Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – CHƯƠNG IV : CẤU TRÚC LẶP KHÔNG XÁC ĐỊNH

CHƯƠNG IV : CẤU TRÚC LẶP KHÔNG XÁC ĐỊNH LÝ THUYẾT   Dạng REPEAT Dạng WHILE Repeat S; Until B; While B Do S; Ý nghĩa: Dạng REPEAT: Lặp lại công việc S cho đến khi biểu thức B=TRUE thì dừng. Trước Repeat có thể B chưa được xác định nhưng khi thực hiện S …

Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – CHƯƠNG IV : CẤU TRÚC LẶP KHÔNG XÁC ĐỊNH Read More »