Pascal Quảng Ngãi

Lập trình kiểm tra số nguyên tố trong Pascal và Scratch

Bài toán kiểm tra số nguyên tố như sau: Viết chương trình Pascal kiểm tra một số n (n <2 tỉ) có phải là số nguyên tố hay không. Dữ liệu vào file: nguyento.inp Dữ liệu ra file: nguyento.out Chứa số n Yes (No) Chương trình kiểm tra số nguyên tố trong Pascal program kiem_tra_nguyen_to; …

Lập trình kiểm tra số nguyên tố trong Pascal và Scratch Read More »

Đề thi tin học trẻ Tỉnh Quảng Ngãi – năm 2018 – Bảng B khối THCS

Đề thi tin học trẻ Tỉnh Quảng Ngãi – năm 2018 – Bảng B khối THCS Bài I: (6 điểm) Cho trước số nguyên đương n (0 < n < I0′). Hãy viết chương trình tính và đưa ra màn hình tổng binh phương các chữ số của n. Đữ liệu vào: Nhập từ bàn …

Đề thi tin học trẻ Tỉnh Quảng Ngãi – năm 2018 – Bảng B khối THCS Read More »