Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – CHƯƠNG VI : CHƯƠNG TRÌNH CON: THỦ TỤC VÀ HÀM

CHƯƠNG VI : CHƯƠNG TRÌNH CON: THỦ TỤC VÀ HÀM LÝ THUYẾT KHÁI NIỆM VỀ CHƯƠNG TRÌNH CON Chương trình con (CTC) là một đoạn chương trình thực hiện trọn vẹn hay một chức năng nào đó.             Trong Turbo Pascal, có 2 dạng CTC: Thủ tục (PROCEDURE): Dùng để thực hiện một hay nhiều …

Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – CHƯƠNG VI : CHƯƠNG TRÌNH CON: THỦ TỤC VÀ HÀM Read More »