Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – CHƯƠNG X : CHUYÊN ĐỀ ĐA THỨC (Một biến)

CHƯƠNG X : CHUYÊN ĐỀ ĐA THỨC (Một biến). LÝ THUYẾT: – Để lưu trữ một đa thức ta chỉ cần lưu các hệ số (bằng một mảng)và bậc của đa thức. – Các phép toán đối với một đa thức gồm cộng, trừ, nhân, chia hai đa thức. – Việc tính giá trị đa …

Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – CHƯƠNG X : CHUYÊN ĐỀ ĐA THỨC (Một biến) Read More »