Môn Toán

Giải bài tập SGK Toán 6: Luyện tập chung trang 69 – Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập SGK Toán 6: Luyện tập chung trang 69 – Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập SGK Toán 6 trang 69 – Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 3.24 – Trang 69:
Dùng số nguyên âm hoặc số nguyên dương để diễn tả các thông tin sau:
a) Khi đọc sách, bạn Quang thường đưa trang sách lại quá gần mắt. Bạn ấy đã phải mang kính cần 1 dioptre
b) Ông của bạn Quang đã già nên phải dùng kính lão 2 dioptre để đọc sách
Giải:

Câu 3.25 – Trang 69:
Điểm A nằm trên trục số và cách gốc O một khoảng 12 đơn vị (trục số nằm ngang và có chiều dương từ trái sang phải). Hỏi điểm A biểu diễn số nào nếu:
a) A nằm ở bên phải gốc O
b) A nằm ở bên trái gốc O
Giải:
a) Điểm A biểu diễn số 12
b) Điểm A biểu diễn số -12

Câu 3.26 – Trang 69:
Liệt kê các phần tử của tập hợp sau rồi tính tổng của chúng:
a) S = {x ∈ Z| -3 < x ≤ 3}
b) T = {x ∈ Z| -7 < x ≤ -2}
Giải:
a) S = {-2; -1; 0; 1; 2; 3}
Tổng các phần tử trong S bằng 3
b) T = {-6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2}
Tổng các phần tử trong T bằng -21

Câu 3.27 – Trang 69:
Tính tổng giá trị của biểu thức:
a) (27 + 86) – (29 – 5 + 84)
b) 39 – (298 – 89) + 299
Giải:
a) (27 + 86) – (29 – 5 + 84) = 27 + 86 – 29 + 5 – 84 = 5
b) 39 – (298 – 89) + 299 = 39 – 298 + 89 + 299 = 129

Câu 3.28 – Trang 69:
Tính giá trị của biểu thức (-314) – (75 + x) nếu:
a) x = 25
b) x = -313
Giải:
a) x = 25 thì (-314) – (75 + x) = (-314) – (75 + 25) = -414
b) x = -313 thì (-314) – (75 + x) = (-314) – (75 -313) = -76

Câu 3.29 – Trang 69:
Tính một cách hợp lí:
a) 2 834 + 275 – 2 833 – 265
b) (11 + 12 + 13) – (1 + 2 + 3)
Giải:
a) 2 834 + 275 – 2 833 – 265 = (2 834 – 2 833) + (275 – 265) = 1 + 10 = 11
b) (11 + 12 + 13) – (1 + 2 + 3) = (11 – 1) + (12 – 2) + (13 – 3) = 10 + 10 + 10 = 30

Câu 3.30 – Trang 69:
Có ba chiếc hộp đựng những miếng bìa. Trên mỗi miếng bìa có ghi một số như đã cho trong hình dưới đây. Hãy chuyển một miếng bìa từ hộp này sang hộp khác sao cho tổng các số ghi trên các miếng bìa trong mỗi hộp đều bằng nhau.
Giải:
Tổng các chữ số ở các miếng bìa trong cả 3 hộp là 12.
Vậy ta chuyển sao cho tổng các miếng bìa trong mỗi hộp bằng 4.
Do đó ta chỉ cần chuyển miếng bìa có chữ số 2 từ hộp thứ ba sang hộp thứ nhất

Câu 3.31 – Trang 69:
Trong một trò chơi, bạn Minh nhận được yêu cầu: “Hãy tính tổng của tất cả các số trong tập hợp {x ∈ Z| -25 ≤ x ≤ 25}
Minh trả lời ngay: “Bằng 0”. Em có thể giải thích tại sao Minh tính nhanh thế không?
Giải:
Minh trả lời nhanh như thế là do trong tập hợp đó gồm nhiều cặp số đối nhau, mà tổng của 2 số đối nhau bằng 0 nên tổng các phần từ bằng 0

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button