa đi ba chữ số ……………
A. 9,6,8                         B. 5,9,6                         C. 5,9,2                         D. 5,9,8

12 CON GIÁP

Câu 1: Tìm y biết:
Trả lời: y = ………
(Viết kết quả dưới dạng phân số tối giản)

Câu 2: Tìm hiệu hai số biết tổng hai số là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số bé bằng số lớn.
Trả lời: Hiệu hai số là ……….

Câu 3: Tìm số có bốn chữ số khác nhau có dạng  biết số đó chia hết cho 45.
Trả lời: Số phải tìm là …………

Câu 4: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 14.
Trả lời: Số cần tìm là ………..

Câu 5: Trung bình cộng của 3 số bằng 180 trong đó số thứ ba gấp rưỡi số thứ nhất và bằng số thứ hai. Tìm số thứ hai.
Trả lời: Số thứ hai là …………

Câu 6: Khi nhân một số tự nhiên với 439, do sơ suất nên một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên tích tìm được giảm 117594. Tìm tích đúng của phép nhân đó.
Trả lời: Tích đúng của phép nhân đó là …………..

Câu 7: Hiệu hai số là 197. Nếu lấy số lớn chia cho số bé được thương là 6 dư 7. Tìm số lớn.
Trả lời: Số lớn là ………….

Câu 8: Tìm số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và có tổng các chữ số bằng 14.
Trả lời: Số tự nhiên cần tìm là …………

Câu 9: Chu vi một khu đất hình chữ nhật bằng 360m. Nếu tăng chiều rộng và đồng thời giảm chiều dài đi 8m thì khi đó chiều dài bằng lần chiều rộng. Tính diện tích khu đất đó.
Trả lời: Diện tích khu đất đó là ………. m2.

Câu 10: Hai lần chu vi một hình chữ nhật bằng bảy lần chiều dài của nó. Nếu thêm vào chiều rộng 5cm, giảm chiều dài 5cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đó là ………… cm2.

Câu 11: Tính:

Câu 12: Mẹ sinh con năm mẹ 32 tuổi. Hỏi khi mẹ bao nhiêu tuổi thì 3 lần tuổi mẹ bằng 7 lần tuổi con?
Trả lời: Tuổi mẹ khi đó là ……… tuổi.

Câu 13: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và diện tích là 108cm2. Tính chu vi hình chữ nhật đó.
Trả lời: Chu vi hình chữ nhật đó là …….. cm.

Câu 14: Tìm số biết
Trả lời: Số phải tìm là …………

Câu 15: Tìm số bé nhất có dạng  chia cho 5 và 9 đều dư 3.
Trả lời: Số phải tìm là ………..

Câu 16: Trung bình cộng của hai phân số bằng , phân số thứ hai hơn phân số thứ nhất là . Tìm phân số thứ hai.
Trả lời: Phân số thứ hai là ………
(Viết kết quả dưới dạng phân số tối giản)

ĐÁP ÁN VÒNG 3

ĐẬP DẾ

C1. 210cm2        C2. 81cm2          C3.                C4. 300dm         C5.

C6.                 C7. 25                C8. 56                C9. 16000          C10. 134

C11.               C12. 24cm         C13. 10              C14. 4                C15. 75

C16. 1                C17. 3024          C18. 14000        C19. 3                C20. 4

C21. 15510        C22. 4                C23. 2450          C24.            C25. 400

C26. 2                C27. 5,9,6

12 CON GIÁP

C1.                C2. 329              C3. 1350            C4. 149              C5. 270

C6. 122042        C7. 235              C8. 950              C9. 4736            C10. 1200

C11. 8                C12. 56              C13. 48              C14. 10989        C15. 1983

C16.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button