Notice: Trying to get property 'permalink' of non-object in /home/dfatfsyhhosting/public_html/onthihsg.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 297

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 3 trang 169: Ôn tập các số đến 100 000

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 3 trang 169: Ôn tập các số đến 100 000
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Viết các số thích hợp vào mỗi vạch:

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Đọc các số: 36982; 54175; 90631; 14034; 8066; 71459; 48307; 2003; 10005 (theo mẫu)
Mẫu: 36982 đọc là ba mươi sáu nghìn chín trăm tám mươi hai

Hướng dẫn giải
Hướng dẫn đọc các số
+ 54175 đọc là năm mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi lăm
+ 90631 đọc là chín mươi nghìn sáu trăm ba mươi mốt
+ 14034 đọc là mười bốn nghìn không trăm ba mươi bốn
+ 8066 đọc là tám nghìn không trăm sáu mươi sáu
+ 71459 đọc là bảy mươi mốt nghìn bốn trăm năm mươi chín
+ 48307 đọc là bốn mươi tám nghìn ba trăm linh bảy
+ 2003 đọc là hai nghìn không trăm linh ba
+ 10005 đọc là mười nghìn không trăm linh năm

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
a) Viết các số 9725, 6819, 2096, 5204, 1005 (theo mẫu)
Mẫu: 9725 = 9000 + 700 + 20 + 5
a) Viết các tổng sau theo mẫu
b) 4000 + 600 + 30 +1               7000 + 500 + 90 + 4
9000 + 900 + 90 + 9             9000 + 90
9000 + 9
Mẫu: 4000 + 600 + 30 +1   = 4631

Hướng dẫn giải
a) 6819 = 6000 + 800 + 10 + 9
2096 = 2000 + 90 + 6
5204 = 5000 + 200 + 4
1005 = 1000 + 5
b) 4000 + 600 + 30 +1 = 4631              7000 + 500 + 90 + 4 = 7594
9000 + 900 + 90 + 9 = 9999                 9000 + 90 = 9090
9000 + 9 = 9009

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 2005; 2010; 2015;..;…
b) 14300; 14400; 14500;..;…
c) 68000; 68010; 68020;..;…

Hướng dẫn giải
2005; 2010; 2015; 2020; 2025
14300; 14400; 14500; 14600; 14700
68000; 68010; 68020; 68030; 68040

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button