Mẫu đơn xin việc cơ bản Mẫu đơn xin việc viết tay chuẩn nhất Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin việc viết tay chuẩn nhất như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– ĐƠN XIN VIỆC Kính gửi: Ban lãnh đạo Công… (0 comment)