Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Tia phân giác của góc HAB cắt BC tại D, tia phân giác của góc HAC cắt BC tại E
Bài toán 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Tia phân giác của góc HAB cắt BC tại D, tia phân giác của góc HAC cắt BC tại E. Chứng minh giao điểm các đường phân giác của tam giác ABC là giao điểm các đường trung trực của tam giác… (0 comment)