Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – CHƯƠNG VII : CHUYÊN ĐỀ CHIA HẾT – SỐ NGUYÊN TỐ

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

CHƯƠNG VII : CHUYÊN ĐỀ CHIA HẾT – SỐ NGUYÊN TỐ.

  1. LÝ THUYẾT:

– :

– :

.

– :

  1. BÀI TOÁN:

Bài tập 7.1 :

Nhập vào một số nguyên dương n. Hãy in ra số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn n.

VD: Nhập n = 10. Kết quả in ra số 11.

Giải thuật :

– Gán i := n ;

– Thực hiện cho đến khi i là nguyên tố việc tăng i lên 1.

Program Nguyen_to;

Var n,i:integer;

Function NT(n:integer):Boolean;

Var ok: Boolean;

i: integer;

Begin

ok:=true;

for i:=2 to n-1 do

if (n mod i)= 0 then ok:=ok and false;

if n < 2 then NT:=false else NT:=ok;

End;

Begin

Write(‘Nhap n: ‘);Readln(n);

i:=n;

Repeat i:=i+1;

Until NT(i);

Write(‘So nguyen to nho nhat lon hon ‘,n, ‘la: ‘,i);

Readln

End.

 

Bài tập 7.2 :

Nhập vào từ bàn phím số tự nhiên n (n<1000). Hãy phân tích n thành tích các thừa số nguyên tố.

VD: Nhập vào n = 9 được  9 = 3.3

Thuật toán:

Gán i := 2;

Khi n > 1 thì lặp:

Nếu n chia hết cho i thì in ra i và gán lại n:= n div i. Ngược lại tăng i lên 1.

Program Phan_tich;

var n,i: integer;

Begin

Write(‘Nhap so can phan tich: ‘);Readln(n);

i:=2;

Write(‘Ket qua phan tich:’);

Write(n,’=’);

While n>1 do

Begin

if n mod i = 0 then Begin Write(i,’.’); n:= n div i End

else i:=i+1;

End;

Readln

End.

Nhận xét: Cài đặt trên in dư một dấu nhân ở cuối. Hãy chỉnh sửa để bỏ dấu nhân thừa này.

Bài tập 7.3:

Tìm các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng n mà sau khi làm phép phân tích ra thừa số nguyên tố có nhiều nhân tử nhất.

Ví dụ n=9 . Các số có nhiều nhân tử nhất sau khi làm phép phân tích là: 8 = 2.2.2

Thuật toán:

Cài đặt:

Program Phan_tich_nguyen_to_2;

Var n, Max, so, i:byte;

Function PTNT(n:integer):byte;

Var i,p:byte;

Begin

i:=2;

p:=0;

While n>1 do if (n mod i)=0 then Begin p:=p+1; n:=n div i end else i:=i+1;

PTNT:=p;

End;

Procedure PT(n:integer);

Var i:byte;

Begin

i:=2;

While n>1 do

if (n mod i)=0 then

Begin Write(i,’.’); n:=n div i end else i:=i+1;

End;

Begin

Write(‘Nhap so n: ‘);Readln(n);

Max:=0;

For i:= 1 to n do if PTNT(i)>=Max then Begin Max:=PTNT(i); So:=i End;

Write(‘So ‘,So,’ co nhieu uoc nhat,’,so,’ = ‘);

PT(So);

Readln

End.

Bài tập 7.4:

Viết chương trình cho phép phân tích một số ra thừa số nguyên tố và ghi kết quả dưới dạng tích các lũy thừa. Ví dụ: 300 = 2^2.3.5^2

Thuật toán:

Dùng một mảng để lưu lũy thừa. Mảng này có giá trị các phần tử ban đầu đều bằng 0. Nếu n chia hết cho i thì tăng M[i] lên 1.

Khi in kiểm tra: Nếu M[i] >0 thì in i^M[i].

Cài đặt:

Program Phan_tich;

Var M: array[1..1000] of byte;

i: byte;

n: integer;

Begin

For i:=1 to 1000 do M[i]:=0;

Write(‘Nhap so n: ‘);Readln(n);

i:=2;

While n>1 do if (n mod i = 0) then begin M[i]:=M[i]+1; n:=n div i End

else i:=i+1;

For i:=1 to 1000 do if M[i]>0 then Begin If M[i]>1 then Write(i,’^’,M[i],’.’) else Write(i,’.’) End;

Readln;

End.

Bài tập 7.5

Mọi số tự nhiên đều có thể viết được dưới dạng tổng của hai số nguyên tố. Viết chương trình thực hiện tách một số tự nhiên thành tổng của hai số nguyên tố.

Thuật toán:

Cài đặt:

Program Tong_nguyen_to;

Var i,n:integer;

Function NT(n:integer):Boolean;

Var ok: Boolean;

i:integer;

Begin

ok:=true;

For i:=2 to n-1 do if (n mod i) = 0 then ok:=ok and false;

if n>=2 then NT:=ok else NT:=false;

End;

Begin

Write(‘Nhap so n: ‘);Readln(n);

For i:=2 to n div 2 do if (NT(i) and NT(n-i)) then Writeln(n,’ = ‘,i,’ + ‘,n-i);

Readln

End.

Nhận xét: Hãy mở rộng bài toán theo hướng

– Xét xem trong đoạn [n1…n2] số nào cho phép tách thành tổng hai số nguyên tố nhiều trường hợp nhất.

– Tách một số thành tổng ba số nguyên tố.

Bài tập 7.6: (Tin học trẻ toàn quốc lần I – 1995)

Hai số tự nhiên A, B được coi là hữu nghị nếu như số này bằng tổng các ước số của số kia và ngược lại. Lập trình tìm và chiếu lên màn hình các cặp số hữu nghị trong phạm vi từ 1 đến 10000. (Lưu ý: số 1 được coi là ước số của mọi số còn mỗi số không được coi là ước số của chính nó).

Thuật toán:

Cài đặt:

Program Cap_so_huu_nghi;

Var a,b,n,i:integer;

Function TU(a:integer):integer;

Var Tg,i:integer;

Begin

Tg:=0;

For i:=1 to a-1 do if (a mod i = 0) then Tg:=Tg + i;

TU:=Tg;

End;

Begin

Write(‘Nhap so n: ‘);Readln(n);

For a:=1 to n do Begin b:=TU(a); if TU(b)=a then Writeln(a,’-‘,b)  end;

Readln;

End.

Nhận xét: Các số hoàn chỉnh luôn là hữu nghị của chính nó.

 

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *