Violympic

Đề thi violympic toán lớp 5 vòng 10 năm học 2016 2017 có đáp án

VÒNG 10 LỚP 5
(Ngày 19/12/2016)

12 CON GIÁP

Câu 1: Hiệu hai số thập phân là 18,09. Nếu dịch dấu phẩy của số thứ nhất sang phải một chữ số ta được số thứ hai. Tìm số thứ hai.
Trả lời: Số thứ hai là …
A. 21                             B. 2,01                          C. 20,1                          D. 2,1

Câu 2: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 48,9m vải, ngày thứ hai bán được 53,6m. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?
A. 4,7m                         B. 47m                          C. 10,25m                     D. 102,5m

Câu 3: Số dư của phép chia: 48 : 5,6 là …
(thương có hai chữ số ở phần thập phân)
A. 8                               B. 0,8                            C. 0,08                          D. 0,008

Câu 4: Từ 1 đến 100 có bao nhiêu số chia hết cho 4?
A. 75                             B. 50                             C. 25                             D. 100

Câu 5: Tổng của số thập phân và số tự nhiên bằng 37,97. Khi cộng hai số này, một bạn quên dấu phẩy ở số thập phân nên kết quả tìm được là 332. Tìm số thập phân.
Trả lời: Số thập phân là:
A. 29,7                          B. 2,97                          C. 2,9895                      D. 35

Câu 6: Bốn người làm xong một công việc trong 8 ngày. Hỏi muốn làm xong công việc đó trong 2 ngày thì cần thêm bao nhiêu người nữa?
(Biết sức làm việc của mỗi người là như nhau)
Trả lời: Cần thêm … người.
A. 3                               B. 12                             C. 1                               D. 16

Câu 7: Một tấm biển quảng cáo hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng và diện tích bằng 1m2. Hỏi phải dùng bao nhiêu mét nhôm để viền xung quanh tấm biển đó?
Trả lời: Số mét nhôm cần dùng là …
A. 100m                        B. 5m                            C. Đáp số khác             D. 50m

Câu 8: Mẹ sinh con khi mẹ 27 tuổi. Tính đến năm 2018 tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi hiện nay (2016) tổng số tuổi của 2 mẹ con là bao nhiêu tuổi?
A. 27 tuổi                      B. 34 tuổi                      C. 41 tuổi                      D. 45 tuổi

Câu 9: Kết quả của phép tính: 203 : 2,9 là …
A. 0,7                            B. 7                               C. 70                             D. 700

Câu 10: Tích của 19,2 và 0,78 là:
A. 14,876                      B. 14,866                      C. 14,976                      D. 14,966

Câu 11: Cho 6 điểm phân biệt. Hỏi khi nối chúng lại với nhau ta được bao nhiêu đoạn thẳng?
A. 12                             B. 13                             C. 14                             D. 15

Câu 12: Tổng của 3 số là 1256. Lấy số thứ nhất chia số thứ hai được thương là 2 và dư 1, lấy số thứ hai chia số thứ ba được thương là 3 và dư 5. Tìm số thứ nhất.
A. 124                           B. 755                           C. 754                           D. 377

Câu 13: Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi và tuổi con bằng  tuổi mẹ. Hỏi cách đây 3 năm, tổng số tuổi hai mẹ con là bao nhiêu?
Trả lời: Cách đây 3 năm, tổng số tuổi hai mẹ con là … tuổi.
A. 40                             B. 48                             C. 45                             D. 42

Câu 14: Tìm số dư trong phép chia 45,67 : 18
(thương lấy 2 chữ số ở phần thập phân)
Trả lời: Số dư trong phép chia đó là:
A. 1,3                            B. 13                             C. 2,53                          D. 0,13

Câu 15: Trong hộp có 10 bi xanh, 8 bi trắng, 9 bi vàng và 5 bi đỏ. Không nhìn vào hộp phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn trong số bi lấy ra có đủ 4 màu xanh, đỏ, trắng, vàng?
A. 24                             B. 28                             C. 27                             D. 23

Câu 16: Bà đi chợ mua về một số gạo. Bà đem chia số gạo đó vào 5 thùng bằng nhau thì mỗi thùng được 13,4kg. Hỏi bà đã mua về bao nhiêu ki – lô – gam gạo?
A. 13,4kg                      B. 67g                           C. 67kg                         D. 13,4g

Câu 17: Tổng hai số thập phân là 54,08. Nếu lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai được thương là 3 dư 4. Tìm số thứ nhất.
Trả lời: Số thứ nhất là:
A. 37,56                        B. 16,52                        C. 41,56                        D. 12,52

Câu 18: Kết quả của phép tính: 0,506 : 2,3 là:
A. 0,022                        B. Đáp án khác             C. 2,2                            D. 0,22

Câu 19: Thương của 181,35 và 45 là:
A. 403                           B. 4,03                          C. 40,3                          D. 0,403

Câu 20: Số các số thập phân có 3 chữ số ở phần thập phân mà các số đó lớn hơn 10 và nhỏ hơn 11 là:
A. 998                           B. 1000                         C. 1001                         D. 999

Câu 21: Tổng hai số thập phân là 32,725. Tìm số lớn biết hiệu hai số là 26,775.
Trả lời: Số lớn là …
A. 29,75                        B. 2,975                        C. 3,025                        D. 28,245

Câu 22: Cho:
Chữ số tận cùng của A là:
A. 7                               B. 1                               C. 9                               D. 3

Câu 23: Tổng của bốn số là 50. Trung bình cộng của hai số đầu là 15,3. Hỏi trung bình cộng của hai số sau là bao nhiêu?
A. 9,7                            B. 17,35                        C. 9,07                          D. 10,2

Câu 24: Tìm số thập phân biết nếu dịch dấu phẩy của số đó sang trái một hàng thì được số mới kém số phải tìm là 116,775.
Trả lời: Số thập phân cần tìm là …
A. 10,6159                    B. 12,975                      C. 129,75                      D. 1,2975

Câu 25: Hiệu của 201,6 và 17,84 là:
A. 518,3                        B. 183,76                      C. 183,84                      D. 184,84

Câu 26: Một cửa hàng có 3 thùng dầu, thùng thứ nhất đựng 19,7 lít dầu; thùng thứ hai đựng 23,2 lít dầu. Cửa hàng đã bán đi 16,5 lít dầu và còn lại 42,6 lít. Hỏi thùng thứ ba đựng bao nhiêu lít dầu?
A. 22,9 lít                      B. 39,4 lít                      C. 16,2 lít                      D. 35,9 lít

Câu 27: Một chiếc hộp nặng 12,8kg đựng những chiếc bút giống nhau. Nếu hộp rỗng nó nặng 800g. Biết khối lượng trung bình của những chiếc bút đó là 160g. Hỏi có bao nhiêu bút trong hộp?
Trả lời: Có … bút trong hộp.
A. 75                             B. 8                               C. Đáp số khác             D. 30

Câu 28: Kết quả của phép tính: 24,726 : 13 là:
A. 1,902                        B. 1902                         C. 19,02                        D. 190,2

Câu 29: Tính:
A. 0,408                        B. 4,08                          C. 408                           D. 40,8

 

ĐIỀN SỐ THÍCH HỢP

Câu 1: Tính:
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 2: Tính: 124,57 : 10 – 3568 : 1000 = ………….
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 3: Tính: 4,8 + 28 : 16 = …………
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 4: Tính:
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 5: Tổng của 2 số là 212,4. Tìm số lớn biết số lớn bằng 1,25 lần số bé.
Trả lời: Số lớn là: ………

Câu 6: Tìm hiệu của hai số chẵn mà giữa chúng có 90 số chẵn khác.
Trả lời: Hiệu của hai số chẵn mà giữa chúng có 90 số chẵn khác là ……

Câu 7: Cô giáo chia kẹo cho các cháu. Nếu chia mỗi cháu 3 cái thì thừa 5 cái. Nếu chia mỗi cháu 4 cái thì 3 cháu không được chia. Hỏi cô giáo có bao nhiêu cái kẹo?
Trả lời : Cô giáo có …….. cái kẹo.

Câu 8: Mẹ sinh con năm mẹ 30 tuổi. Tính tuổi của con hiện nay. Biết tuổi con có bao nhiêu ngày thì tuổi mẹ có bấy nhiêu tuần.
Trả lời : Tuổi của con hiện nay là …. tuổi.

Câu 9: Hiện nay tổng số tuổi của hai anh em là 35 tuổi. Tính tuổi em hiện nay biết khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì khi đó tuổi anh gấp đôi tuổi em.
Trả lời: Tuổi em hiện nay là …..tuổi.

Câu 10: Ba lớp 5A, 5B và 5C trồng cây nhân dịp đầu xuân. Trong đó số cây của lớp 5A và lớp 5B trồng được nhiều hơn số cây của 5B và 5C là 3 cây. Số cây của lớp 5B và 5C trồng được nhiều hơn số cây của 5A và 5C là 1 cây. Tính số cây trồng được của lớp 5C. Biết rằng tổng số cây trồng được của ba lớp là 43 cây.
Trả lời: Số cây của lớp 5C là ……cây.

Câu 11: Hai người thợ cưa một cây gỗ dài 2,8m thành những đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 4dm. Hỏi họ làm hết mấy giờ ? Biết thời gian cưa mỗi mạch cưa hết 20 phút.
Trả lời: Thời gian cưa xong cây gỗ là …. giờ.

Câu 12: Tính:
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 13: Cho: 2,4 ha = … m2. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là ………..

Câu 14: Cho: 258 cm = … m. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là ………..
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 15:
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 16: Một hình chữ nhật có chu vi là 110cm. Biết nếu giảm chiều dài đi 2,5cm và tăng chiều rộng thêm 2,5cm thì nó trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đó là ……. cm2.

Câu 17: Tổng của 2 số thập phân là 79,86. Dịch dấu phẩy của số bé sang bên phải một hàng ta được số lớn. Tìm hiệu của 2 số đó.
Trả lời: Hiệu của 2 số đó là ………
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 18: Một cửa hàng cả hai ngày bán được 934 m vải. Nếu ngày thứ nhất bán thêm 132m vải thì ngày thứ nhất bán ít hơn ngày thứ hai là 60m vải. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng đó bán bao nhiêu mét vải?
Trả lời : Ngày thứ hai cửa hàng đó bán ……… mét vải.

Câu 19: Cho: 75 kg 45 g = … kg. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: ………
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 20: Số tự nhiên bé nhất lớn hơn 1258,75 là số …………

Câu 21: Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đều chẵn?
Trả lời: Có ……. số.

Câu 22: Trong hộp có 96 viên bi màu đỏ, 45 viên bi màu vàng và 58 viên bi màu xanh. Không nhìn vào hộp, lấy ra bất kì một số bi nào đó. Hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn rằng trong các viên bi lấy ra có đủ ba màu.
Trả lời : Phải lấy ra ít nhất ……… viên bi.

Câu 23: Cho hai số biết số lớn là 1516 và số này lớn hơn trung bình cộng của hai số là 173. Tìm số bé.
Trả lời: Số bé là ………

Câu 24: Tổng các số lẻ có 4 chữ số bé hơn 2016 là bao nhiêu ?
Trả lời : Tổng các số lẻ có 4 chữ số bé hơn 2016 là …………

Câu 25: Từ 1 đến 2016 có bao nhiêu chữ số 2 ?
Trả lời: Từ 1 đến 2016 có ……..  chữ số 2.

Câu 26: Nếu Lan thêm 1 tuổi thì Lan bằng   tuổi bà và bằng  tuổi mẹ. Biết bà hơn mẹ 27 tuổi. Tính tuổi của Lan.
Trả lời : Tuổi của Lan là ….. tuổi.

Câu 27: Tìm chu vi một hình vuông biết nếu giảm cạnh hình vuông đó đi 5cm thì diện tích hình vuông đó giảm đi 325cm2.
Trả lời : Chu vi của hình vuông là …….. cm.

Câu 28: Cho một số tự nhiên, nếu xóa đi 1 chữ số ở tận cùng bên phải của số đó ta được số mới nhỏ hơn số đã cho là 1815 đơn vị . Tìm số đã cho.
Trả lời: Số đó là ………

Câu 29: Tìm số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó bằng 20.
Trả lời: Số đó là ………

Câu 30: Tổng của hai số bằng 8114. Viết thêm chữ số 7 vào trước số bé ta được số lớn. Tìm số lớn.
Trả lời : Số lớn là ……..

 

ĐÁP ÁN VÒNG 10

12 CON GIÁP

C1. 20,1             C2. 102,5m        C3. 0,008           C4. 25                C5. 2,97

C6. 12                C7. 5m               C8. 41 tuổi        C9. 70                C10. 14,966

C11. 15              C12. 755            C13. 42              C14. 0,13           C15. 28

C16. 67kg          C17. 41,56         C18. 0,22           C19. 4,03           C20. 999

C21. 29,75         C22. 7                C23. 9,7             C24. 129,75       C25. 183,76

C26. 16,2 lít      C27. 75              C28. 1,902         C29. 40,8

 

ĐIỀN SỐ THÍCH HỢP

C1. 216,2           C2. 8,889           C3. 6,55             C4. 643,2           C5. 118

C6. 182              C7. 56                C8. 5                  C9. 14                C10. 12

C11. 2                C12. 840,3         C13. 24000        C14. 2,58           C15. 256,4

C16. 750            C17. 65,34         C18. 563            C19. 75,045       C20. 1259

C21. 48              C22. 155            C23. 1170          C24. 766064      C25. 619

C26. 8                C27. 140            C28. 2016          C29. 389            C30. 7557

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button