Lập trình Pascal – Đếm số trong chuỗi – HSG tin Bảo Lộc 1819

Lập trình Pascal – Đếm số trong chuỗi – HSG tin Bảo Lộc 1819 Bài này không khó các bạn chỉ cần duyệt từng kí tự của chuỗi nếu là số thì dùng  kỹ thuật cộng dồn để đếm mà thôi. Trích nguồn code của thầy Nguyễn Tấn Phong program BaoLoc_Bai1; var ch:char; dem:integer; f:text; …

Lập trình Pascal – Đếm số trong chuỗi – HSG tin Bảo Lộc 1819 Read More »