Hướng dẫn giải đề thi Olympic tin học khối 6, 7 Hiệp Hòa – Bắc Giang – Năm 2016 – 2017

Trong đề thi Olympic tin học khối 6, 7 Hiệp Hòa – Bắc Giang – Năm 2016 – 2017 có một số bài như sau:

I. PHẦN CHUNG (DÀNH CHO CẢ HAI KHỐI 6,7)

Bài 1(20 điểm): Soạn thảo một văn bản bằng word

Bài 2 ( 20 điểm): Lưu với tên là Bai2.pas

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Turbo Pascal hoặc Free Pascal viết chương trình giải bài toán sau:

Nhập vào một số tự nhiên n (n > 1), đếm xem từ 1 đến n có bao nhiêu số chẵn và chia hết cho 7.

Bài 3 (15 điểm): Lưu với tên Bai3.pas

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Turbo Pascal hoặc Free Pascal

Ta gọi số “đối xứng” với số nguyên dương x là số nguyên dương thu được từ x bằng cách đảo ngược thứ tự các chữ số của x. Cho a và b là 2 số nguyên dương. Ta gọi tổng đối xứng của a và b là số đối xứng với tổng của số đối xứng với a và số đối xứng với b. Viết chương trình cho phép nhập hai số nguyên dương a, b  và in ra tổng đối xứng của chúng.

Ví dụ : Nếu a = 25 và b = 26 thì tổng của số đối xứng với a và số đối xứng với b là 52 + 62 = 114. Vì thế tổng đối xứng của a và b là 411.

II. PHẦN RIÊNG

Lớp 6: Bài 4 (15 điểm): Thêm một bài soạn thảo văn bản.

Lớp 7: Bài 4 ( 15 điểm): Một bài tập về bảng tính Excel

Và dưới đây là chương trình mẫu hướng dẫn giải hai bài thi Pascal

Bài 2 – Đề thi Olympic tin học khối 6, 7 Hiệp Hòa – Bắc Giang

var n,i,dem:longint;
begin
  Write('nhap vao n = '); readln(n);
  dem:=0;
  for i:=1 to n do if ((i mod 2)=0) and ((i mod 7)=0) then dem:=dem+1;
  Writeln('Tu 1 den ',n,' co ',dem,' so chan va chia het cho 7');
  readln;
end.

Bài 3 – Đề thi Olympic tin học khối 6, 7 Hiệp Hòa – Bắc Giang

Program Bai3;
Var a,aa,b: longint;
cs,tong:integer;
Function DX(a:integer):integer;
var so: integer;
Begin
so:=0;
Repeat
so:=so*10 + a mod 10;
a:= a div 10;
Until a = 0;
DX:=so;
End;
Begin
Write('Nhap so a: '); Readln(aa);
a:=aa;
cs:=0;
Repeat
cs:=cs + 1;
a:=a div 10;
until a=0;
Writeln('So a co ',cs,' chu so');
a:=aa;
Tong:=0;
Repeat
tong:=tong + a mod 10;
a:=a div 10;
until a=0;
Writeln('So a co tong cac chu so la:',tong);
a:=aa;
Writeln('So doi xung cua so a la: ',DX(a));
Write('Nhap so b: '); Readln(b);
Write('Tong doi xung cua hai so a, b la: ',DX(DX(a)+DX(b)));
Readln;
End.

À còn đề thi Olympic tin học khối 8, 9 Hiệp Hòa – Bắc Giang – Năm 2014 – 2015 cũng có ba bài pascal rất hay các bạn có thể tìm hiểu thêm.

Chúc các bạn học tốt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button