Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – CHƯƠNG III : CÂU LỆNH CÓ CẤU TRÚC LẶP XÁC ĐỊNH

CHƯƠNG III : CÂU LỆNH CÓ CẤU TRÚC LẶP XÁC ĐỊNH LÝ THUYẾT: CÂU LỆNH LẶP 2.1. Vòng lặp xác định Có hai dạng sau: Œ        Dạng tiến       FOR <biến đếm>:=<giá trị Min> TO <giá trị Max> DO       S;         Dạng lùi FOR <biến đếm>:=<giá trị Max> DOWNTO <giá trị Min> DO     S; Sơ đồ …

Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – CHƯƠNG III : CÂU LỆNH CÓ CẤU TRÚC LẶP XÁC ĐỊNH Read More »