Notice: Trying to get property 'permalink' of non-object in /home/dfatfsyhhosting/public_html/onthihsg.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 297

Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 5 Unit 9: What Did You See At The Zoo?

Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 5 Unit 9: What Did You See At The Zoo?
Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Nhìn, nghe và lặp lại
a)  I didn’t see you yesterday. Where did you go?
Tôi không thấy bạn ngày hôm qua. Bạn đã đi đâu?
I went to the zoo.
Tôi đã đi sở thú.
 
b) What did you see at the zoo?
Bạn đã thấy gì ở sở thú ?
I saw a baby elephant and some other animals
Tôi đã thấy một con voi con và một vài con vật khác.
 
c) Did you see any monkeys?
Bạn có thấy những con khỉ không?
Yes, I did. They were really noisy!
Có. Chúng thật sự huyên náo!
 
d) Did you see any tigers?
Bạn có thấy những con hổ không?
Yes. They were really fast!
Có. Chúng thật sự nhanh!
 
2. Chỉ và đọc
a). What did you see at the zoo?
Bạn đã thấy gì ở sở thú?
I saw pythons.                                     
Tôi đã thấy những con trăn.
 
b) What did you see at the zoo?
Bạn đã thấy gì ở sở thú?
I saw crocodiles.                                 
Tôi đã thấy những con cá sấu.
 
c) What did you see at the zoo?
Bạn đã thấy gì ở sở thú?
I saw peacocks.                                  
Tôi đã thấy những con công.
 
d)What did you see at the zoo?
Bạn đã thấy gì ở sở thú?
I saw gorillas.                                       
Tôi đã thấy những con khỉ đột.
 
3. Chúng ta cùng nói
-Đọc và trả lời những câu hỏi về sở thú.
When did you go to the zoo?                   
Bạn đã đi sở thú khi nào?
I went there.                                           
Tôi đã đến đó…
What did you see at the zoo?
Bạn đã thấy gì ở sở thú?
saw…  
Tôi đã thấy…
 
4. Nghe và đánh dấu chọn
1.b Tom đã nhìn thấy gì ở sở thú?
2.a Mai đã nhìn thấy gì ở công viên?
3.b Tony đã nhìn thấy gì ở rạp xiếc?
Audio script
1. Akiko: Did you go to the circus yesterday morning?
Tom: No, I didn’t. I went to the zoo.
Akiko: What did you see at the zoo?
Tom: I saw some gorillas.
Akiko: Gorillas are very intelligent.
Tom: Are they? They’re also very funny.
 
2. Linda: I didn’t see you on Sunday. Where were you?
Mai: I was at the park. I went skateboarding.
Linda: What else did you do at the park?
Mai: I saw a lot of peacocks.
Linda: Do you like peacocks?
Mai: Yes, I do.
 
3. Phong: Do you want to go to the circus?
Tony: No, I don’t. I went there last Saturday.
Phong: Great! What did you see?                                                                 n
Tony: I saw some elephants. They played football.
Phong: Really?
Tony: Yes! They played really well. And they were very funny. I Phong: I like elephants. I think I’ll go to the circus tomorrow.
 
5. Đọc và hoàn thành
(l) like   (2) gorillas   (3) intelligent   (4) do   (5) elephants
Tôi thích đi sở thú. Những con vật ở sở thú yêu thích của tôi là những con khỉ đột. Tôi nghĩ những con khỉ đột rất thông minh. Chúng có thể làm nhiều thứ. Tôi cũng thích những con voi. Chúng có thể phun nước từ vòi của chúng.
Bạn đã thấy gì ở sở thú?
Bạn đã đi đâu ngày hôm qua?
Tôi đã đi sở thú.
Ai đi cùng bạn?
Tôi đã đi với bạn Sue.
Bạn đã thấy gì ở sở thú?
Chúng tôi đã thấy một vài con công. Chúng rất xinh đẹp.
Và chúng tôi đã thấy một vài con chuột túi.
Chúng cùng thật nhanh nhẹn và vui nhộn.
 
6. Chúng ta cùng hát
What did you see at the zoo?
Where did you go yesterday?
I went to the zoo.
Who did you go with?
I went with my friend Sue.
What did you see at the zoo?
We saw some peacocks.
They were very beautiful
And we saw some kangaroos.
They were fast and funny, too.
Bạn đã thấy gì ở sở thú?
Bạn đã đi đâu ngày hôm qua?
Tôi đã đi sở thú.
Ai đi cùng bạn?
Tôi đã đi với bạn Sue.
Bạn đã thấy gì ở sở thú?
Chúng tôi đã thấy một vài con công. Chúng rất xinh đẹp.
Và chúng tôi đã thây một vài con chuột túi.
Chúng cùng thật nhanh nhẹn và vui nhộn.

Lesson 2 Unit 9 trang 60,61 SGK tiếng Anh 5 mới
1. Nhìn, nghe và lặp lại
a) Did you go to the zoo last week, Phong? What was it like?
Bạn đã đi sở thú tuần trước phải không Phong? Nó thế nào?
Yes, I did. It was great.
Đúng rồi. Nó thật tuyệt.
 
b) What did the lions do when you were there?
Những con sư tử đã làm gì khi bạn ở đó?
They roared loudly.
Chúng gầm thật to.
 
c) I saw a python too. It moved really quietly.
Tôi cùng thấy một con trăn. Nó di chuyển thật lặng lẽ.
 
d) And I saw two pandas. They were really cute and did things slowly
Và tôi thấy hai con gâu trúc Chúng thật sự dề thương và làm những thứ thật chậm.
2. Chỉ và đọc
a)  What did the tigers do when you were there?
Những con hổ đã làm gì khi bạn ở đó?
They roar loudly
Chúng gầm thật to.
 
b) What did the peacocks do when you were there?
Những con công đã làm gì khi bạn ở đó?
They move beautifully.
Chúng di chuyển thật đẹp.
 
c) What did the pythons do when you were there?
Những con trăn đã làm gì khi bạn ở đó?
They move quietly.
Chúng di chuyển thật lặng lẽ.
 
d) What did the pandas do when you were there?
Những con công đã làm gì khi bạn ở đó?
They eat slowly.
Chúng ăn thật chậm
 
3. Chúng ta cùng nói
Hỏi và trả lời những câu hỏi về những con vật ở sở thú.
What are your favourite animals at the zoo?
Những con vật yêu thích ở sở thú của bạn là gì?
They’re…
Chúng là…
What did the… do when you were there?
… đã làm gì khi bạn ở đó?
They…
Chúng…
 
4. Nghe và khoanh tròn a hoặc b
1.a) Những con khỉ đột đã làm gì khi Nam ở sở thú?
Chúng di chuyển thật nhanh
2.b) Những con gấu trúc đã làm gì khi Quân ở sở thú?
Chúng di chuyển yên tĩnh và chúng ăn chạm chạp.
3.b) Những con công đã làm gì khi Phong ở công viên?
Chúng di chuyển đẹp.
Audio script
1. Nam: I went to the zoo last weekend.
Linda: What did you do there?
Nam: I took photos of the gorillas for my Science project.
Linda: What were the gorillas like?
Nam: They moved really quickly.
 
2. Akiko: Did you visit the zoo last Wednesday?
Quan: Yes, I did. I saw some cute pandas.
Akiko: What did they do?
Quan: Nothing really. They moved around quietly and ate food slowly.
 
3. Linda: Where were you yesterday?
Phong: I was at the park.
Linda: What did you see there?
Phong: I saw a lot of peacocks Linda: I love them.
Phong: Me too. They moved so beautiful
 
5. Viết về chuyến thăm sở thú của em
1. When were you at the zoo?
Bạn ở sở thú khi nào?
I went to the zoo last Sunday.
Tôi đi sở thú vào Chủ nhật trước.
 
2. What did you see there?
Bạn thấy gì ở đó?
I saw tigers and pythons.
Tôi đã thấy những con hổ và những con trăn.
 
3. What did the animals do when you were there?
Những con vật làm gì khi bạn ở đó?
The tigers roar loudly and the pythons move quietly.
Những con hổ gầm thật to và những con trăn di chuyển lặng lẽ.
 
6. Chúng ta cùng chơi
Animals in action (Charades)
(Hành động những con vật) (Đố chữ)
slowly (chạm chạp)  noisily (huyên náo)  loudly (to tiếng)  quietly (lặng lẽ) quickly (nhanh chóng)  beautiful (xinh đẹp)
A: What did I see at the zoo?
B: You saw the elephants.
A: What did they do there?
B: They walked slowly.
Bạn đã thấy gì ở sở thú?
Bạn đã thấy những con voi. Chúng làm gì ở đó?
Chúng đi dạo thật chậm chạp.
 
Lesson 3 Unit 9 trang 62,63 SGK tiếng Anh 5 mới
1. Nghe và lặp lại
‘When did you ‘go to the ‘zoo?
I ‘went there ‘yesterday.
Bạn đã đi sở thú khi nào?
Tôi đã đi đến đó ngày hôm qua.
‘What did the ‘tigers ‘do when you were ‘there?
Những con hổ làm gì khi bạn ở đó?
They ‘roared ‘loudly.                            
Chúng gầm thật to.
 
2. Nghe và gạch chân những từ có nhấn âm. Sau đó đọc lớn những câu sau
 1. ‘What did you ‘see at the ‘zoo?
Bạn đỡ thấy gì ở sở thú?
I ’saw ‘lots of ‘animals.                         
Tôi đã thấy nhiều động vật.
2. ‘What did the ‘peacocks ‘do when you were ‘there?
Những con công đã làm gì khi bạn ở đó?
They ‘moved ‘beautifully.
 
3. Chúng ta cùng ca hát
 At the circus
What did you do yesterday? I went to the circus. I had a lot of fun.
What did you see?
I saw the animals.
They were playing games. What did they do?
The monkeys rode bicycles.
Tại rạp xiếc
Hôm qua bạn đã làm gì?
Tôi đã đi đến rạp xiếc.
Tôi thật là vui. Bạn đã thấy gì?
Tôi đã thấy những động vật. Chúng đang diễn trò/ diễn xiếc.
Chúng đã biểu diễn thế nào? Những con khỉ đi xe đạp.
The bears played volleyball.
Những con gấu chơi bóng chuyền.
How did the monkeys ride bicycles?
Nhửng con khỉ đi xe đạp như thế nào?
They rode them quickly.
Chúng đi xe đạp thật nhanh.
 
4. Đọc và đánh dấu chọn Đúng (Y) hoặc Sai (N)
Tuấn thân mến,
Mình đã đi sở thú với các bạn cùng lớp vào thứ Sáu trước. Đầu tiên, chúng mình nhìn thấy những con khỉ. Chúng thì thú vị để xem bởi vì chúng nhảy lên nhảy xuống thật nhanh. Sau đó chúng mình đều đi xem những con voi. Chúng di chuyển chạm chạp và yên tĩnh. Chúng mình cũng nhìn thấy những con hổ. Mình thích chúng rất nhiều bởi vì chúng nhanh nhẹn. Tiếp theo, chúng mình nhìn thấy những con công. Những người bọn lớp mình rất chúng bởi vì chúng di chuyển thật xinh đẹp. Cuối cùng, chúng mình đã nhìn thấy những con gấu trúc. Chúng rất dễ thương và làm mọi việc thật chậm chạp. Mình thật sự có một khoảng thời gian thoải mái ở sở thú.
Hẹn gặp lại bạn sớm nhé.
Thân,
Gởi bạn lời chúc tốt đẹp nhất,
Phong
1. b  Đầu tiên, họ đã nhìn thấy những con khỉ.
2.d  Sau đó, họ đã nhìn thấy những con voi và những con hổ.
3.a  Tiếp theo, họ đã nhìn thấy những con công.
4. c  Cuối cùng, họ đã nhìn thấy nhửng con gấu trúc.
 
5. Viết về chuyến viếng thăm sở thú đã qua của em
I went to the zoo with my family last week.
At the zoo, I saw the monkeys and the peacocks.
The monkeys jumped up and down quickly and the peacocks moved beautifully
I think the animals at the zoo are cute and beautifully.
Tôi đã đi sở thú với gia đình vào tuần trước.
Tại sở thú, tôi đã nhìn thấy những con khỉ và những con công.
Những con khỉ đã nhảy lên nhảy xuống thật nhanh chóng và những con công di chuyển thật xinh đẹp.
Tôi nghĩ những con vật ở sở thú dễ thương và xinh đẹp.
 
6. Dự án
Vẽ sở thú mơ ước của bạn.
 
7. Tô màu những ngôi sao
Bây giờ tôi có thể…
– Hỏi và trả lời những câu hỏi về những con vật ở sở thú.
– Nghe và gạch dưới những đoạn văn về những con vật ở sở thú.
– Đọc và gạch dưới những đoạn văn về nhửng con vật ở sở thú.
– Viết về chuyến viếng thăm sở thú đõ qua của tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button