Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – CHƯƠNG II : CÂU LỆNH CÓ CẤU TRÚC RẼ NHÁNH

CHƯƠNG II : CÂU LỆNH CÓ CẤU TRÚC RẼ NHÁNH LÝ THUYẾT CÂU LỆNH RẼ NHÁNH 1.1. Lệnh IF Cú pháp: (1)       IF  B THEN  S; (2)       IF  B  THEN  S1  ELSE  S2; Sơ đồ thực hiện: Chú ý: Khi sử dụng câu lệnh IF thì đứng trước từ khoá ELSE không được có dấu …

Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – CHƯƠNG II : CÂU LỆNH CÓ CẤU TRÚC RẼ NHÁNH Read More »