Notice: Trying to get property 'permalink' of non-object in /home/dfatfsyhhosting/public_html/onthihsg.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 297

Đề thi Violympic lớp 5 vòng 7 năm 2016 2017 có đáp án

VÒNG 7 LỚP 5
(Ngày 14/11/2016)

ĐẬP DẾ

Câu 1: Giá trị của chữ số 8 trong số 2,983 là …
A.                             B.                            C. 8                               D.

Câu 2: Hỗn số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 80082cm2 = … m2 là …
A.                       B.                      C.                      D.

Câu 3: Số thập phân bé nhất viết bởi 4 chữ số 0; 2; 4; 6 mà phần thập phân có 2 chữ số là …
A. 62,04                        B. 20,46                        C. 02,46                        D. 0,246

Câu 4: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 5dm2 8mm2 = … mm2 là …
A. 5008                         B. 508                           C. 50008                       D. 50800

Câu 5: Mẹ sinh con năm mẹ 27 tuổi. Hãy tính năm sinh của con biết năm nay (năm 2016) tuổi con bằng  tuổi mẹ.
Trả lời: Con sinh năm …
A. 1998                         B. 18                             C. 45                             D. 1971

Câu 6: Tính tổng của 100 số lẻ đầu tiên.
Trả lời: Tổng của 100 số lẻ đầu tiên là …
A. 10000                       B. 199                           C. 5050                         D. 200

Câu 7: Hiệu hai số bằng 5 lần số bé. Tìm hiệu hai số biết tổng của chúng bằng 784.
A. 560                           B. Đáp số khác             C. 672                           D. 112

Câu 8: Để đánh số trang một cuốn sách, người ta đã dùng tất cả 300 chữ số. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?
Trả lời: Cuốn sách đó có … trang.
A. 297                           B. 136                           C. 165                           D. 135

Câu 9: Thửa ruộng thứ nhất hình vuông có cạnh 24m. Thửa ruộng thứ hai hình chữ nhật có chiều rộng bằng  chiều dài và chiều dài chung với cạnh thửa ruộng hình vuông. Tính hiệu chu vi hai thửa ruộng trên.
Trả lời: Hiệu chu vi hai thửa ruộng trên là … m.
A. 16                             B. 24                             C. 176                           D. 192

Câu 10: Có bao nhiêu số chia hết cho 5 bé hơn 1000?
Trả lời: Có … số chia hết cho 5 bé hơn 1000.
A. 199                           B. Đáp số khác             C. 201                           D. 200

Câu 11: Cho 5m2 82cm2 = … dm2.
Số thích hợp viết vào chỗ chấm là …
A. 5,0082                      B. 5,82                          C. 500,82                      D. 50,82

Câu 12: Một hình chữ nhật có chiều dài là 6dm 9cm hơn chiều rộng 17cm. Chu vi hình đó là bao nhiêu mét?
Trả lời: Chu vi hình chữ nhật đó là … m.
A. 2,42                          B. 242                           C. 1,21                          D. 24,2

Câu 13: Số thập phân thích hợp để viết vào chỗ trống của 6m = … km là …
A. 0,6                            B. 0,06                          C. 0,006                        D. 0,0006

Câu 14: Cho dãy số: …; 92; 96; 100.
Tìm số hạng thứ 10 của dãy số biết dãy số có tất cả 25 số hạng.
A. 10                             B. 76                             C. Đáp số khác             D. 40

Câu 15: Tích các số tự nhiên liên tiếp từ 25 đến 60 có tận cùng là bao nhiêu chữ số 0?
Trả lời: Tích đó tận cùng là … chữ số 0.
A. 10                             B. 9                               C. 8                               D. 7

Câu 16: Có 252 viên bi gồm 3 màu xanh, đỏ, vàng. Số bi màu xanh gấp rưỡi số bi màu đỏ và bằng  số bi màu vàng. Hỏi số bi vàng nhiều hơn số bi đỏ là bao nhiêu viên?
Trả lời: Số bi vàng nhiều hơn số bi đỏ là … viên.
A. 56                             B. 84                             C. 112                           D. 28

Câu 17: Hiệu hai số là 187. Nếu lấy số lớn chia cho số bé được thương là 5 dư 7. Tìm tổng hai số đó.
Trả lời: Tổng hai số là …
A. Đáp số khác             B. 232                           C. 277                           D. 270

Câu 18: Cho 4768g = … kg
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là …
A. 476,8                        B. 0,4768                      C. 47,68                        D. 4,768

Câu 19: Cho 57km 8m = … km
Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm là …
A. 57,08                        B. 5,78                          C. 57,008                      D. 57,8

Câu 20: Tý đố Tèo: “Năm nay, tuổi hai anh em tớ là 30 tuổi. Tuổi anh tớ gấp rưỡi tuổi tớ. Cậu hãy tính xem năm nay anh tớ bao nhiêu tuổi?”
Trả lời: Năm nay anh Tý … tuổi.
A. 20                             B. 12                             C. Đáp số khác             D. 18

Câu 21: Có bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho 9?
Trả lời: Số số thỏa mãn là ..
A. 999                           B. Đáp số khác             C. 9000                         D. 1000

Câu 22: Có bao nhiêu số lẻ trong khoảng từ 10 đến 200?
Trả lời: Có … số lẻ.
A. 96                             B. 191                           C. Đáp số khác             D. 95

Câu 23: Tìm các số tự nhiên x là số lẻ sao cho x < 8,5.
Các số cần tìm là …
A. 0;2;4;6;8                   B. 1;3;5;7                      C. 0;1;2;3;4;5;6;7;8       D. 6

Câu 24: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu giảm chiều dài đi 28m, tăng chiều rộng thêm 10m thì khu vườn đó trở thành hình vuông. Tính diện tích khu vườn ban đầu.
Trả lời: Diện tích khu vườn là … m2.
A. 1444                         B. 4332                         C. 243                           D. 1083

Câu 25: Tìm một số biết nếu lấy  số đó cộng với 53 thì được một số kém số phải tìm là 135.
Trả lời: Số phải tìm là …
A.564                            B. 282                           C. Đáp số khác             D. 188

Câu 26: Với các chữ số 1, 3, 4, 5 ta lập được bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho 5?
Trả lời: Lập được … số có 4 chữ số chia hết cho 5.
A. 128                           B. 64                             C. Đáp số khác             D. 256

 

ĐIỀN SỐ THÍCH HỢP

Câu 1: Tính diện tích hình vuông với đơn vị là xăng – ti – mét vuông, biết chu vi hình vuông đó là 1m 4cm?
Trả lời: Diện tích hình vuông là ………. cm2.

Câu 2: Viết số đo 6m2 17cm2 dưới dạng số thập phân với đơn vị là m2 ta được ………. (Viết kết quả dưới dạng số thập phân).

Câu 3: Để sửa xong một đoạn đường trong 15 ngày cần 9 công nhân. Hỏi nếu muốn sửa xong đoạn đường đó trong 5 ngày thì cần phải thêm bao nhiêu công nhân?
(Sức làm của mỗi công nhân như nhau).
Trả lời: Cần thêm số công nhân là ……..

Câu 4: Cho 4 chữ số 0; 2; 4; 8. Từ các chữ số đã cho, hãy viết số thập phân bé nhất có một chữ số ở phần thập phân (mỗi chữ số đã cho xuất hiện trong cách viết đúng một lần).
Trả lời: Số thập phân bé nhất phải tìm là ………….

Câu 5: Chu vi một khu vườn hình chữ nhật là 480m. Chiều dài bằng  chiều rộng. Hỏi diện tích khu vườn là bao nhiêu hecta?
Trả lời: Diện tích khu vườn là …… ha.
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất).

Câu 6: Tìm một số tự nhiên biết nếu xóa chữ số hàng đơn vị của nó ta được số mới kém số phải tìm là 1815 đơn vị.
Trả lời: Số phải tìm là ………….

Câu 7: Nếu bể không có nước, người ta mở riêng vòi thứ nhất thì sau 6 giờ bể sẽ đầy. Mở hai vòi cùng một lúc thì sau 4 giờ bể sẽ đầy. Hỏi nếu mở riêng vòi thứ hai thì sau bao lâu bể đầy nước?
Trả lời: Riêng vòi hai chảy thì sau …….. giờ bể sẽ đầy.

Câu 8: Miếng tôn hình vuông có diện tích 25m2. Người ta cắt dọc theo một cạnh đi 2m. Hỏi miếng tôn còn lại có diện tích bao nhiêu mét vuông?
Trả lời: Miếng tôn còn lại có diện tích là …….. m2.

Câu 9: Một vườn trường hình chữ nhật có chu vi 360m. Tính diện tích của mảnh vườn đó biết nếu xóa chữ số 1 ở bên trái số đo chiều dài ta được số đo chiều rộng.
Trả lời: Diện tích vườn trường là …………. m2.

Câu 10: Cho hình vuông ABCD. Chia hình đó thành hai hình chữ nhật AMND và MBCN có tổng chu vi là 240cm. Tính diện tích hình vuông ABCD.
Trả lời: Diện tích hình vuông ABCD là …………. cm2.

Câu 11: Tính tổng sau: 546,78 + 34 x 2 + 567,23 + 45,99 = …………

Câu 12: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho
Trả lời: Số tự nhiên a nhỏ nhất là …….

Câu 13: Hai số có trung bình cộng là 2016 và hiệu hai số cũng là 2016. Tìm số lớn.
Trả lời: Số lớn là ………..

Câu 14: Tìm số có bốn chữ số chia hết cho 5 và 9. Biết rằng số đó đọc xuôi cũng như đọc ngược có giá trị không đổi.
Trả lời: Số cần tìm là ……………

Câu 15: Người ta cắt ba tấm vải, mỗi tấm vải dài 30m thành những mảnh vải dài 3m. Hỏi phải cắt mấy lần?
Trả lời: Phải cắt ……… lần.

Câu 16: Viết số thập phân nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau, trong đó có 2 chữ số ở phần thập phân, hai chữ số ở phần nguyên được viết từ 4 chữ số 4; 3; 2; 0.
Trả lời: Số thập phân đó là …………..

Câu 17: Tìm số  biết số đó chia hết cho 2, 5 và chia cho 9 dư 4.
Trả lời: Số phải tìm là …………..

Câu 18: 15 tấn 6kg = …………….. tạ
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân)

Câu 19: Cho phân số . Tìm một số tự nhiên sao cho khi ta cùng bớt ở tử số và mẫu số của phân số đã cho với số tự nhiên đó ta được phân số mới bằng .
Trả lời: Số tự nhiên cần tìm là ………….

Câu 20: Tìm một số biết số đó chia hết cho 12; khi chia cho 15 dư 6. Hai thương hơn kém nhau 34 đơn vị.
Trả lời: Số phải tìm là …………..

Câu 21: Tìm số  biết số đó chia 2 dư 1, chia 5 dư 4 và chia hết cho 9.
Trả lời: Số cần tìm là …………..

Câu 22: Có bao nhiêu số lẻ nhỏ hơn 2016?
Trả lời: Có ………… số lẻ.

Câu 23: Một trại chăn nuôi gia cầm có số vịt nhiều hơn số gà là 120 con. Hỏi có bao nhiêu con vịt, biết rằng 2 lần số vịt bằng 5 lần số gà?
Trả lời: Số vịt có là ……….. con.

Câu 24: Tuổi của bé An 5 năm nữa sẽ gấp 3 lần tuổi của bé An năm ngoái (năm 2015). Hỏi bé An sinh năm nào?
Trả lời: Bé An sinh năm ………….

Câu 25: Viết phân số  thành số thập phân.
Trả lời: Số thập phân đó là ………..

Câu 26: Trong hộp có 17 viên bi xanh, 28 viên bi đỏ, 35 viên bi vàng. Không nhìn vào hộp, phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn số bi lấy ra có đủ ba màu bi?
Trả lời: Phải lấy ra ít nhất ……….. viên bi.

Câu 27: Hoa có một số hình dán ngộ nghĩnh, Hoa cho Mai  số hình dán và cho Bình 5 hình dán thì Hoa còn lại 16 hình dán. Hỏi lúc đầu Hoa có bao nhiêu hình dán?
Trả lời: Lúc đầu Hoa có ………… hình dán.

ĐÁP ÁN VÒNG 7

ĐẬP DẾ

C1.              C2.        C3. 20,46           C4. 50008          C5. 1998

C6. 10000          C7. 560              C8. 136              C9. 16                C10. 200

C11. 500,82       C12. 2,42           C13. 0,006         C14. 40              C15. 10

C16. 56              C17. 277            C18. 4,768         C19. 57,008       C20. 18

C21. 1000          C22. 95              C23. 1;3;5;7       C24. 1083          C25. 282

C26. 64

ĐIỀN SỐ THÍCH HỢP

 

C1. 676              C2. 6,0017         C3. 18                C4. 204,8           C5. 1,4

C6. 2016            C7. 12                C8. 15                C9. 5600            C10. 1600

C11. 1228          C12. 27              C13. 3024          C14. 5445          C15. 27

C16. 20,34         C17. 17230        C18. 150,06       C19. 150            C20. 2016

C21. 912789      C22. 1008          C23. 200            C24. 2012          C25. 0,027

C26. 64              C27. 28

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button