HSG Đơn Dương

Đề thi HSG toán 9 Huyện Đơn Dương – Lâm Đồng – Năm học 2017-2018

Đề thi HSG toán 9 Huyện Đơn Dương – Lâm Đồng – Năm học 2017-2018 Câu 5a) Thay 10 = căn (abc) vào cái thứ nhất ta được: [latex]\begin{array}{l} \frac{{\sqrt a }}{{\sqrt {ab} + \sqrt a + 10}} + \frac{{\sqrt b }}{{\sqrt {bc} + \sqrt b + 1}} + \frac{{10\sqrt c }}{{\sqrt {ca} + \sqrt …

Đề thi HSG toán 9 Huyện Đơn Dương – Lâm Đồng – Năm học 2017-2018 Read More »