Giải SGK Toán 6 chương 2, bài 2: Tập hợp các số nguyên – Sách Cánh diều

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Các bạn đang xem Giải SGK Toán 6 chương 2, bài 2: Tập hợp các số nguyên – Sách Cánh diều của Ôn thi HSG.
Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích.

Giải bài tập SGK Toán 6 chương 2, bài 2: Tập hợp các số nguyên – Sách Cánh diều, trang 64, 65, 66, 67, 68, 69.

Hoạt động 1 – Trang 65:
Bản tin dự báo thời tiết đưới đây cho biết nhiệt độ thấp nhất ở thành phố Niu Oóc (New York) trong các ngày từ 06/01/2020 (thứ Hai) đến 12/01/2020 (Chủ nhật):
Bản tin dự báo thời tiết đưới đây cho biết nhiệt độ thấp nhất ở thành phố Niu Oóc
a) Viết tập hợp các số chỉ nhiệt độ trong bản tin dự báo thời tiết ở trên.
b) Tập hợp đó gồm các loại số nào?
Giải:
a) Các số chỉ nhiệt độ trong bản tin dự báo thời tiết ở trên theo thứ tự từ thứ hai đến chủ nhật là: 0; 2; – 2; – 5; 1; 11; 6.
Gọi A là tập hợp các số chỉ nhiệt độ trong bản tin dự báo thời tiết trên. 
Khi đó ta viết tập hợp A là: 
A = {0; 2; – 2; – 5; 1; 11; 6}.

b) Tập hợp A gồm các loại số là: số nguyên âm và số tự nhiên.
+ Các số nguyên âm: – 2; – 5
+ Số tự nhiên: 0; 2; 1; 11; 6.

Luyện tập 1 – Trang 64:
Chọn kí hiệu “∈”; “∉” thích hợp cho ?:
a) – 6 o vuong

 Z
b) – 10 o vuong N
Giải:
a) Ta có: số – 6 là số nguyên nên nó thuộc tập hợp các số nguyên
Do đó ta viết: – 6 ∈ Z

b) Ta có: số – 10 là số nguyên âm nên nó không phải là số tự nhiên hay – 10 không thuộc tập hợp các số tự nhiên.
Do đó ta viết: – 10 ∉ N

Hoạt động 2 – Trang 65:
a) Quan sát những điểm biểu diễn số nguyên – 5,  – 4, – 2, 3, 5 trên trục số nằm ngang ở Hình 3 rồi nêu nhận xét vị trí của những điểm đó so với điểm gốc 0.
toan 6 chuong 2 bai 2 hd2
b) Nêu số đo nhiệt độ được chỉ trong mỗi nhiệt kế và biểu diễn các số đó trên trục số thẳng đứng ở Hình 4.
toan 6 chuong 2 bai 2 hd2b
Giải:
a) Quan sát Hình 3:
toan 6 chuong 2 bai 2 hd2
Ta thấy: 
+ Điểm – 5 (biểu diễn số nguyên – 5) nằm bên trái điểm gốc 0; cách điểm gốc 5 khoảng. 
+ Điểm – 4 (biểu diễn số nguyên – 4) nằm bên trái điểm gốc 0, cách điểm gốc 4 khoảng. 
+ Điểm – 2 (biểu diễn số nguyên – 2) nằm bên trái điểm gốc 0, cách điểm gốc 2 khoảng.
+ Điểm 3 (biểu diễn số nguyên 3) nằm bên phải điểm gốc 0, cách điểm gốc 3 khoảng.  
+ Điểm 5 (biểu diễn số nguyên 5) nằm bên phải điểm gốc 0, cách điểm gốc 5 khoảng. 

b)
+ Quan sát Hình 4, ta thấy số đo nhiệt độ được chỉ trong mỗi hình theo thứ tự từ trái qua phải lần lượt là: – 1 °C, – 2 °C, 3 °C.

Luyện tập 2 –  Trang 66:
Biểu diễn các số – 7, – 6, – 4, 0, 2, 4 trên một trục số.
Giải:
Đề bài chỉ nói đến trục số mà không nói gì thêm nên ta hiểu đây là trục số nằm ngang. 
Do đó ta có trục số sau: 
toan 6 chuong 2 bai 2 lt2
Các điểm A, B, C, D, E, F lần lượt biểu diễn các số – 7, – 6, – 4, 0, 2, 4. 

Hoạt động 3 – Trang 66:
Quan sát trục số và trả lời các câu hỏi:
toan 6 chuong 2 bai 2 hd3
a) Điểm biểu diễn số 4 cách điểm gốc 0 bao nhiêu đơn vị?
b) Điểm biểu diễn số – 4 cách điểm gốc 0 bao nhiêu đơn vị?
c) Có nhận xét gì về khoảng cách từ điểm biểu diễn các số – 4 và 4 đến điểm gốc 0?
Giải:
Quan sát trục số ta thấy:
a) Điểm biểu diễn số 4 cách điểm gốc 0 một khoảng là 4 đơn vị.
b) Điểm biểu diễn số – 4 cách điểm gốc 0 một khoảng là 4 đơn vị.
c) Theo câu a và b ta có khoảng cách từ điểm biểu diễn các số – 4 và 4 đến điểm gốc 0 là bằng nhau. 

Luyện tập 3 – Trang 67:
Cho ví dụ về hai số nguyên đối nhau và hai số nguyên không đối nhau.
Giải:
Đối với bài tập này, chúng ta có nhiều có thể đưa ra nhiều ví dụ khác nhau. Chẳng hạn, ta có: 
+) Số 25 và – 25 là hai số nguyên đối nhau.
+) Số 5 và 15 không phải là hai số nguyên đối nhau. 

Hoạt động 4 – Trang 67:
a) Quan sát hai điểm – 3 và 2 trên trục số nằm ngang và cho biết điểm – 3 nằm bên trái hay bên phải điểm 2.
toan 6 chuong 2 bai 2 hd4
b) Quan sát hai điểm – 2 và 1 trên trục số thẳng đứng và cho biết điểm – 2 nằm phía dưới hay phía trên điểm 1. 
Giải:
a) Quan sát hai điểm – 3 và 2 trên trục số nằm ngang, ta thấy điểm – 3 nằm bên trái điểm 2.
b) Quan sát hai điểm – 2 và 1 trên trục số thẳng đứng, ta thấy điểm – 2 nằm phía dưới điểm 1. 

Luyện tập 4 – Trang 68:
Viết các số sau theo thứ tự tăng dần: – 6, – 12, 40, 0, – 18.
Giải:
Trong các số đã cho, ta có: 
+ Các số nguyên âm là: – 6, – 12, – 18.
+ Số nguyên dương là: 40 
Khi đó ta có: – 6 < 0, – 12 < 0, – 18 < 0 và 40 > 0 (vì các số nguyên âm luôn nhỏ hơn 0 và các số nguyên dương luôn lớn hơn 0). 
Ta so sánh các số: – 6, – 12, – 18 bằng cách biểu diễn lên trục số thì ta được: 
– 18 < – 12 < – 6
Do đó ta có: – 18 < – 12 < – 6 < 0 < 40.
Vậy sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần ta được: – 18,– 12, – 6, 0, 40.

Hoạt động 5 – Trang 68:
Biểu diễn các số – 6 và 4 trên trục số. Từ đó hãy so sánh – 6 và 4.
Giải:
+ Biểu diễn các số – 6 và 4 trên trục số: 
toan 6 chuong 2 bai 2 hd5
Các điểm A và B theo thứ tự là các điểm biểu diễn của – 6 và 4 trên trục số.
+ Theo trục số ta thấy điểm – 6 nằm bên trái điểm 4 nên – 6 < 4. 

Luyện tập 5 – Trang 69:
Viết các số sau theo thứ tự giảm dần: – 154, – 618, – 219, 58.
Giải:
+ Vì số nguyên dương luôn lớn hơn số nguyên âm, nên trong các số đã cho ta có 58 là số lớn nhất.
+ Ta so sánh các số nguyên âm: – 154, – 618, – 219
Số đối của các số – 154, – 618, – 219 lần lượt là 154, 618, 219.
Do 154 < 219 < 618 nên – 154 > – 219 > – 618 
Do đó ta có: 58 > – 154 > – 219 > – 618.
Vậy sắp xếp các số đã cho theo thứ tự giảm dần ta được: 58, – 154, – 219, – 618. 

Hoạt động 6 – Trang 68:
So sánh – 244 và – 25.
Giải:
Để so sánh hai số nguyên âm – 244 và – 25, ta làm như sau:
Bước 1. Bỏ dấu “–” trước cả hai số – 244 và – 25
– 244  244
– 25  25

Bước 2. So sánh hai số nguyên dương nhận ở Bước 1:
Số nguyên dương nào nhỏ hơn thì số nguyên âm ban đầu (trước khi bỏ dấu “–”) sẽ lớn hơn.
Do 25 < 244 nên – 25 > – 244.
 

* BÀI TẬP

Câu 1 – Trang 69: (Toán 6 tập 1 sách Cánh Diều)
Viết các số nguyên biểu thị độ cao so với mực nước biển trong các tình huống sau:
a) Máy bay ở độ cao 10 000 m;
b) Mực nước biển;
c) Tàu ngầm chạy dưới mực nước biển 100 m.
Giải:
a) 10 000 m
b) 0
c) –100 m

Câu 2 – Trang 69: (Toán 6 tập 1 sách Cánh Diều)
Chọn kí hiệu “∈”; “∉” thích hợp cho ?
a) -3 ? Z
b) 0 ? Z
c) 4 ? Z
d) -2 ? N
Giải:
a) -3 ∈ Z
b) 0 ∉ Z
c) 4 ∈ Z
d) -2 ∉ N

Câu 3 – Trang 69: (Toán 6 tập 1 sách Cánh Diều)
Biểu diễn các số -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 vào các vạch tương ứng trên trục số sau:
toan 6 chuong 2 bai 2 cau 3
Giải:

Câu 4 – Trang 69: (Toán 6 tập 1 sách Cánh Diều)
Quan sát trục số:
toan 6 chuong 2 bai 2 cau 4
a) Tính khoảng cách từ điểm O đến điểm A.
b) Tìm trên trục số những điểm cách O một khoảng là 5 đơn vị.
Giải:
a) Khoảng cách từ điểm O đến điểm A: 2 đơn vị.
b) Những điểm cách O một khoảng là 5 đơn vị là: điểm 5 và -5.

Câu 5 – Trang 69: (Toán 6 tập 1 sách Cánh Diều)
Vẽ trục số nằm ngang, chỉ ra hai số nguyên có điểm biểu diễn cách điểm -3 một khoảng là 2 đơn vị. Sau đó tìm số đối của hai số nguyên đó.
Giải:
Trục số:
toan 6 chuong 2 bai 2 cau 5b
Hai số nguyên: -5 và 1
Số đối của -5 là 5
Số đối của 1 là -1

Câu 6 – Trang 69: (Toán 6 tập 1 sách Cánh Diều)
So sánh các cặp số sau: 3 và 5; -1 và -3; -5 và 2; 5 và -3.
Giải:
So sánh:
3 < 5
– 3 < – 1
– 5 < 2
5 > – 3

Câu 7 – Trang 69: (Toán 6 tập 1 sách Cánh Diều)
Nước đóng băng khi nhiệt độ oC trở xuống. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Vì sao?
a) Ở nhiệt độ -3 oC thì nước đóng băng.
b) Ở nhiệt độ 2 oC thì nước đóng băng.
Giải:
a) Đúng. Vì -3 < 0
b) Sai. Vì 2 > 0

Cảm ơn các bạn đã đọc bài Giải SGK Toán 6 chương 2, bài 2: Tập hợp các số nguyên – Sách Cánh diều của Ôn thi HSG, hãy chia sẻ nếu bài viết hữu ích.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *