Lập trình kiểm tra số nguyên tố trong Pascal và Scratch
Bài toán kiểm tra số nguyên tố như sau: Viết chương trình Pascal kiểm tra một số n (n <2 tỉ) có phải là số nguyên tố hay không. Dữ liệu vào file: nguyento.inp Dữ liệu ra file: nguyento.out Chứa số n Yes (No) Chương trình kiểm tra số nguyên tố trong Pascal program kiem_tra_nguyen_to;… (0 comment)