Từ năm học 2017 – 2018 Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu giáo viên tin học soạn bài phải có 5 mục sau trong mỗi hoạt động: (1) Mục tiêu:  (2) Phương pháp/Kĩ thuật:  (3) Hình thức tổ chức hoạt động:  (4) Phương tiện dạy học: (5) Sản phẩm:  Đây là giáo án tin 9 Bảo… (38 comments)