Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – Chương V : Dữ liệu kiểu mảng (Một chiều)

CHƯƠNG V : DỮ LIỆU KIỂU MẢNG (Một chiều) LÝ THUYẾT KHAI BÁO MẢNG Cú pháp: VAR               <Biến mảng> : ARRAY [chỉ số] OF <Kiểu dữ liệu>; Ví dụ: VAR               M: Array[1..100] of Integer; C: Array[‘A’..’Z’] of byte; Trong đó chỉ số có kiểu vô hướng đếm được (như: nguyên, kí tự …) QUẢN LÝ …

Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – Chương V : Dữ liệu kiểu mảng (Một chiều) Read More »