Lớp 11

Tổng hợp bài tập câu điều kiện Tiếng Anh 11 có đáp án

Để giúp các em rèn luyện và củng cố kiến thức, HOC247 xin giới thiệu nội dung tài liệu Tổng hợp bài tập câu điều kiện Tiếng Anh 11 có đáp án gồm các bài tập đa dạng theo từng cấp độ để giúp các em học sinh có thể tự ôn luyện. Mời các em tham khảo nội dung chi tiết tại đây!

Chúc các em đạt kết quả cao tất cả các môn trong kỳ kiểm tra sắp tới.

TỔNG HỢP BÀI TẬP CÂU ÄIỀU KIỆN TIẾNG ANH 11 CÓ ĐÁP ÁN

Bài 1. Choose the correct answer. 

1. If the train is late, we ………………….. to the office.

A. walk

B. will walk

C. would walk

D. walks

2. She …………………….. if she has time.

A. calls

B. would call

C. will call

D. calling

3. If it ……………………… too much, I will buy the smaller one.

A. costs

B. will cost

C. would cost

D. cost

4. If the class. ………………………. full, we will find another one.

A. are

B. will be

C. were

D. is

5. What will we do if the taxi ………………………..?

A. don’t come

B. didn’t come

C. doesn’t come

D. had not come

6. If it snowed this summer, we …………………… skiing.

A. goes

B. will go

C. would go

D. go

7. If you drove more carefully, you ………………….so many accidents.

A. would not have

B. will not have

C. wouldn’t have had

D. has

8. If he ……………………….. up earlier, he’d get to work on time.

A. gets

B. will get

C. got

D. had got

9. I would tell you more about it if we ……………………………… more time.

A. has

B. will have

C. have

D. had

10. If I ……………………..you, I wouldn’t worry about going to university.

A. am

B. be

C. were

D. had been

11. If you ………………………… any money, I’d give you some.

A. hadn’t had

B. haven’t had

C. don’t have

D. didn’t have

12. You’d earn more money if you …………………. more products.

A. to sell

B. sell

C. sold

D. will sell

13. If I ……………………. so busy yesterday, I would have visited you.

A. were not

B. wasn’t

C. aren’t

D. hadn’t been

14. If you had seen the film, you …………………. it.

A. will enjoy

B. would enjoy

C. would have enjoyed

D. enjoyed

15. She would have gone to the university if she ……………… the opportunity.

A. has

B. will have

C. had had

D. had

16. If he had been more careful, he ……………………….. an accident.

A. would not have had

B. will not have

C. does not have

D. would not have

17. If you’d stayed at home, there …………………………. any trouble.

A. would not be

B. will not be

C. is not

D. would not have been

18. What would you do if he………………………. tomorrow?

A. resigned

B. will resign

C. resigns

D. to resign

19. I’ll do it if he ………………………….. me.

A. asking

B. will ask

C. asked

D. asks

20. I wouldn’t have believed it if I………………… it with my own eyes.

A. not to see

B. didn’t see

C. don’t see

D. hadn’t seen

Bài 2: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:

1. If I see him, I _____ (give ) him a gift.

2. If I had a typewriter, I _____ (type) it myself.

3. If I had known that you were in hospital, I _____ (visit) you.

4. You could make better progress if you _____ (attend) class regularly.

5. If I _____ (know) his telephone number, I’d give it to you.

6. If you _____ (arrive) ten minutes earlier, you would have got a seat.

7. If he worked more slowly, he _____ (not make) so many mistakes.

8. I shouldn’t drink that wine if I _____ (be) you.

9. If I _____ (find) a cheap room, I will stay a fortnight.

10. A lot of people _____ (be) out of work if the factory closed down.

11. I (have) ………….. plenty of money now if I (not/spend) ………… so much yesterday.

12. If someone (give) …………….you a boat, what you (do) …………… ?

13. If you………..(press) CTRL + S, you………..(save) the file.

14. The children………..(be) happy if he………..(teach) them English.

15. If she………..(buy) a new hard disk, she………..(not/ lose) all data.

Bài 3: Viết lại các câu sau sang dạng câu điều kiện thích hợp.

1. Keep silent or you’ll wake the baby up. → If you don’t keep silent, you will wake the baby up.

2. Stop talking or you won’t understand the lesson.

→ If………………………………………..….…….

3. I don’t know her number, so I don’t ring her up.

→If………………………………………..….……..

4. I don’t know the answer, so I can’t tell you.

→ If …………………………………………….………..

5. We got lost because we didn’t have a map.

→ If …………………………………….……..…….……

6. Susan felt sick because she ate four cream cakes.

→……………………………………………..……

7. Without this treatment, the patient would have died.

→……………………………………….….……

8. He lost his job because he was late every day.

→………………………………………………………

9. Peter is fat because he eats so many chips.

→…………………………………………………………..

10. Robert got a bad cough because he started smoking cigarettes.

→………………………………..…..

Bài 4: Chọn đáp án đúng.

1. I would have visited you before if there _____ quite a lot of people in your house.

A. hadn’t

B. hadn’t been

C. wouldn’t be

D. wasn’t

2. If you had caught the bus, you _____ late for work.

A. wouldn’t have been

B. would have been

C. wouldn’t be

D. would be

3. If I _____, I would express my feelings.

A. were asked

B. would ask

C. had been asked

D. asked

4. If _____ as I told her, she would have succeeded.

A. she has done

B. she had done

C. she does

D. she did

5. Will you be angry if I _____ your pocket dictionary?

A. stole

B. have stolen

C. were to steal

D. steal

6. You made a mistake by telling her a lie. It _____ better if you _____ to her.

A. would have been/ hadn’t lied

B. would be/ didn’t lie

C. will be/ don’t lie

D. would be/ hadn’t lied

7. John would be taking a great risk if he _____ his money in that business.

A. would invest

B. invested

C. had invested

D. invests

8. She wouldn’t have given them all that money if we _____ her to.

A. wouldn’t advise

B. won’t advise

C. hadn’t advised

D. didn’t advise

9. If the tree hadn’t been so high, he _____ it up to take his kite down.

A. could have climbed

B. climb

C. is climbing

D. climbed

10. If the wall weren’t so high, he _____ it up to take his ball down.

A. climbed

B. could climb

C. is climbing

D. climb

11. If I _____ her phone number, I _____ her last night

A. had known/ could have phoned

B. knew/ would have phoned

C. know/ can phone

D. knew/ could phone

12. If he ______ the truth, the police wouldn’t arrest him.

A. tells

B. told

C. had told

D. would tell

13. If you press that button what _____?

A. would happen

B. would have happened

C. will happen

D. happen

14. She says if she _____ that the traffic lights were red she _____.

A. had realized/ would stop

B. realized/ could have stopped

C. has realized/ stopped

D. had realized/ would have stopped

15. I am very thin. I think, if I _____ smoking, I might get fat.

A. stop

B. had stopped

C. will stop

D. stopped

16. If I _____ that yesterday, I _____ them.

A. had discovered/ would inform

C. had discovered/ would have informed

D. had discovered/ could inform

C. discovered/ can inform

17. If you _______ to the course regularly, they ________ a certificate last year.

A. go/ gave

B. go/ give

C. had gone/ would have given

D. went/ would give

18. I think he is not at home. If he _____ in, he ______ the phone.

A. was/ answered

B. were/ would answer

C. were/ would have answered

D.had been/ would have answered

19. If I ______ in London now, I could visit British Museum.

A. were

B. had been

C. have been

D. would be

20. If Columbus _______ money from Queen Isabella, he _______ across the Atlantic.

A. do not receive/ could not sail

B. had not received/ might not have sailed

C. did not receive/ might not have sailed

D. would not receive/ might not sail

ĐÁP ÃN

Bài 1. Choose the correct answer.

1 – B; 2 – C; 3 – A; 4 – D; 5 – C; 

6 – C; 7 – A; 8 – C; 9 – D; 10 – C; 

11 – D; 12 – C; 13 – D; 14 – C; 15 – C; 

16 – A; 17 – D; 18 – A; 19 – D; 20 – D; 

Bài 2: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:

1. will give 6. had arrived 11. would have/ hadn’t spent (ĐK hỗn hợp)

2. would not type 7. wouldn’t make 12. gives/ what will you do

3. would have visited 8. were 13. press/ save (hoặc will save)

4. attended 9. find 14. would be/ taught

5. knew 10. would be 15. had bought/ wouldn’t have lost

Bài 3: Viết lại các câu sau sang dạng câu điều kiện thích hợp.

Đáp án tham khảo (ngoài ra còn nhiều cách viết sử dụng từ ngữ khác nhau, nhưng nghĩa là không thay đổi)

2. If you keep talking, you won’t understand the lesson.

3. If I know her number, I will ring her up.

4. If I know the answer, I will tell you.

5. If we had had a map, we wouldn’t have got lost.

6. If Susan hadn’t eaten four cream cakes, she wouldn’t have felt sick.

7. If we hadn’t had this treatment, the patient would have died.

8. If he hadn’t been late every day, he wouldn’t have lost his job.

9. If Peter ate less chips, he wouldn’t be fat.

10. If Robert hadn’t started smoking cigarettes, he wouldn’t have got a bad cough.

Bài 4: Chọn đáp án đúng.

1. B 6. A 11. A 16. B

2. A 7. B 12. B 17. C

3. A 8. C 13. C 18. B

4. B 9. A 14. D 19. A

5. D 10. B 15. A 20. B

Trên đây là toàn bộ nội dung của tài liệu Tổng hợp bài tập câu điều kiện Tiếng Anh 11 có đáp án, để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy!

Mời các em tham khảo các tài liệu cùng chuyên mục

  • Lý thuyết và bài tập ôn tập Câu bị động có đáp án Tiếng Anh 11

Chúc các em học tập thật tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button