Lập trình kiểm tra số nguyên tố trong Pascal và Scratch

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
 •  
 •  

Bài toán kiểm tra số nguyên tố như sau: Viết chương trình Pascal kiểm tra một số n (n <2 tỉ) có phải là số nguyên tố hay không.

Dữ liệu vào file: nguyento.inp Dữ liệu ra file: nguyento.out
Chứa số n Yes (No)

Chương trình kiểm tra số nguyên tố trong Pascal

program kiem_tra_nguyen_to;
var m:longint;f:text;
{------ chuong trinh con kiem tra so nguyen to ----}
function ngto(n:longint):boolean;
var i:longint;
begin
 if n<2 then ngto:=false else ngto:=true;
 for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do if n mod i = 0 then
           begin
            ngto:=false;
            break; {thoat vong lap}
           end;
end;
{--- het CT con------}
{----Than chuong trinh chinh ------}
begin
{----Doc file ----}
	assign(f,'nguyento.inp'); reset(f);
	readln(f,m);close(f);
{----Mo file de ghi----}
	assign(f,'nguyento.out'); rewrite(f);

 	if ngto(m) then write(f,'yes')
	else write(f,'no');
close(f);
end.

Code kiểm tra số nguyên tố trong Scratch

Dữ liệu trong Pascal thì lưu trong file “nguyento.inp” còn trong Scratch thì lưu trong mảng “Dãy số”.

Thực ra khi thành thạo một ngôn ngữ lập trình rồi thì bạn chỉ cần nắm vững thuật toán là có thể code trên các ngôn ngữ khác.

Trong thuật toán Scratch trên đã sử dụng thuật toán cộng dồn để đếm số ước, còn trong code pascal thì lại dùng một kỹ thuật khác đó là gài để nếu thấy số nguyên có thêm một ước không phải là 1 và chính nó thì khẳng định ngay đó không phải là số nguyên tố.

Rõ ràng là hai thuật toán trên hơi khác nhau mình thì thích cách viết gài như trong Pascal, bạn hãy dùng kĩ thuật này để viết lại chương trình trong Scratch xem thế nào nha.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *