Đề thi violympic toán lớp 5 vòng 11 năm học 2016 – 2017 có đáp án

VÒNG 11 LỚP 5
(Ngày 26/12/2016)

12 CON GIÁP

Câu 1: Trong một phép cộng hai số thập phân, số hạng thứ nhất nhỏ hơn tổng 9,25 và gấp số hạng thứ hai 5 lần. Tìm số hạng thứ nhất.
Trả lời: Số hạng thứ nhất là …
A. 55,5                          B. Đáp số khác             C. 9,25                          D. 46,25

Câu 2: Lớp 5A có 46 học sinh. Tỉ số phần trăm giữa số học sinh nam và số học sinh nữ lớp đó là 100%. Lớp đó có bao nhiêu học sinh nam? Bao nhiêu học sinh nữ?
A. 23 học sinh nam, 23 học sinh nữ                    B. Không có đáp số
C. 25 học sinh nữ, 21 học sinh nam                    D. 26 học sinh nam, 20 học sinh nữ

Câu 3: Thương của hai số và hiệu của hai số bằng 0,6. Tìm tổng hai số đó.
Trả lời: Tổng hai số là …
A. Đáp số khác             B. 2,1                            C. 2,4                            D. 1,8

Câu 4: Cho số thập phân 37,842. Chữ số ở hàng phần mười là:
A. 8                               B. 7                               C. 2                               D. 4

Câu 5:  Khi chia một số thập phân cho số 4,05, do sơ suất, một học sinh đã bỏ quên chữ số 0 ở số chia nên kết quả tìm được là 255,15. Tìm kết quả đúng của phép chia đó.
Trả lời: Kết quả đúng là …
A. Đáp số khác             B. 148,175                    C. 283,5                        D. 14

Câu 6:  Giá bán 1kg gạo hôm qua là 16000 đồng. Hôm nay giá gạo giảm 10%. Hỏi hôm nay mua 10kg gạo phải trả bao nhiêu tiền?
Trả lời: Hôm nay mua 10kg gạo phải trả … đồng.
A. 154000                     B. 14400                       C. 15400                       D. 144000

Câu 7: Hai cửa hàng A và B bán được 42 bao gạo trong vòng 3 ngày. Mỗi ngày, cửa hàng A đều bán được số bao gạo gấp đôi số bao gạo bán được ở ngày trước đó. Ở cửa hàng B thì ngày hôm sau luôn bán được nhiều hơn ngày hôm trước 2 bao. Trong 3 ngày đó hai cửa hàng đều bán được cùng một số bao gạo. Vậy ngày đầu tiên cả hai cửa hàng bán được … bao gạo.
A. 8                               B. 7                               C. 10                             D. 9

Câu 8: Tổng hai số thập phân là 168,84. Nếu bớt ở số thứ nhất 0,5 đơn vị và thêm vào số thứ hai 0,5 đơn vị thì số thứ nhất bằng  số thứ hai. Tìm số thứ hai.
Trả lời: Số thứ hai là …
A. 48,74                        B. 121,1                        C. 120,1                        D. 120,6

Câu 9: Cho: 17ha 400m2 =… ha
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là …
A. 17,4000                    B. 1,74                          C. 17,04                        D. 17,4

Câu 10:  Tăng mỗi cạnh của hình chữ nhật thêm 20% số đo của nó thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm bao nhiêu phần trăm?
Trả lời: Diện tích hình chữ nhật tăng …
A. 20%                          B. 44%                          C. 144%                        D. 40%

Câu 11: Khi nhân 3,25 với một số thập phân, do sơ suất, một học sinh chép nhầm dấu nhân () thành dấu chia (:) nên nhận được kết quả là 1,3. Tìm kết quả đúng của phép tính đó.
Trả lời: Kết quả đúng là:
A. 81,25                        B. 13,7312                    C. 8,125                        D. 2,5

Câu 12: Số gạo tẻ trong kho bằng 120% số gạo nếp. Hỏi phải bán bao nhiêu phần trăm số gạo tẻ để số gạo còn lại của hai loại gạo bằng nhau.
Trả lời: Muốn số gạo còn lại của hai loại gạo bằng nhau, phải bán … % gạo tẻ.
A.                             B. 10                             C. Đáp số khác             D. 20

Câu 13: Cho: 1,28km2 = … m2
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là …
A. 128000                     B. 1280000                   C. 12800                       D. 1280

Câu 14: Tìm số dư trong phép chia: 47,015 : 1,2
(Thương lấy hai chữ số ở phần thập phân)
Trả lời: Số dư là:
A. 11                             B. 0,011                        C. 1,1                            D. 0,11

Câu 15: Cho tam giác ABC. Trên BC lấy 4 điểm M, N, P, Q. Nối đỉnh A với các điểm M, N, P, Q. Có bao nhiêu đoạn thẳng và bao nhiêu tam giác được tạo thành trên hình vẽ đó?
A. Có 21 đoạn thẳng 15 tam giác                       B. Có 16 đoạn thẳng 13 tam giác
C. Có 20 đoạn thẳng 15 tam giác                        D. Có 20 đoạn thẳng 14 tam giác

Câu 16: Một cửa hàng bán một chiếc ti vi giá 9600000 đồng, như vậy lãi 20% so với giá nhập chiếc ti vi đó. Hỏi cửa hàng đã nhập chiếc ti vi đó giá bao nhiêu?
Trả lời: Giá nhập chiếc ti vi đó là … đồng.
A. 8000000                   B. Đáp số khác             C. 11520000                 D. 7680000

Câu 17: Lớp 5A có 45 học sinh. Số học sinh nữ chiếm 60% số học sinh cả lớp. Hỏi số học sinh nam lớp đó là bao nhiêu em?
Trả lời: Số học sinh nam là … em.
A. 18                             B. Đáp số khác             C. 27                             D. 21

Câu 18: Diện tích thửa ruộng thứ nhất bằng diện tích thửa ruộng thứ hai. Hỏi tỉ số phần trăm giữa diện tích thửa ruộng thứ hai và thửa ruộng thứ nhất là bao nhiêu?
Trả lời: … %
A. 45,45                        B. Đáp số khác             C. 120                           D. 83,33

Câu 19: Trong một phép chia hai số thập phân, số bị chia gấp 3,5 lần thương và gấp 4,25 lần số chia. Tìm số bị chia.
Trả lời: Số bị chia là …
A. 148,75                      B. 14,775                      C. 14,855                      D. 14,875

Câu 20: Lãi suất tiết kiệm là 0,65%/tháng. Để sau một tháng nhận được tiền lãi là 832000 đồng thì khách hàng phải gửi số tiền gốc là bao nhiêu?
Trả lời: Số tiền gốc phải gửi là …
A. Đáp số khác                                                   B. 5408000 đồng
C. 12800000 đồng                                              D. 128000000 đồng

Câu 21: Tìm số dư trong phép chia: 784,45 : 24
(Thương lấy hai chữ số ở phần thập phân)
Trả lời: Số dư là:
A. 0,13                          B. 13                             C. 0,013                        D. 1,3

Câu 22: Cho: 5m 8cm = … m
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là …
A. 580                           B. 5,08                          C. 5,80                          D. 508

Câu 23: Tính:
A. 9,35                          B. 9,53                          C. 9,80                          D. 9,6

Câu 24: Tăng chiều dài 20% số đo của nó, đồng thời giảm chiều rộng 20% số đo của nó thì diện tích hình chữ nhật đó thay đổi thế nào?
Trả lời: Diện tích hình đó:
A. Giảm 96%                B. Giảm 4%                  C. Không đổi                 D. Tăng 4%

Câu 25: Khi cộng 125 với một số thập phân, do sơ suất, một học sinh đã chép nhầm dấu phẩy sang trái một hàng. Vì vậy, kết quả giảm đi 74,61 đơn vị. Tìm kết quả đúng của phép cộng đó.
Trả lời: Kết quả đúng là:
A. 95,4                          B. 94,4                          C. 133,29                      D. 207,9

Câu 26: Lớp 5A có 45 học sinh trong đó có 18 học sinh nữ. Tính tỉ số phần trăm của số học sinh nam so với số học sinh nữ.
Trả lời: Tỉ số phần trăm của số học sinh nam so với số học sinh nữ là:
A. 66,66%                     B. 60%                          C. 150%                        D. 40%

Câu 27: Tìm y biết:
A. y = 9,416                  B. Đáp số khác             C. y = 2                         D. y = 9,25

ĐIỀN SỐ THÍCH HỢP

Câu 1: Hai đội vận chuyển được 344,8 tấn hàng. Số hàng đội thứ nhất vận chuyển bằng

số hàng đội thứ hai vận chuyển. Hỏi đội thứ hai vận chuyển được bao nhiêu tấn hàng?
Trả lời: Đội thứ hai vận chuyển được ………. tấn hàng.
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 2: Một hình chữ nhật có chiều dài 48cm, chiều rộng 30cm. Tính tỉ số phần trăm của chiều dài so với chiều rộng.
Trả lời: Tỉ số phần trăm của chiều dài so với chiều rộng là ……… %.

Câu 3: Tìm y biết: 34,8 : y = 0,8 + 7,8 : 1,5
Trả lời: y = ……..
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 4: Trong một phép nhân, tích gấp 2,35 lần thừa số thứ nhất và gấp 4,02 lần thừa số thứ hai. Tìm tích của phép nhân đó.
Trả lời: Tích là ………..
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 5: Tổng của hai số là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Số thứ nhất lớn hơn số thứ hai đúng bằng số lẻ bé nhất có hai chữ số. Tìm số thứ nhất.
Trả lời: Số thứ nhất là ……….

Câu 6: Khi cộng một số thập phân với một số tự nhiên, do sơ suất một học sinh đã quên dấu phẩy ở số thập phân và cộng như hai số tự nhiên nên kết quả tìm được là 482. Tìm hiệu của hai số đó biết tổng đúng của hai số là 214,7.
Trả lời: Hiệu hai số cần tìm là ………..
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 7: Tìm số trung bình cộng của 100 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên.
Trả lời: Số trung bình cộng cần tìm là: ………
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 8: Nhà bác Tâm thu hoạch ở hai thửa ruộng được 2 tấn 8 tạ thóc. Tính ra số thóc thu hoạch được ở thửa ruộng thứ hai hơn thửa ruộng thứ nhất đúng bằng  số thóc của cả hai thửa ruộng. Hỏi nhà bác Tâm đã thu hoạch ở thửa ruộng thứ hai bao nhiêu tấn thóc?
Trả lời: Thu hoạch ở thửa ruộng thứ hai được ……… tấn thóc.
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 9: Tìm số  biết số đó chia hết cho 36 nhưng chia 5 dư 1.
Trả lời: Số cần tìm là ………….

Câu 10: Tìm số tiếp theo của dãy số: 0,7; 0,21; 0,063; …
Trả lời: Số tiếp theo của dãy số trên là …………….
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 11: Trong một phép nhân hai số thập phân, tích gấp 3,25 lần thừa số thứ nhất. Tìm thừa số thứ hai.
Trả lời: Thừa số thứ hai là ………
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 12: Tính giá trị biểu thức:
Trả lời: A = …….
(Viết đáp án dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 13: Nếu dịch dấu phẩy của một số thập phân từ trái sang phải một hàng thì số đó tăng thêm 1129,32 đơn vị. Tìm số thập phân đó.
Trả lời: Số thập phân đó là ……….
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 14: Một gia đình gồm 4 người (bố, mẹ và hai con). Bình quân thu nhập hàng tháng là 1780000 đồng một người. Nếu tổng thu nhập của gia đình không thay đổi và gia đình có thêm một con nữa thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu?
Trả lời: Bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi ………….. đồng.

Câu 15: Một tấm bìa hình chữ nhật có chu vi 12dm, chiều dài hơn chiều rộng 9cm. Tính chiều dài tấm bìa đó.
Trả lời: Chiều dài tấm bìa đó là …….. cm.
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 16: Trung bình cộng của ba số là 125,7. Số thứ nhất hơn số thứ hai 5,8 và kém số thứ ba 7,9. Tìm số thứ nhất.
Trả lời: Số thứ nhất là ……….

Câu 17: Theo quy luật của các nhóm số sau:
2  (5)  11   ;   3 (3) 10   ;   8 (5) 41   ;   20 (?) 101
Hãy điền số thích hợp thay cho dấu “?”
Trả lời: Số cần điền là: ……

Câu 18: Tìm hiệu hai số tự nhiên biết tổng hai số đó là 327. Nếu xóa chữ số hàng đơn vị của số lớn ta được số bé.
Trả lời: Hiệu hai số là ……….

Câu 19: Một người bán chiếc quạt với giá 375000 đồng thì được lãi 12% so với giá bán. Hỏi để lãi 15% so với giá gốc thì phải bán chiếc quạt đó giá bao nhiêu?
Trả lời: Phải bán chiếc quạt đó giá ……………. đồng.

Câu 20: Lớp 5A có 45 học sinh, trong đó có 18 học sinh nam. Hỏi số học sinh nữ bằng bao nhiêu phần trăm số học sinh nam?
Trả lời: Số học sinh nữ bằng ……. % số học sinh nam.

Câu 21: Cần có 6 cái máy để dệt xong một số áo trong 5 ngày. Nếu công suất các máy như nhau thì muốn dệt xong số áo đó trong 3 ngày phải cần thêm bao nhiêu máy?
Trả lời: Phải cần thêm ……. máy.

Câu 22: Người ta thu hoạch lúa ở một thửa ruộng hình vuông cạnh 50m và một thửa ruộng hình chữ nhật có diện tích bằng  diện tích thửa ruộng hình vuông. Cứ 10m2 thu được 5kg thóc khô và 1kg thóc khô giá 2300 đồng. Như vậy người ta sẽ thu được bao nhiêu tiền khi bán hết số thóc thu được ở hai thửa ruộng trên.
Trả lời: Số tiền thu được là …………………. đồng.

Câu 23: Một đơn vị chuẩn bị gạo đủ ăn cho 1200 người trong 35 ngày. Vì có một số người đến thêm nên số gạo đó chỉ đủ ăn trong 25 ngày (biết mức ăn của mỗi người như nhau). Hỏi có bao nhiêu người đến thêm?
Trả lời: Số người đến thêm là ……… người.

Câu 24: Một người bán một món hàng với giá 407000 đồng thì được lãi 10% so với giá gốc. Hỏi để lãi 15% so với giá gốc thì người ta phải bán món hàng đó với giá bao nhiêu?
Trả lời: Để lãi 15% so với giá gốc thì phải bán món hàng đó với giá là …………… đồng.

Câu 25: Phải đổ thêm bao nhiêu gam muối vào một bình đựng 300g dung dịch 2% muối để nhận được một bình đựng dung dịch 4% muối.
Trả lời: Phải đổ thêm ……….. g muối.
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 26: Khi nhân một số thập phân với 15, do sơ suất một học sinh đã chép nhầm dấu nhân () thành dấu chia (:) và nhận được kết quả là 8,35. Tìm kết quả đúng của phép nhân đó.
Trả lời: Kết quả đúng là ……….
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

ĐÁP ÁN VÒNG 11

12 CON GIÁP

C1. 46,25           C2. A                 C3. 2,4               C4. 8                  C5. 283,5

C6. 144000        C7. 8                  C8. 120,1           C9. 17,04           C10. 44%

C11. 8,125         C12.              C13. 1280000    C14. 0,011         C15. A

C16. 8000000    C17. 18              C18. 120            C19. 14,875       C20. D

C21. 0,13           C22. 5,08           C23. 9,6             C24. B               C25. 207,9

C26. 150%        C27. y = 2

 

ĐIỀN SỐ THÍCH HỢP

C1. 258,6           C2. 160              C3. 5,8               C4. 9,447           C5. 499

C6. 155,3           C7. 49,5             C8. 1,75             C9. 17136          C10. 0,0189

C11. 3,25           C12. 0,32           C13. 125,48       C14. 356000      C15. 34,5

C16. 125            C17. 5                C18. 269            C19. 379500      C20. 150

C21. 4                C22. 4312500    C23. 480            C24. 425500      C25. 6,25

C26. 1878,75

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button