CHƯƠNG X : CHUYÊN ĐỀ ĐA THỨC (Một biến). LÝ THUYẾT: – Để lưu trữ một đa thức ta chỉ cần lưu các hệ số (bằng một mảng)và bậc của đa thức. – Các phép toán đối với một đa thức gồm cộng, trừ, nhân, chia hai đa thức. – Việc tính giá trị đa… (1 comment)